cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicprofessional photographerweb designPilistera
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 4 - LIVE versuri

(5197 vizualizări / 173 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


PINDU - MIX 4
****************************

Tutu cu plãngu sh'suskirari
C'ashi trecu dzãlili a meali
Fã'li lea defi , fã'li ioc
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu

La cãlivi , la cutari
Zurlisirã oili a meali
Fã'li lea defi , fã'li ioc
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu

Zurlisirã la cutari
nu li dushi la pãshteari
Ia fã'li defi , fã'li ioc
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu

Nai ma mari nj'am caimolu
nu s'adunã parãlu
Ia fã'l defi , ia fã'l ioc
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu

Sh'cãndu yini sãrbãtoarea
Nu'ari mardzinã criparea
Ia fã'u defi , fã'u ioc
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu

***********

Unã , dauã , treii
Skreta di pareii
Optu , noauã , dzatsi
Yinlu'i bunu aratsi
Yinlu'i bunu aratsi

Bunã'i bana di bikearu
Nu'i ca'nsuratu
Nu'ari cari s'ti vãryeascã
yini amãnatu

Ghini iasti s'hii bikearu
Nu'i ca'nsuratu
Nu'ari cari s'ti vãryeascã
yini amãnatu

Unã , dauã , treii
Skreta di pareii
Optu , noauã , dzatsi
Yinlu'i bunu aratsi
Yinlu'i bunu aratsi

***********

Pritu pãduri vruta ma s' priimna
Unu cãnticu di vreari , vruta ma cãnta
Ditu pãduri vruta ma s' priimna
Unu cãnticu di vreari , vruta ma cãnta

Acultã'mi vrutã featã cu ocljiu laiu
Dãnãsea'ti featã ta s'tsã dzãcu unu graiu
Acultã'mi vrutã featã cu ocljiu laiu
Dãnãsea'ti featã ta s'tsã dzãcu unu graiu

***********

Alargu alargu, alargu hiu featã di tini
Ma mintea nj'armasi, suflitu featã la tini
Mashi mintea nj'armasi, suflitu featã la tini

Nu ti'nvirina tini njcã lea
tutu va s'hii , va s'hii a mea
Di'alargu va s'yinu
Di mãna a ti tsãnu
Sh'doji di vreari va n'azburãm

Cãndu a s'batã vimtul pisti a mea frãmti aratsi
Avdu featã njcã cum inj greashti a ta boatsi
Avdu featã njcã cum inj greashti a ta boatsi

Nu ti'nvirina tini njcã lea
tutu va s'hii , va s'hii a mea
Di'alargu va s'yinu
Di mãna a ti tsãnu
Sh'doji di vreari va n'azburãm

A lea primuvearã, a lea msheatã primuvearã
Nu ti dipiseshtsã ta s'dipunu la vruta in hoarã
Nu ti dipiseshtsã ta s'dipunu la vruta in hoarã

Nu ti'nvirina tini njcã lea
tutu va s'hii , va s'hii a mea
Di'alargu va s'yinu
Di mãna a ti tsãnu
Sh'doji di vreari va n'azburãm

***********

Hai armãnj, hai sculatsã'vã voi nãoarã
Hai armãnj, limba voastrã ta s'nu kiarã
Hai armanj, voi armãnj ditu Armãnie
Ditu laia Makidonie
Voi armãnj ditu Armãnie
Ditu laia Makidonie

Hai armãnj, taifa cu tinii greashti
Hai armãnj, nai ma mari aveari easti
Hai armãnj, voi armãnj ditu Armãnie
Ditu laia Makidonie
Voi armãnj ditu Armãnie
Ditu laia Makidonie

***********

Lena easti hãidipsitã
Lenã , Lenã lea
Cu mini nu va s'maritã
Lenã , Lenã lea

Iaram la Lena asearã
Lenã , Lenã lea
Adzã dorlu mi lua iara
Lenã , Lenã lea

Lena easti featã msheatã
Lenã , Lenã lea
Va negu va u caftu nveastã
Lenã , Lenã lea


****************************
PINDU - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 8 decembrie 2009 19:58:43

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact