cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraprofessional photographersamarina musicweb design
Cauta:  

Versuri Gigi Sima - LIVE Gigi Sima & Gicã Hagi - Unu`i Gicã Hagi & Multi Stadioani & Oh lea dada mea & Tu Machidonii versuri

(14285 vizualizări / 491 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Gigi Sima:

Avdzãtsã armãname tsi mari caimo
Duchescu c`auşescu, lele ca vai di io
Tora va cãntu pi armãnescu iho
Di naima avdzãtlu gioni va cãntu io

Unu`i Gicã Hagi, tsi topa u bati
Lãsã americanjii , s`creapã di yinati (bis)

Asprilla , Valderrama , Rincon ,Valencia
Dzãtsea marli Pele, naima bunu era
Cãndu giucã Gicã, di intrã tu ei
Di iu era livendzã, ditu luchi s`adrarã njei

Unu`i Gicã Hagi, tsi topa u bati
Lãsã americanjii, s`creapã di yinati (bis)

Naima avdzãtlu gioni, tora va vã`spunu
Inima mi doari , ca iasti ficior armãn
Elu dit tutã lumea iasti naima bun
Tsi fu cu Iordanescu, la America di adunu

Unu`i Gicã Hagi, tsi topa u bati
Lãsã americanjii , s`creapã di yinati (bis)

Asprilla , Valderrama , Rincon ,Valencia
Dzãtsea marli Pele, naima bunu era
Cãndu giucã Gicã, di intrã tu ei
Di iu era livendzã, ditu luchi s`adrarã njei

Unu`i Gicã Hagi, tsi topa u bati
Lãsã americanjii , s`creapã di yinati (bis)

Naima avdzãtlu gioni, tora va vã`spunu
Inima mi doari , ca iasti ficior armãn
Elu dit tutã lumea iasti naima bun
Tsi fu cu Gabi Balint, la America di adunu

Unu`i Gicã Hagi, tsi topa u bati
Lãsã americanjii , s`creapã di yinati (2xbis)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Multi stadioani, grescu Gicã Hagi
Banã, sãnãtati, s`ai lãi Gicã frate
Multi stadioani, grescu Gicã Hagi
Banã, sãnãtati, s`ai lãi Gicã Hagi

Tsi a spunu lãi gionji mãratsã,
Di unu gioni tsi l`u şhteatsã
Easti elu gioni armãnu ,
Easti elu moi nai ma bunu
Easti steaua armãnjiloru
Fotbalistul cari`l voru!

Multi stadioani, grescu Gicã Hagi
Banã, sãnãtati, s`ai lãi Gicã frate
Multi stadioani, grescu Gicã Hagi
Banã, sãnãtati, s`ai lãi Gicã Hagi

Di njicu elu anda era, stadioani alãga
Farul, Sportul şi Steaua, agiumsi Barcelona
Easti steaua armãnjiloru
Fotbalistul cari`l voru!

Multi stadioani, grescu Gicã Hagi
Banã, sãnãtati, s`ai lãi Gicã frate
Multi stadioani, grescu Gicã Hagi
Banã, sãnãtati, s`ai lãi Gicã Hagi
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Oh lea dada mea, armãna`i a mea,
Armãna`i a mea, io bãnedz cu ea! (bis)

Di nhits`noi cãndu iaram
Pit ubor agiucam
Mana noastã criştea
Aşi dzãtsea:

Voi ficiori cãnd s`criştets` mări
Angãtan s`avets pri scoli
Vãrã featã ma`s cãftats
Cu mucani s`nu alãgats! “

Oh lea dada mea, armãna`i a mea,
Armãna`i a mea, io bãnedz cu ea! (bis)

Mintea pi pon nhi`alãga,
Unã mucanã mi vrea,
Ma nu`i bunã ahãtã vreari
tradzi a isuseari

Isuseari cama`nclo
Noi bãnãm tuts tu chiro
mucana`i ca ivleaclu
Va nji`ansarã`n sus ca draclu`…

Oh lea dada mea, armãna`i a mea,
Armãna`i a mea, io bãnedz cu ea! (bis)

Ma armãna mea cu hari
Gura cãt cireaplu u`ari
Zboarãli a ei inati
Ti dor tu laili hicati!

Nu ştiu tora cum s`vã dzãc
Io urechili nji`astup
Cu urechili astupati
Creapã armãna di inati

Gigi Sima & Gicã Hagi:

Oh lea dada mea, armãna`i a mea,
Armãna`i a mea, io bãnedz cu ea! (bis)

Di nhits`noi cãndu iaram
Pit ubor agiucam
Mana noastã criştea
Aşi dzãtsea:

“Voi ficiori cãnd s`criştets` mări
Angãtan s`avets pri scoli
Vãrã featã ma`s cãftats
Cu mucani s`nu alãgats!“

Oh lea dada mea, armãna`i a mea,
Armãna`i a mea, io bãnedz cu ea! (bis)

Mintea pi pon nhi`alãga,
Unã mucanã mi vrea,
Ma nu`i bunã ahãtã vreari
tradzi a isuseari

Isuseari sh cama`nclo
Noi bãnăm tuts tu chiro
mucana`i ca ivleaclu
Va nji`ansarã`n sus ca draclu`

Oh lea dada mea, armãna`i a mea,
Armãna`i a mea, sh io bãnedz cu ea! (bis)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Tu Machidonii tsi ghini iara
Tu Machidonii tsi ghini`s bãna

Tu Machidonii aşhitsi`sh fu
Ama tu chirolu al Alexandru!(bis)

Alexandru a nostu multu s`alumtă
Giumitati di lumi elu ma si`u acãtsă

Cu tuti vasãlyili s`alumta
Nu ştia di tinir c`as murea. (bis)

Ama niputearea pi el lu`acãtsă
Tu un mes di dzãli el ma`s vãtãmă

Di cãndu Alexandru muri
Tutã armãnamea s`asprãndi…(bis)

Alexandru a nostu cara`s nu murea
Giumitati di lumi elu va`u acãtsa,

Va s`avea armãnjii vãsãlia lor
Nu`as iara la mãna tuturor!

Va s`avea armãnjii vãsãlia lor
Nu`as iara la mãna mucanjilor/ghiftsãlor!

Tu Machidonii tsi ghini iara
Tu Machidonii tsi ghini`s bãna

Tu Machidonii aşhitsi`sh fu
Ama tu chirolu al Alexandru! (bis)

Dacă Romania ar fi condusă de Machidoni am trăi mai bine!

zboarã ngrãpsiti di Sia Regiu logo

la 10 noiembrie 2011 23:23:16

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

Piese similare:


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact