cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designsamarina musicPilisteraprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 24 - LIVE versuri

(4923 vizualizări / 180 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
P I N D U - M I X L I V E 2 4
*********************************

Haidi more pi atselu munti
La cãlivi , la cutari
Hai more pi atsea dzeanã
La cãlivi , tu pãduri

Haidi more agalea , agalea
Intrã oili tu cutaru
Hai more agalea , agalea
Li' adunã unu picuraru

Haidi more aleapti , aleapti
Intrã oili ti muldzeari
Hai more aleapti , aleapti
Oi mnjoari , stri' mnjoari

***********

Vruta mea sã’nj dzãtsã tu protili zboarã
Ti voiu , ti voiu , ti voiu s’li’avdu nica oarã
Vruta mea sã’nj dzãtsã tu protili zboarã
Ti voiu , ti voiu , ti voiu s’li’avdu nica oarã

Dzã’nj nica oarã ti pãlãcãrsescu
Ti voiu , ti voiu , ti voiu ca sã’nj mi hãrsescu,
Dzã’nj nica oarã ti pãlãcãrsescu
Ti voiu , ti voiu , ti voiu ca sã’nj mi hãrsescu

Cum ts'arãdi gura , lele vruta mea
Unã primuvearã vedu pi fatsa ta
Cum ts'arãdi gura , lele vruta mea
Unã primuvearã vedu pi fatsa ta

Dzã’nj nica oarã ti pãlãcãrsescu
Ti voiu , ti voiu , ti voiu ca sã’nj mi hãrsescu,
Dzã’nj nica oarã ti pãlãcãrsescu
Ti voiu , ti voiu , ti voiu ca sã’nj mi hãrsescu

tini mi vrei dukii di prota oarã
Di cum arãseshi, dzãseshi protili zboarã
tini mi vrei dukiii di prota oarã
Di cum arãseshi, dzãseshi protili zboarã

Dzã’nj nica oarã ti pãlãcãrsescu
Ti voiu , ti voiu , ti voiu ca sã’nj mi hãrsescu,
Dzã’nj nica oarã ti pãlãcãrsescu
Ti voiu , ti voiu , ti voiu ca sã’nj mi hãrsescu

**********

Ti sutsata armãneascã
Voi armãnj macidoneni
Adratsã tsiva tu Armãname
Tsi bãnatsã moi di bãnatsã
Adratsã tsiva tu Armãname
Tsi bãnatsã moi di bãnatsã

Di daima nu s'agãrsheasti
Voi armãnj macidoneni
Numa noastrã anyiliceashti
Tsi bãnatsã moi di bãnatsã
Numa noastrã anyiliceashti
Tsi bãnatsã moi di bãnatsã

Numa noastrã anyiliceashti
Voi armãnj macidoneni
A nostru zboru anyeadzã cãnticu
Tsi bãnatsã moi di bãnatsã
A nostru zboru anyeadzã cãnticu
Tsi bãnatsã moi di bãnatsã

**********

Lãndzitã'i bana di doru sh'uhtari
Lãndzitu hiu io di a ta vreari
fãrã tini , fãrã doru sh'niputeari
Va s'adaru tserlu s'armãnã fãrã steali

La tini in bratsã'i casa meau
La tini in bratsã plãngu , uhtedzu
La tini in bratsã inima nj'aspuni
Aclo io voiu s' bãnedzu

Lãndzitã'i bana di doru sh'mãrtii
Io tini s'mi adaru , s'ti vedu tu yilii
fãrã tini , fãrã doru sh'niputeari
Va s'adaru tserlu s'armãnã fãrã steali

La tini in bratsã'i casa meau
La tini in bratsã plãngu , uhtedzu
La tini in bratsã inima nj'aspuni
Aclo io voiu s' bãnedzu

*********

Dada mea, ta ni na ni na
More dada mea tsi'adari a tsia
Dada mea tsi'adari a tsia
Mea'nj virsã nveasta arãkia
Dada mea tsi'adari a tsia
Mea'nj virsã nveasta arãkia

Dado nu, ta ni na ni na
More, dado nu'nj ankacii nveasta
Dado nu'nj ankacii nveasta
va s'fugã va'nj mi'alasã
Dado nu'nj ankacii nveasta
va s'fugã va'nj mi'alasã

Va nj'alagu, ta ni na ni na
More va nj'alagu ushi di ushi
Va nj'alagu ushi di ushi
Ti'unu laiu puj di lãndãrushi
Va nj'alagu ushi di ushi
Ti'unu laiu puj di lãndãrushi

**********

Tsã dedu bunã dzuua featã mashi a tsia
Tini ti fãcushi nu mi vedzã
Tsi stai tini featã , stai nvirinatã
La mini lea vrutã ici nu ti mutrishi

Luna cãndu iasi, multu a nja'nj bati
Ah tsi'nj bati a nja vrutã inima
Haidi vrutã doji s'nidzemu priimnari
S'nu veadã dada, lele dada ta

Gione io pi tini, gione mult ti voiu
Ama dada mea a nja inj dzãtsi ashi
Va mi da pi'unu gioni tsi nu'l vidzui oarã
Nu shtiu tsi s'adaru ta s'hibã ashi

Shedzã tini featã shedzã arãhati
Nu ti nvirineadzã , tsi msheatã tsã hii
Io va s'yinu astarã , s'ti caftu di nveastã
Ti daima lea featã, cu mini ta s'hii

Tsã dedu bunã dzuua featã mashi a tsia
Tini ti fãcushi nu mi vedzã
Tsi stai tini featã , stai nvirinatã
La mini lea vrutã ici nu ti mutrishi

Luna cãndu iasi, multu a nja'nj bati
Ah tsi'nj bati a nja vrutã inima
Haidi vrutã doji s'nidzemu priimnari
S'nu veadã dada, lele dada ta

************

Featã dultsi featã
Vrutã hrisusitã
Tini a'nj ndultseshtsã
A mea banã tutã

Featã dultsi featã
Tserlu anyiliceashti
Cu njili di steali
Numa tsã ngrãpseashti

Featã dultsi featã
Fidanã lilici
Featã dultsi featã
Vruta mea ditu yisi

*************

Cucoate s'tsã cadã creasta
nu'nj dishtiptashi nveasta
Cucoate s'tsã cadã creasta
nu'nj dishtiptashi nveasta

S' frãndzi vruta tu' ashtirnutu
More lãi cucoate nishtiutu
S' frãndzi vruta tu' ashtirnutu
More lãi cucoate nishtiutu

***********

Vruta mea di doru sh'di gura tau
Minduescu mashi la tini io
Nj'alãsashi un doru pi suflitu
Tsi mi doari shi'nj mi moari
S'him deadunu lea featã tini sh'io
Nj'alãsashi un doru pi suflitu
Tsi'nj mi doari shi'nj mi moari
S'him deadunu lea featã tini sh'io

Vreamu stai cu mini lea featã
Vreamu stai lea featã cãtu ti voiu
Di'a tãi oclji , di'a ta mutritã
Lailu lãcrãmamu , io dzãtseamu
Lea vrutã vreamu
Di'a tãi oclji , di'a ta mutritã
Lailu lãcrãmamu , io dzãtseamu
Lea vrutã vreamu

Cafi dzuuã nj'amu featã tu minti
Dzuua cãndu noi cãnuscumu
Di'atumtsea tsã spunu ndreptu
Minduiescu mashi la tini
Cu mintea mãratlu va'nj mi ducu
Di'atumtsea tsã spunu ndreptu
Minduiescu mashi la tini
Cu mintea mãratlu va'nj mi ducu

Vreamu stai cu mini lea featã
Vreamu stai lea featã cãtu ti voiu
Di'a tãi oclji , di'a ta mutritã
Lailu lãcrãmamu , io dzãtseamu
Lea vrutã vreamu
Di'a tãi oclji , di'a ta mutritã
Lailu lãcrãmamu , io dzãtseamu
Lea vrutã vreamu

***************

Di dorlu'a tãu lea vruta mea
Inj plãndzi featã inima
Di dorlu'a tãu lea vruta mea
Inj plãndzi featã inima

nj'u doru di tini featã, di oclji a tãi
Pãnã la moarti featã doji s'bãnãmu bana
Va ti'adaru nveastã steauã , lilicea mea
Pãnã la moarti featã doji s'bãnãmu bana

*********************************
P I N D U - L I V E

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 5 aprilie 2010 12:01:19

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact