cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designprofessional photographersamarina musicPilistera
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 5 - LIVE versuri

(4533 vizualizări / 82 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - MIX 5
***********************

Unã vãloagã njcã,
Mplinã cu trandafile
Unã vãloagã njcã ,
Mplinã cu trandafile

Mplinã cu trandafile
Cu trandafile aroshi
Mplinã cu trandafile
Cu trandafile aroshi

Lea moi dumnanã featã
Featã lea grãmusteanã
Lea moi dumnanã featã
Featã lea grãmusteanã

Dado lea va'nj mi'nsoru
Feata lea io va u iau
Dado lea va'nj mi'nsoru
Feata lea io va u iau

Hiljiu moi nu's undzeashti
noi bãhce n'avemu
Hiljiu moi nu's undzeashti
noi bãhce n'avemu

*********

Tsi'nj tsã hii lea mavrumatã
Mavrumata mea, mavrumata mea
Tini armãna mea
Tsi'nj tsã hii lea mavrumatã
Mavrumata mea, mavrumata mea
Tini armãna mea

Tsi hii naima msheata featã
Mavrumata mea, mavrumata mea
Tini armãna mea
Tsi hii naima msheata featã
Mavrumata mea, mavrumata mea
Tini armãna mea

Pi a tali sufrãntseali
Mavrumata mea, mavrumata mea
Tini armãna mea
Pi a tali sufrãntseali
Mavrumata mea, mavrumata mea
Tini armãna mea

Mavrumate'nj ti'am tu vreari
Mavrumata mea, mavrumata mea
Tini armãna mea
Mavrumate'nj ti'am tu vreari
Mavrumata mea, mavrumata mea
Tini armãna mea

Tsi'nj tsã hii lea mavrumatã
Mavrumata mea, mavrumata mea
Tini armãna mea
Tsi'nj tsã hii lea mavrumatã
Mavrumata mea, mavrumata mea
Tini armãna mea

**********

Yina , yina susu pi dzeanã
Ca s'nã isusimu astarã
Luna va hibã nunã
Steali s'nã bagã cãrunã

Suflitu ma'nj plandzi
Plãndzi di suskirã
Ti'unã featã armãnã
Msheatã ca trandafilã

Yina , yina susu pi dzeanã
Ca s'nã isusimu astarã
Luna va hibã nunã
Steali s'nã bagã cãrunã

Malãmã tsã'i truplu
Lãmbusea yilia
Hii msheatã featã
More, has ca Stã Maria

Yina , yina susu pi dzeanã
Ca s'nã isusimu astarã
Luna va hibã nunã
Steali s'nã bagã cãrunã

Cãnticlu tsi'l cãntu
Cãntu ti harauã
S'him doji deadunu
Tini nveastã noauã

Yina , yina susu pi dzeanã
Ca s'nã isusimu astarã
Luna va hibã nunã
Steali s'nã bagã cãrunã

*********

Di analtu luna mutreashti
Iutsido harlu mi pashti
Tutu pi locu shedu inj pari
Oh, tsi noapte laii ahtari

Mutrescu di pi dzeanã in hoarã
Mutrescu tsi zãndani mari
Analtu tserlu mplinu di steali
S'agiungu agiutatsã'mi voi surãrli a meali

Aclo mi ashteaptã a mea vrutã
Moru di niarãvdari
Di'anda fudzii nu mi turnai
Oh, di'nj pashti grailu mari

Mutrescu , di pi dzeanã in hoarã
Mutrescu , tsi zãndani mari
Analtu tserlu mplinu di steali
S'agiungu agiutatsã'mi voi surãrli a meali

****************

Dado ocljiu iara'nj bati
Naca'nj yini vãrã carti
Of, of di la vrutlu a meu
Di doi anj shi giumitati
Ca'shi tsi alagã shi'i diparti
Off , off lele sh'ca vai di io

Doru , nj'u doru
Ti'unu laiu gionj
Mshatu lea dado
Doru , nj'u doru
Di birbiljiu a pãduriloru

Di'anda luã cali amarã
Io nu shtiu tsi'i sãrbãtoari
Off, off lu'anyisedzu tu pragu
Nu'am ni prãndzu. nu'am ni tsinã
A lui graiu lele mi stuhinã
Off, off cu elu era s'mi vedu

Doru , nj'u doru
Ti'unu laiu gionj
Mshatu lea dado
Doru , nj'u doru
Di birbiljiu a pãduriloru

***************

Ciudii laii ciudii
Bachita tu Vãryãrii
Ciudii laii ciudii
Bachita tu Vãryãrii

Bachita tu Vãryãrii
Daua suti di calivi
Bachita tu Vãryãrii
Daua suti di calivi

Dauã suti di cãlivi
Caraman li urseashti
Dauã suti di cãlivi
Caraman li urseashti

Caraman li urseashti
Cãti dauã li asprãndeashti
Caraman li urseashti
Cãti dauã li asprãndeashti

Unã laia sh' altã'i balja
Nai ma multi armãn Bachita
Unã laia sh' alta'i balja
Nai ma multi armãn Bachita

*****************

Ti unu laiu doru
Ti una vreari
Nj'alãsai fara
Nj'i fudzii tru xeani

Ti un laiu doru
Ti unã vreari
Nj' alãsai fara
Fudzii ditu armãnami

Keptul nj' aranã
Nu'nj curã sãndzã
Iu'nj hii lea dado
Lele sã'nj mi plãndzã

Ia'mi lãi Doamne
mintea'nj keari
Si dusi dorlu
Pustã di vreari

***********************
PINDU - LIVE
zboarã ngrãpsiti di Maria

la 9 decembrie 2009 19:42:16

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact