cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designsamarina musicPilisteraprofessional photographer
Cauta:  

Poezii Toma Caragiu - NU S’ACATSÃ ARMÃNLU

(4732 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint

TOMA CARAGIU
NU S’ACATSÃ ARMÃNLU
*************************

Unu armãnu ca din Clisurã,
Costa, Petru nu shtiu sh’mini
Tsi’ari s’facã sh’cum s’cljeamã
Nunlu shtii cama ghini

di’analtu nu s’mai fatsi
Nu’ari sotsã tu horli toati
Di’l mutreshtsã tsã cadi fesea
Dzãgãditu sh’giumitati

Vrea s’ducã shi’elu tu xeani
Ma de hoara sh’nu s’veadã
Dzãtsi: “Nu ts’dãm tishkire”
Tutu aclotsi va s’lã sheadã

Tsi s’adarã fucãrãlu
Va l’anveatsã tora halea
Lea altã, lea xeanã
Sh’fudzi omlu, treatsi calea

Imnã tradzi, multi locuri
Ia agiumsi prin Nemtsia
“Stai nu intrã!” greashti unlu
Tishkirea s’vedu atsia

U ia omlu s’u mutreascã
S’veadã nuntru itsi scrii
S’uidisheashti bati caplu
Nu poa s’tsãnã di’a purii

Ore armãne, tishkirea
Vedu ca xeanã sh’anjurdzeashti
Cum hii tini sh’tsi ari nuntru
Di pi iuva nu’s uidiseashti

A mea iasti, tsi’ari s’facã
Na s’cripari’mi pãnã mãni
Shi s’mi tai di Stã Mãria
A mea iasti, a mea’i pripãne

CAMA SHCURTI, nu ti giurã
Haidi alasã Stã Mãria
Yinu s’vedzã bre creshtine
Vedzã’tsã singuru tsi’ari tsia

Ia pi arada, cum shi spuni
tsi fatsã, tsi gurã
Cum ii narea, cum ii grunjlu
Spuni e din Clisurã

Sh’dzãtsi: “IASTI SHCURTU OMLU”
IASTI SHCURTU avdzã ghini
Atselu ti cari scrii,
Nu’i analtu nu’i ca tini

de frate voi scarã
Ca s’puteari’mi ca s’ti agiungu
Tsi mi giuru pãnã adzã
Nu’am vidzuta sh’ahãtu lungu

Ma ti aestã lãi ore armãne
Mi tsãnushi ahãntã oarã
Sh'tutu inj dzãtsã easti xeanã
Ia s’ts’aspunu ndauã zboarã

Iasti schurtu, scrii nãsa
Nu’i minciunã spuni ghini
la noi tu hoara noastrã
Cama shcurtu escu mini

Ashi’i apa din Clisurã
Multu analtsã crescu tutsã
Ni tsi s’aflã la noi oameni
Cari s’nu aibã patru cotsã!!

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 25 iulie 2024 13:43:09
Tags: versuri

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact