cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerweb designsamarina musicPilistera
Cauta:  

Poezii Nicolae Caratana - Limba-a noastrã

(2663 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Limba-a noastrã-i vishteari
ahãndoasã, ahãndoasã
bair di flurii, cãntari,
ghinicuvintari n casã.

Limba-a noastrã-i primuvearã,
candilã di banã easti,
mults dushmanj vor s-nã u chearã,
ma u nviadzã gionj shi nveasti.

Limba-a noastrã easti cãntic,
cãntic di jali sh-di numtsã,
zboarã veclji di discãntic,
fuldzir tsi talji doi muntsã.

Limba-a noastrã easti,-armãne,
avrã tsi u-adutsi seara,
Roma u deadi pãne,
di la ea tradzim fara.

Di la nãsã-avem cãsmeti,
di la nãsã-avem fumealji.
Eti pondi, eti shcreti
nu u-au scoasã dit timealji.

Limba-a noastrã poarta flamburi,
ari izvuri sh-fãntãnj,
cãnd u cãntsã ti cutreamburi,
cãnticlu sh-acreashti mãnj.

Limba-a noastrã caftã bratsã
ca s-u apãrã di-atselj
tsi u pliguesc tu fatsã
sh-li-arãchescu di fumelj.

Limba-a noastrã-sh caftã soea,
sh-caftã limba shi duvletea.
S-u apãrãm sã-sh aflã boea,
S-u-apãrãm sã-sh afla vetea

zboarã ngrãpsiti di Alina Andrei

la 21 iulie 2024 7:16:54

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact