cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designprofessional photographersamarina musicPilistera
Cauta:  

Poezii Nicolae Caratana - Bots

(2269 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Avdu bots turlii-turlii,
bots ma njits shi bots ma mari.
Nu sunt bots, suntu Vlãhii,
vãsilii di picurari,
vãsilii di celnits fapti,
flambura, steauã di noapti,
flambura, ramur* di brad
mushutsãt cu-aroshi floatsi,
canda steali care cad
sã-sh amintã altã boatsi.

Di nvisedz Vlãhia Mari,
canda-amint ninga puteari;
di nvisedz Vlãhia Njicã,
Nj-cheari, nj-cheari itsi fricã.
O, Vlãhia-a mea di Nsus,
eshti pãrmit, pãrmit nispus!

Gresc Vlãhiili cu-arada,
canda nj-au ãnviata dada,
grescu treili, treili toate
canda nj-au ãnviatã tati,
sh-canda-atumtsea cãnd va s-mor
va s-mi nviadzã boatsea-a lor ...

zboarã ngrãpsiti di Alina Andrei

la 16 iunie 2024 16:01:11

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact