cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerweb designsamarina musicPilistera
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 18 - LIVE versuri

(6187 vizualizări / 227 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

PINDU - M I X L I V E 1 8
****************************

Tu'nã dzuuã vruta mea
Nvirinatã shidea, lele vruta
Nu shtiu tsi'ari, nu's hãrseashti
Nici unu zboru ma nu'nj greashti, vruta mea

Io la ea cãnd mi dutseamu
Pi'unu cicioru ma nj'ansãreamu
La keptu io u'astrindzeamu
Tu bãsheri u'astricuramu

Io la ea cãnd mi dutseamu
Pi'unu cicioru ma nj'ansãreamu
La keptu io u'astrindzeamu
Di bãsheri u'astricuramu

*********
Tutã lumea inj mi'antreabã
tse featã io ti voiu
tini ts'arãdzã di mini
Ti fatsã featã mi vrei

Tutã lumea inj mi'antreabã
tse featã io ti voiu
tini ts'arãdzã di mini
Ti fatsã featã mi vrei

Ah moi tini featã
Spuni'nj ma s'mi vrei
S'nu ts'arãdzã di mini
S'plãngã oclji a mei

Ah moi tini featã
Spuni'nj ma s'mi vrei
S'nu ts'arãdzã di mini
S'plãngã oclji a mei

Ascultã lea vruta mea
Dorlu'a meu io va ts'aspunu
Voiu noi doji ta s'nã luãm
Tutã bana s'him deadunu

Ascultã lea vruta mea
Dorlu'a meu io va ts'aspunu
Voiu noi doji ta s'nã luãm
Tutã bana s'him deadunu

Ah moi tini featã
Spuni'nj ma s'mi vrei
S'nu ts'arãdzã di mini
S'plãngã oclji a mei

Ah moi tini featã
Spuni'nj ma s'mi vrei
S'nu ts'arãdzã di mini
S'plãngã oclji a mei

Tutã lumea inj mi'antreabã
tse featã io ti voiu
tini ts'arãdzã di mini
Ti fatsã featã mi vrei

Tutã lumea inj mi'antreabã
tse featã io ti voiu
tini ts'arãdzã di mini
Ti fatsã featã mi vrei

Ah moi tini featã
Spuni'nj ma s'mi vrei
S'nu ts'arãdzã di mini
S'plãngã oclji a mei

Ah moi tini featã
Spuni'nj ma s'mi vrei
S'nu ts'arãdzã di mini
S'plãngã oclji a mei

*********
Cãtu inj ti voi
Ahãntu s'mi vrei
Minduia 'ti , la oclj a mei
Cãtu inj ti voi
Ahãntu s'mi vrei
Minduia 'ti , la oclj a mei

*********
Doru di gura ta
Voiu s'hii lãngã mini
Haidi yina featã
Ti voiu mashi pi tini

Doru di gura ta
Voiu s'hii lãngã mini
Haidi yina featã
Ti voiu mashi pi tini

hii multu msheatã
Hii ca Stã Mãria
Budzãli di njeari
Sã'nj li dai a nja

hii multu msheatã
Hii ca Stã Mãria
Budzãli di njeari
Voiu sã'nj li dai a nja

*********

Tsi dzãtseai lea featã sh'tini mi vrei
Lãcrimamu, plãndzeamu di oclji a tãi
Tsi dzãtseai lea featã doji a luãm
Doji s'him featã noi ta s'nã vremu
Hai ta s'nã luãm

Vruta mea cãtu ti'am tu vreari featã , shi'nj ti voiu
Tsi dzãtseai vãrã oarã , va luãm noi doi
Nu dzãtseai vãrã oarã , tini vruta mea
Nu dzãtseai vãrã oarã ,
Altu va ti ia

Tsi dzãtseai lea featã sh'tini mi vrei
Lãcrimamu, plãndzeamu di oclji a tãi
Tsi dzãtseai lea featã doji a luãm
Doji s'him featã noi ta s'nã vremu
Hai ta s'nã luãm

*********
Haidi tini vrutã s'yini la mini
Haidi tini vrutã s'yini aua
Nu yinu gione, nu yinu , nu yinu mini
Nu yinu dada nu mi da

Haidi tini vrutã s'yini la mini
Haidi tini vrutã s'yini aua
Nu yinu gione, nu yinu , nu yinu mini
Nu yinu dada nu mi da

Mi'alinai pi dzeanã, s'negu la vruta
Mi'alinai la vruta s'negu s'u vedu
Mi'alinai pi dzeanã, s'negu la vruta
Fãrã vruta singuru nu potu s'shedu

Haidi tini vrutã s'yini la mini
Haidi tini vrutã s'yini aua
Nu yinu gione, nu yinu , nu yinu mini
Nu yinu dada nu mi da

Haidi tini vrutã s'yini la mini
Haidi tini vrutã s'yini aua
Nu yinu gione, nu yinu , nu yinu mini
Nu yinu dada nu mi da

*********
Featã mi giuru pi luna pi steali
pãnã la moarti va ti'ashteptu
Tsã giuru cu mãnli pi keptu lea featã
fãrã tini va'nj lãndzãdzescu

Featã mi giuru pi luna pi steali
pãnã la moarti va ti'ashteptu
Tsã giuru cu mãnli pi keptu lea featã
fãrã tini va'nj lãndzãdzescu

Ti'ashtiptai, nu vinishi
Ti'ashtiptai, mi'agãrshishi
Ti'ashtiptai lea featã s'yini
S'mi'adutsã primãveara

Ti'ashtiptai, nu vinishi
Ti'ashtiptai, mi'agãrshishi
Nu shtiam featã di doru
Cum treatsi oara

Duminitsãli vrutã la coru
Ts'adutsã aminti cãnd n'adunamu
Dzãtseamu doji noi va luãmu
La dispãrtsari nu minduiamu

Duminitsãli vrutã la coru
Ts'adutsã aminti cãnd n'adunamu
Dzãtseamu doji noi va luãmu
La dispãrtsari nu minduiamu

Ti'ashtiptai, nu vinishi
Ti'ashtiptai, mi'agãrshishi
Ti'ashtiptai lea featã s'yini
S'mi'adutsã primãveara

Ti'ashtiptai, nu vinishi
Ti'ashtiptai, mi'agãrshishi
Nu shtiam featã di doru
Cum treatsi oara

Tora lea featã tini'nj fudzishi
Io nu shtiu lailu tsi va s'adaru
Ti'ashtiptai s'ti torni lea vrutã
Shi'nj plãngu lailu a meu amaru

Tora lea featã tini'nj fudzishi
Io nu shtiu lailu tsi va s'adaru
Ti'ashtiptai s'ti torni lea vrutã
Shi'nj plãngu lailu a meu amaru

Ti'ashtiptai, nu vinishi
Ti'ashtiptai, mi'agãrshishi
Ti'ashtiptai lea featã s'yini
S'mi'adutsã primãveara

Ti'ashtiptai, nu vinishi
Ti'ashtiptai, mi'agãrshishi
Nu shtiam featã di doru
Cum treatsi oara

****************************
P I N D U - L I V E

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 20 martie 2010 10:54:39

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact