cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicprofessional photographerweb designPilistera
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 26 - LIVE versuri

(4131 vizualizări / 191 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - MIX 26 - LIVE
*****************************

Pi la gardu io mutreamu
Featili tuti cum giucau
Io mutreamu, eali ma giucau
Mari gimbushi sh'adra

Featili giucau in coru
Tu uboru la noi, tu uboru
Featili giucau in coru
Tu uboru la noi, tu uboru

Eali nu shtea io mutreamu
Ma la tini mi minduiamu
Pãnã astarã tu'atseã oarã
Vreamu s'ti vedu nica niheamã

Featili giucau in coru
Tu uboru la noi, tu uboru
Featili giucau in coru
Tu uboru la noi, tu uboru

Parintsã vrutã ts'ascultashi
Cu'altu gioni ti mãrtashi
Mi bagashi pi minduiari
Vrearea noastã va agãrsheari

Featili giucau in coru
Tu uboru la noi, tu uboru
Featili giucau in coru
Tu uboru la noi, tu uboru

Vruta mea tsi ti kiruiu
Ah mãratlu tsi'nj pãtsãi
Pãnã astarã tu'atseã oarã
Vreamu s'ti vedu nica oarã

Featili giucau in coru
Tu uboru la noi, tu uboru
Featili giucau in coru
Tu uboru la noi, tu uboru

***************

Haidi yina lea vrutã mea
Yina cu tinii
Haidi yina lea vrutã mea
Doji s'him uidii
Haidi yina lea vrutã mea
Doji s'him uidii

Vrutã cãndu a s'yinu s'ti caftu
Di'acasã di la voi
Tini vrutã, tini s'vrei
Tini s'yini la noi
Tini vrutã, tini s'vrei
Tini s'yini la noi

**********

Hadi ndzeanã oi lele
Lea lele , haidi ndzeanã
La cutarlu al Coli

S'aminarã oi lele
Lea lele, s'aminarã
Dauã , trei ciftoanji

Di s'avdzarã oi lele
Lea lele , di s'avdzarã
Haidi panã'n hoarã

**************

Lele Doamne Dumnidzali
Iu suntu njatili a meali ?
Lele Doamne Dumnidzali
Iu suntu njatili a meali ?

****************

Vidzui unã featã lãi
Multu bre cu hari
Inima'nj dzãtseau lãi
Vreamu s'hibã a mea mljeari

Vidzui unã featã lãi
Multu bre cu hari
Inima'nj dzãtseau lãi
Vreamu s'hibã a mea mljeari

Shaailalalalalalalalalalala
Multu'i bre cu hari
Shaailalalalalalalalalalala
Vreamu s'hibã a mea mljeari

Di cãnd u vidzui lãi
Multu u arãsii io
Pitricui pi tati lãi
Di u isusii io

Di cãnd u vidzui lãi
Multu u arãsii io
Pitricui pi tati lãi
Di u isusii io

Shaailalalalalalalalalalala
Multu'i bre cu hari
Shaailalalalalalalalalalala
Vreamu s'hibã a mea mljeari

Nu mutreamu ni vintu lãi
Nu mutreamu ni neauã
Inima'nj dzãtseau lãi
Negu la steaua mea

Nu mutreamu ni vintu lãi
Nu mutreamu ni neauã
Inima'nj dzãtseau lãi
Negu la steaua mea

Shaailalalalalalalalalalala
Multu'i bre cu hari
Shaailalalalalalalalalalala
Vreamu s'hibã a mea mljeari

************

Gura ta, gura ta more lea featã
S'pari cã'i, s'pari cã'i cireashã coaptã
More gura ta, gura ta more lea featã
S'pari cã'i, s'pari cã'i cireashã coaptã

Nu mutrea, nu mutrea gione la mini
nj'arshini, nj'arshini moi di lumi
Nu mutrea, nu mutrea gione la mini
nj'arshini, nj'arshini moi di lumi

Armanã, armanã tsã dzãcu unu zboru
Io cu tini, io cu tini voiu s'mi'nsoru
Armanã, armanã tsã dzãcu unu zboru
Io cu tini, io cu tini voiu s'mi'nsoru

***********************************
PINDU - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 1 mai 2010 10:28:19

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact