cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraprofessional photographerweb designsamarina music
Cauta:  

Poezii Nicolae Caratana - Nu ai lipsã di trup

(2479 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Arucã-ts truplu cãt ma diparti,
tsi-l vrei, s-fatsi aush,
mash boatsea s-u apiri di moarti
di truplu cari lu-avush.

Veaglji-ts boatsea, veaglji-u di corghi,
di trup nu ai lipsã, ti-alasã.
Homer minduia prit ocljilj orghi,
minduia prin noaptea-ahãndoasã.

Cãndu scria atsea tsi-ari scrisã,
truplu-al Moisi fudzi aspãreat,
prea multu foc lu-angrica, prea multa chisã,
truplu di-amu lj-eara zborlu scriat.

Nu-arãvda dot ahãntsã niori,
ahãnti rufei di icoani.
Scriinda, bãna di njilji di ori
armas fãrã trup, di ori milioani.

Fã sh-tini ca el
anarga-anarga cãndu dipunj tu carti,
cheatrã ma s-tsã hibã cartea, cundilj surtsel,
nu va s-ai moarti.

zboarã ngrãpsiti di Alina Andrei

la 19 iunie 2024 0:46:29

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact