cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerPilisteraweb designsamarina music
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 6 - LIVE versuri

(4471 vizualizări / 98 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
P I N D U - M I X 6
*********************************


Vruta mea sã’nj dzãtsã tu protili zboarã
Ti voiu , ti voiu , ti voiu s’li’avdu nica oarã
Vruta mea sã’nj dzãtsã tu protili zboarã
Ti voiu , ti voiu , ti voiu s’li’avdu nica oarã

Dzã’nj nica oarã ti pãlãcãrsescu
Ti voiu , ti voiu , ti voiu ca sã’nj mi hãrsescu,
Dzã’nj nica oarã ti pãlãcãrsescu
Ti voiu , ti voiu , ti voiu ca sã’nj mi hãrsescu

tini mi vrei dukii di prota oarã
Di cum arãseshi, dzãseshi protili zboarã
tini mi vrei dukiii di prota oarã
Di cum arãseshi, dzãseshi protili zboarã

Dzã’nj nica oarã ti pãlãcãrsescu
Ti voiu , ti voiu , ti voiu ca sã’nj mi hãrsescu,
Dzã’nj nica oarã ti pãlãcãrsescu
Ti voiu , ti voiu , ti voiu ca sã’nj mi hãrsescu

Cum ts'arãdii gura , lele vruta mea
Unã primuvearã vedu pi fatsa ta
Cum ts'arãdii gura , lele vruta mea
Unã primuvearã vedu pi fatsa ta

Dzã’nj nica oarã ti pãlãcãrsescu
Ti voiu , ti voiu , ti voiu ca sã’nj mi hãrsescu,
Dzã’nj nica oarã ti pãlãcãrsescu
Ti voiu , ti voiu , ti voiu ca sã’nj mi hãrsescu

**********

Ti sutsata armãneascã
Voi armãnj macidoneni
Adratsã tsiva tu Armãname
Tsi bãnatsã moi di bãnatsã
Adratsã tsiva tu Armãname
Tsi bãnatsã moi di bãnatsã

Di daima nu s'agãrsheasti
Voi armãnj macidoneni
Numa noastrã anyiliceashti
Tsi bãnatsã moi di bãnatsã
Numa noastrã anyiliceashti
Tsi bãnatsã moi di bãnatsã

Numa noastrã anyiliceashti
Voi armãnj macidoneni
A nostru zboru anyeadzã cãnticu
Tsi bãnatsã moi di bãnatsã
A nostru zboru anyeadzã cãnticu
Tsi bãnatsã moi di bãnatsã

**********

Haidi more pi atselu munti
La cãlivi , la cutari
Haidi more pi atsea dzeanã
La cãlivi , tu pãduri

Haidi more agalea , agalea
Intrã oili tu cutaru
Haidi more agalea , agalea
Li' adunã un picuraru

Haidi more aleapti , aleapti
Intrã oili ti muldzeari
Haidi more aleapti , aleapti
Oi mnjoari , stri' mnjoari

Haidi more agalea , agalea
Intrã oili tu cutaru
Haidi more agalea , agalea
Li' adunã un picuraru

***********

Lãndzitã'i bana di doru sh'uhtari
Lãndzitu hiu io di a ta vreari
fãrã tini , fãrã doru sh'niputeari
Voiu s'adaru tserlu s'armãnã fãrã steali

La tini in bratsã'i casa meau
La tini in bratsã plãngu , uhtedzu
La tini in bratsã inima nj'aspuni
Aclo io voiu s' bãnedzu

Lãndzitã'i bana di doru sh'mãrtii
Io tini s'mi adaru , s'ti vedu tu yilii
fãrã tini , fãrã doru sh'niputeari
Va s'adaru tserlu s'armãnã fãrã steali

La tini in bratsã'i casa meau
La tini in bratsã plãngu , uhtedzu
La tini in bratsã inima nj'aspuni
Aclo io voiu s' bãnedzu

*********

Tsisprãdzã di anj di'anda fudzii di'aua
Gionli armãnlu Gicã Cusandra
Tsisprãdzã di anj di'anda fudzii di'aua
Gionli armãnlu Gicã Cusandra

Oi bo bo bo bo dorlu ma il luã
Vini ta s'nã veadã dupu ahãtu kiro
Oi bo bo bo bo dorlu ma il luã
Vini ta s'nã veadã dupu ahãtu kiro

Di'anda fudzii aclo tu xinitii
Optu anj bãnã tu Ghirmãnii
Di'anda fudzii aclo tu xinitii
Optu anj bãnã tu Ghirmãnii

Oi bo bo bo bo dorlu ma il luã
Vini ta s'nã veadã dupu ahãtu kiro
Oi bo bo bo bo dorlu ma il luã
Vini ta s'nã veadã dupu ahãtu kiro

Di multu s'yinã mirakii avea
A ma nu l'a lãsa ihtsãrii di 'aua
Di multu s'yinã mirakii avea
A ma nu l'a lãsa ihtsãrii di 'aua

Oi bo bo bo bo dorlu ma il luã
Vini ta s'nã veadã dupu ahãtu kiro
Oi bo bo bo bo dorlu ma il luã
Vini ta s'nã veadã dupu ahãtu kiro

**********

Mutrea'tsã lucrulu handa
Tsi vedzã pisuprã nu'i di' alihea
Tsi stai cu mãinjli ambrãtsãlati
Sh'ti plãndzã ti'alasã tihea
Tsi stai cu mãinjli ambrãtsãlati
Sh'ti plãndzã ti'alasã tihea

Vidzushi unu tseru fãrã niorj
Sh'nã vearã vãrã livã aratsi
Un cãmpu fãrã cupãshdei
Sh'bari unu omu fãrã fãrmatsi
Un cãmpu fãrã cupãshdei
Sh'bari unu omu fãrã fãrmatsi

Vidzushi cutari fãrã stearpi
Sh'nã hoarã fãrã nãvãdzãi
Mutrea'tsã lucrulu lãi gione
Sh'unu naltu cãnticu tora dzãi
Mutrea'tsã lucrulu lãi gione
Sh'unu naltu cãnticu tora dzãi

************

Vidzui tu'a mea banã ,
Unã hrushuveanã
Featã msheatã, armãnã
Tsi'nj pari dzãnã

O bo bo bo bo, bo bo bo bo bo
Mi'adunai cu feata pi cari u anyisaiu
O bo bo bo bo, bo bo bo bo bo
Di cãndu u vidzui mari vreari io nj'arcai

Easti unã lunã , dultsi pirpirunã
Soarli ditu hãryie , lele tsi ciudii
Easti unã lunã , dultsi pirpirunã
Soarli ditu hãryie , lele tsi ciudii

O bo bo bo bo, bo bo bo bo bo
Mi'adunai cu feata pi cari u anyisaiu
O bo bo bo bo, bo bo bo bo bo
Di cãndu u vidzui mari vreari io nj'arcai

*************

Trecu sh'dauli Stã Mãrii
Shi tutu tserlu s'anãurã
Anjurdzeashti a trandafilu
S'andreadzi ntreaga hoarã

S'adunã giunamea
Shi bea cafi seari
Mafacu mãslatea
Feati , ficiorii ditu hoarã

T'unã searã vidzurã
Sutsata pri iu tritseamu
Cãnticu vrutã kindruirã
Ti vrearea tsi u'aveamu

S'adunã giunamea
Shi bea cafi seari
Mafacu mãslatea
Feati , ficiorii ditu hoarã

***********

Vruta mea di doru , ma di gura ta
Vreamu ta s'hii cu mini , tini steaua mea
Vreamu ca sã'nj ti vedu , cu tini ta's shedu
Di vreari lea featã , minduitu inj shedu

Haide featã , hai yina la noi
Featã cãtu ti voiu
Yina tini , yina steaua mea
Ti caftã vrearea

Cãtu ii dzuua mari nu potu di'a ta vreari
Cãtã tini featã nj'am una cljimari
Unu doru tsi mi'alasã fãrã niputeari
ti mini featã hii steaua di vreari

Haide featã , hai yina la noi
Featã cãtu ti voiu
Yina tini , yina steaua mea
Ti caftã vrearea

Vruta mea di doru , ma di gura ta
Vreamu ta s'hii cu mini , tini steaua mea
Vreamu ca sã'nj ti vedu , cu tini ta's shedu
Di vreari lea featã , minduitu inj shedu

Haide featã , hai yina la noi
Featã cãtu ti voiu
Yina tini , yina steaua mea
Ti caftã vrearea

*********************************
P I N D U - L I V E

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 12 decembrie 2009 12:10:30

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact