cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisterasamarina musicprofessional photographerweb design
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 25 - LIVE versuri

(4350 vizualizări / 190 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - M I X 2 5 - L I V E
***********************************

Pi'unã dzeanã analtã , sheadi nvirinatã
Plãndzi a mea featã , oh lele tsi njeatã
Pi'unã dzeanã analtã , sheadi nvirinatã
Plãndzi a mea featã , oh lele tsi njeatã

Haidi, haidi featã , cãnd ti mutrescu
Di'a tãu doru lea featã msheatã , io mi tukescu
Haidi, haidi featã , cãnd ti mutrescu
Di'a tãu doru lea featã msheatã , io mi tukescu

Plãndzi , azghileashti , unu laiu zboru ma'nj greashti
Inima nj'am friptã , voru ta s'mi mãritã
Plãndzi , azghileashti , unu laiu zboru ma'nj greashti
Inima nj'am friptã , voru ta s'mi mãritã

Haidi, haidi featã , cãnd ti mutrescu
Di'a tãu doru lea featã msheatã , io mi tukescu
Haidi, haidi featã , cãnd ti mutrescu
Di'a tãu doru lea featã msheatã , io mi tukescu

********

Dzã'nj lea mari tsi s'adaru , nj'am unu gionj picuraru
Nj'am unu gionj picuraru , tutã dzuua'i tu cutaru
Dzã'nj lea mari tsi s'adaru , nj'am unu gionj picuraru
Nj'am unu gionj picuraru , tutã dzuua'i tu cutaru

Mardzina di amari, featã plãndzi
Mardzina di amari , plãndzi a ei caimo
Mardzina di amari, lea mãinjli frãndzi
Mardzina di amari , plãndzi a ei caimo

Dzã'nj lea mari tsi s'adaru
nj'am unu gionj picuraru
Nj'am unu gionj picuraru
Tutã dzuua'i tu cutaru

Pi anarga , pi anarga, cu'a ta suskirari
va s'toarnã astarã lea featã pi la voi
Pi anarga , pi anarga, cu'a ta suskirari
va s'toarnã astarã lea featã pi la voi

Dzã'nj lea mari tsi s'adaru , nj'am unu gionj picuraru
Nj'am unu gionj picuraru , tutã dzuua'i tu cutaru
Dzã'nj lea mari tsi s'adaru , nj'am unu gionj picuraru
Nj'am unu gionj picuraru , tutã dzuua'i tu cutaru

*********

Dorlu tsi'nj fridzi a meu keptu
Inima'nj dzãtsi ca s'ti'ashteptu
Va'nj ti'ashteptu

Toamna yini , suflã vintu aratsi
Ti tini featã , a meu doru nu treatsi
Ashteptu featã s'yinã primuveara
Vahi va agiutã ti tutã bana

Nu'am arihati , mintea u'am la tini
Nu shtiu cum s'adaru lailu di mini
S'hibã ghini

Toamna yini , suflã vintu aratsi
Ti tini featã , a meu doru nu treatsi
Ashteptu featã s'yinã primuveara
Vahi va agiutã ti tutã bana

Ti'am tu suflitu , multi voiu s'tsã spunu
Nu shtiu cum s'adaru ta s'him deadunu
S'him deadunu

Toamna yini , suflã vintu aratsi
Ti tini featã , a meu doru nu treatsi
Ashteptu featã s'yinã primuveara
Vahi va agiutã ti tutã bana

*********

Gura ta, gura ta more lea featã
S'pari cã'i, pari cã'i cireashã coaptã
Gura ta, gura ta more lea featã
S'pari cã'i, pari cã'i cireashã coaptã

Nu mutrea, nu mutrea gione la mini
nj'arshini, nj'arshini moi di lumi
Nu mutrea, nu mutrea gione la mini
nj'arshini, nj'arshini moi di lumi

Armanã, armanã tsã dzãcu un zboru
Io cu tini, io cu tini voiu s'mi'nsoru
Armanã, armanã tsã dzãcu un zboru
Io cu tini, io cu tini voiu s'mi'nsoru

**********

Pi keatra di ninga amari , vruta mea shidea
Ni cu arãsu , ni cu plãngu, vruta ma cãnta
Pi keatra di ninga amari , vruta mea shidea
Ni cu arãsu , ni cu plãngu, vruta ma cãnta

Lãi puj tsi'asboiri , analtu susu pi tseru
Adu'nj mashi dorlu , a vrutãiei s'nu'l keru
Lãi puj tsi'asboiri , analtu susu pi tseru
Adu'nj mashi dorlu , a vrutãiei s'nu'l keru

Va ti bashu featã s'tsã arãdã , msheatã fatsa ta
Dorlu din siflitu s'ascundã, dultsi vreara mea
Va ti bashu featã s'tsã arãdã , msheatã fatsa ta
Dorlu din siflitu s'astingã, dultsi vreara mea

Lãi puj tsi'asboiri , analtu susu pi tseru
Adu'nj mashi dorlu , a vrutãiei s'nu'l keru
Lãi puj tsi'asboiri , analtu susu pi tseru
Adu'nj mashi dorlu , a vrutãiei s'nu'l keru

**********

Unu ficioru unã featã vrea
Unu ficioru unã featã vrea
Fãrã ea elu nu putea
Fãrã ea elu nu putea
Hai vruta mea, dultsi iasti gura ta
Hai gura ta, cãtu a s'am a s'dau ti ea

Cãndu him doji t'unu locu
Cãndu him doji t'unu locu
Nj'yini ta s'ansaru shi s'giocu
Nj'yini ta s'ansaru shi s'giocu
Hai vruta mea, dultsi iasti gura ta
Hai gura ta, cãtu a s'am a s'dau ti ea

La coru cãndu nu hii tini
La coru cãndu nu hii tini
Mintea'nj easti lea mashi la tini
Mintea'nj easti mashi la tini
Hai vruta mea, dultsi iasti gura ta
Hai gura ta, cãtu a s'am a s'dau ti ea

***********************************
P I N D U - L I V E

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 11 aprilie 2010 13:16:21

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2023 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact