cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographersamarina musicweb designPilistera
Cauta:  

Detalii utilizator .::. cociu, puiu .::. 2317 vizualizări

sex, 50 ani .::. roleuser
constanta, romania
.::. 0767244308

dată înregistrare » 26 martie 2010 21:06:56
 

Zicu Araia Dor shi jali Pri tzer,la noi,tu lai niori Az soarli na s-ascundi, Ca inima na s-bati-arau, Ca mal batut di undi. Pri muntz s-ashtearna negura Sh-pri-araurli cu spumi, Sh-pri-a nostru suflit sandzinat Virinu-amar s-dipuni. Un pulj nu canta cum canta Sh-birbiljilu n plai nu bati, Ca muma-armasi far di hilj Sh-ca sora-i far di frati. Tacuti-s dzenjli di fluieri, Ca n noapti ntunicata, Ca feata armasi oarfana Sh-ficiorlu far di tata. Fantanjli mash tzi murmura Sh-vazescu di vimt tutz ponjlji Di lacrinjili-a nveastilor Cari sh-chirura gionjlji. Lj-avea cljimata patria Si s-duca si s-alumta. Shi s-dusira tutz harioshi, Cantanda ca la numta. Diparti-aclo iu soarli da, Tu sinurli dushmani, Sh-tra alba -albastra flambura Cadzura tutz curbani. Voi steali,cari va dislachitz Din tzer tu noptz sirini Sh-tu lumea suflitlor s-nidzetz Ca chicuti di asimi, Spunetz un zbor la-a noshtri mortz: Ca flambura albastra Mutreashti cu-oclju mult arau Pri dultzea limba-a noastra.

adăugat de cociu puiu la 28 martie 2010 4:22:18

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact