cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerPilisteraweb designsamarina music
Cauta:  

Poezii Nicolae Caratana - Cãntic di vreari

(2914 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Vrutã, cãndu va lom,
vrearea-a noastrã s-hibã pom,
pom cu florili hrisafi,
s-avem hari tu isnafi.

Pom cu florili minghiushi,
s-intrã mash harei prit ushi.
Florili teasi, ca peani
cum sunt florili-ali bani,
flori di vreari, flori di dor
ca mutrita di ficior,
s-anjurdzeascã-a burbufeatã
ca imnaticlu di featã.

Cãndu v-anj ti bash pi frunti,
va-nj parã c-alin un munti,
cãndu va-nj ti-arap di poali,
canda dipunai tu vali.

Voi bãsharea-atsea di ntãnj
sã-nj si parã cãpitãnj,
bair di flurii, ghiurdani,
ca bãsherili-ali bani.

Cãndu va-nj ti ljau di gushi,
va sã-nj pari unã pãpushi
tsi-lj ded vreari di pãrintsã:

Cilimeanjlji tsi va-amintsã.

zboarã ngrãpsiti di Alina Andrei

la 25 iulie 2024 9:48:56

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact