cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraprofessional photographerweb designsamarina music
Cauta:  

Poezii Nicolae Caratana - Expatriari

(2367 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Tate, s-nu-l talj,
easti sh-nãs un arbur giunar,
anjlj-a lui caftã troput di calj
caftã urari di cali ambar.

Mini ul cumnicai sh-pi el
cu azghirat di oai shi azghirat di njel.
Lu-adãpai cu nvisi, lu-adãpai cu somnu,
dupã fudzearea-a noastrã
s-hibã semnu di domnu.

Mutrea-u casa ninga nãoarã!
Usha greashti zbor di foc.
Shtii tini, cãt poati s-doarã
cheatra mutatã ditru loc?

Hai ndzinucljem tu padi,
s-nã mbrãtsiljem cu dzeanili ca frats.
Loclu plãndzi, loclu veadi
sh-nã greashti: trã tsi mi-alãsats?

zboarã ngrãpsiti di Alina Andrei

la 21 iulie 2024 0:58:55

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact