cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerweb designPilisterasamarina music
Cauta:  

Poezii Spiru Fuchi - Memorie ti hoara a mea

(2896 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Peana a meauâ u moiľu tu doru
ti hoara vrutâ rămăneascâ,
hoarâ umplutâ di cilimeańi rămăńi
ş-di speranţa ţi cu nâşi cafti s-creascâ.
Si scriu duruţľi tu memoria a meauâ
ca tu-nâ filmâ albâ ş-lae,
îńi si fanuriseaşti chirolu cu foartica a amintiriloru
bucăţ di filmâ s-taľi.
Bucăţli di filmâ ţi au armasâ
cu coala a dorlui li-alichescu,
di-apoea zghilescu ti probâ s-vedu
cumu tu filma di memorie zghilescu?

“Iu eşti lai ată, a hiľi-tu s-ľi–unchi
fligeana di cafei mplinâ,
e curmatu hiľiu-tu di neguri dângoasi
ş-di fraţľi ţi ca luchi lu-avinâ.
Iu hiţ voi mumăńi cu poalili duruti
ş-cu stihuri rămăneşti ascumti,
iu sântu ficioriľi ta s-lâ spuneţ
cumu s-chiseascâ ş-adarâ alumti,
Iu eşti Coli Spânu ţi loaşi cu tini
cântiţili niscriati rămăneşti,
iu eşti Giogi Şituni cu cânticlu a tău
ţi tu Caraduşu cu iarba nu creaşti.
Iu eşti papu Nache cu cârligu di coru
s-alâgămu cu cupiili tu munti,
iu eşti Chita Poci s-bemu unâ putiri
ş-tu dracu si s-ducâ tuti,
iu eşti Spiru Başu s-ńirdzemu s-adâpămu
câmpurili di misuru umpluti,
iu hiţ soţľi a meľi s-nâ-agiucămu fotbalu
s-li putemu hoarili tuti…
Iu eşti lai Naci, s-câftămu tricutlu
di Caryiani pânâ di Subaşu
s-nâ duţemu la consulatâ ta s-lomu vârnâ vizâ
ş-ma s-nu putemu, s-nâ u scoatâ Vasil Başu…”

Ah, hoara a mea, tini va mi mori
hoarâ vrutâ rămănească,
aclo iu zboarili auşedzu la cilimeańi
iu speranţa cu nâşi caftâ s-creascâ.
Spectatoriľi vidzurâ aestâ filmâ muşeatâ
ş-nu tâľearâ vârnu biletâ,
nu fugu ma cu puteari mplinâ
si-alinu toţ tu scenâ.
Nâ-ai furatâ idheiili-ńi spumedzu spectatoriľi
ş-ńi spunu catalogu cu idheiili ţi-ńi furarâ
si frângu imajili, ş-pońiľi ş-pâpâńiľi
ş-luńińili di-tu hoarâ si aplicarâ…

Ş-cundiľilu a meu si moaľi tu chisâ
iu-i nicatâ unâ hoarâ rămănească
aclo iu cilimeańiľi nu adaru unu soari
ş-speranţa nu-ari cumu s-creascâ…

zboarã ngrãpsiti di Alina Andrei

la 13 iulie 2024 13:58:45

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact