cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisterasamarina musicweb designprofessional photographer
Cauta:  

Poezii Nicolae Caratana - Ligendã

(3000 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Tu padi mushatã, iu un izvur da boatsi
shi-u mãrati fãlcãri s-ascundea di andarts,
canda iarba grea zboarã, grea un cãntic aratsi.
Cãnticlu-a Sãntiljei Viniria A Sãntiljei Marts?
Padea pãrea i duhlu-atsel dreptu:
rugãciuni-anãltsatã di boatsi di preftu.

boatsi di anghili, avdzã, dzãtsea teta:
Va s-cutreamburã eta.
Codrul, di toamnã, shi lãndzit shi gol,
itsi arburi sh-ul vrea armatol.
Cãdzãndili frãndzi li vrea pliumbi trapti
contra-atsilor tsi vin njadzãnoapti
sh-da foc la cãlivi, da plãngut shi jali,
sh-lã vatãmã limba sh-fãlcãrli pri cali.

Maea dzãtsea: va s-cutreamburã eta,
avdu un anghil sunãnda trumbeta.
Stãmariã alagã dupa-un ficior di armãnj,
ampirãtsilja-a lumiljei s-lj-u da ntru mãnj.

Toamna atseauã cu bruma ambolji,
canda sh-muntsãlj sãmtsea amara nivolji
s-dipunã tu-arniu, s-dipunã tu-arnjii.
Moashi sh-aush, bãrbats cu tinjii,
zbura, dzãlili-aesti, dzãli di toamnã,
muljari ncãrcatã, muljari doamnã,
di s-hibã s-amintã ficior,
va s-agiunga-ampiratu-armãnjilor.

Sh-ma dzãtsea: arãu fu scrisã...
Dumnidzãu pãn-amu n-ari datã mash chisã,
Dumnidzãu pãn-amu n-ari datã lãeatsã,
ma prindi sã-lj lja sh-pi armãnj ãn bratsã.

Prindi iuva, t-unã pãdinã
scrii cu chetri, scrii cu-arinã
pi iarba pãscutã di oi shi di njelj,
un ligãmãnt sãmtu cu elj,
ligãmintu di foc,
s-nu ma him avinats ditru loc.

Stãmãrie, mushatã,
inima plãndzi, inima plãndzi:
Nai ma tinira fãrshãroatsa,
tu loc di ficior amintã unã featã.
Pãrmitul di aur s-featsi pãrmit di sãndzi.
Maghilji, vininda la prunc si ncljinã,
dinãsirã diparti, tu-ascãpitat,
sum altã lunjinã,
s-aflã aljurea -ampiratu-amintat.

Arãu di cupii dipunãnda la vali,
fãlcãrli nchisirã pri cali,
sh-unã stãmãnã ãntreagã
lihoana-sh purtã natul a ljei tu disagã.

Sum lãndzitul tser di Sumedru,
pri cãljuri cu muzga, rucinã di chedru,
natul tsi s-avdza cum dzeami,
nu cumva eara boatsea-ali mami?

Tsãni-mã, tsãni-mã!
Mamã, nj-dãdesh inimã
shi-nj dãdesh un sãndzi
di aur tsi plãndzi.

Ahãnti sh-ahãnti cãljuri mi-acljamã
sh-nji ngreacã pi nvisi
cãrtsãli tsi va s-azvoamã,
cartsãli tsi nu li-am scrisi.

Fãlcãri-a noastri chiruti
nj-dau plãnguti sh-cãntiti muti.
Disaga ãn cari plãndzeai lishinatã,
iar muzga shi ploaea u pruscutea,
tricurã sh-tu inima-a mea
ca unã ranã, di prici mushcatã.

zboarã ngrãpsiti di Alina Andrei

la 28 mai 2024 15:51:46

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact