cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraweb designsamarina musicprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Steaua Di Vreari - MIX LIVE 4 versuri

(3513 vizualizări / 34 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
STEAUA DI VREARI - MIX LIVE 4
*******************************

Featã io multu ti voiu pi tini
Inima featã multu ti va
Va s'yinu sã'nj ti iau featã la mini
Cã'nj mi doari caplu
Ma s'ti vedu cu altu
Plãngu lailu sh'inj ti caftu

Featã te'am tu vreari
Inima featã'nj ti va
Va ti iau la mini
Tini steaua mea
La altu lea featã
La altu nu voiu s'ti dau
Va ti iau la mini
Cu tini stau

***********

Inima ti tini'nj bati, ti tini featã
Lea mavrumatã, a mea dultsi featã
Inima ti tini'nj bati, ti tini featã
Lea mavrumatã, a mea dultsi featã

Spuni featã njcãdzancã, hai spuni tini
Cãndu s'yinu s'yi caftu nveastã s'ti iau la mini
Spuni featã njcãdzancã, hai spuni tini
Cãndu s'yinu s'yi caftu nveastã s'ti iau la mini

************

Maia ari unu nipotu
Dzãndzavosu ca unu cucotu
Sh'ari maia unu nipotu
Dzãndzavosu ca unu cucotu
Soarli a li maii , soarlii a li maii
Aaaaaaaaa, aaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaa, aaaaaaaaaaa

Truplu una sturkiturã
Zborlu mashi angiurãturã
Truplu una sturkiturã
Zborlu mashi angiurãturã
Aaaaaaaaa, aaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaa, aaaaaaaaaaa

Tuti numtsã bana ntreagã
Ma kirolu va'l andreagã
Ore ficiori di tihii laii
I' nipotlu a li maii
Soarli a li maii , soarlii a li maii

**********

Primuveara cãndu yini
Iarba nvirdzashti tu ayinj
Primuveara cãndu yini
Iarba nvirdzashti tu ayinj

Ca s'iai mãtrica tu mãnã
Va ta's tsaki sãptãmãnã
Ca s'iai mãtrica tu mãnã
Va ta's tsaki sãptãmãnã

Multu'i bunu yinlu ti'a beari
Ayinja'i greu ti'antsãpari
Multu'i bunu yinlu ti'a beari
Ayinja'i greu ti'antsãpari

Nu dipisihi ti'alãgari
va's ti'acatsã ti'a tãiari
Nu dipisihi ti'a tãiari
va's ti'acatsã ti'alãgari

Va s'lucredzã dauã sãptãmãni
Ca vai pi mãratu di mãni
Va s'lucredzã dauã sãptãmãni
Ca vai pi mãratu di mãni

Multu'i bunu yinlu ti'a beari
Ayinja'i greu ti'antsãpari
Multu'i bunu yinlu ti'a beari
Ayinja'i greu ti'antsãpari

O lãi sotsã defi s'vã adratsã
Tutã veara nj'alãgãtsã
O lãi sotsã defi s'vã adratsã
Tutã veara nj'alãgãtsã

Tutã veara kireatsã dorlu
A ma tora luã dorlu
Tutã veara kireatsã dorlu
A ma tora luã dorlu

Multu'i bunu yinlu ti'a beari
Ayinja'i greu ti'antsãpari
Multu'i bunu yinlu ti'a beari
Ayinja'i greu ti'antsãpari

**********

Un cãnticu tsi s'adarã
Tu suflitu nu'ari s'kiarã
Ti aushi , sh'ti eta lor
Sa'l cãntãmu cu doru

Un cãnticu tsi s'adarã
Tu suflitu nu'ari s'kiarã
Ti aushi , sh'ti eta lor
Sa'l cãntãmu cu doru

Armãname pri'u hitsã voi
Pri'u v`adunatsã
Armãname ,
S`vã avetsã ca fratsã

Armãname pri'u hitsã voi
Pri'u v`adunatsã
Armãname ,
S`vã avetsã ca fratsã

*******************************
STEAUA DI VREARI - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 21 ianuarie 2010 20:10:52

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact