cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicprofessional photographerPilisteraweb design
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 34 - LIVE versuri

(5969 vizualizări / 261 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - MIX 34
********************

Mari-i vrearea vruta mea
Ţâ dau bana , nu agârşea
Va ţâ dau inima
Mari-i vrearea vruta mea
Ţâ dau bana , nu agârşea
Va ţâ dau inima

Ah ţi ñi-u dorŭ
Di-arâslu a tău, di gura ta
Ah vruta mea
Ah ţi ñi-u dorŭ
Di-arâslu a tău, di gura ta
Ah vruta mea

S-ti-agârşescu vruta mea
Nu mi-alasâ inima
Nu ti avinŭ , vruta mea
S-ti-agârşescu vruta mea
Nu mi-alasâ inima
Nu ti avinŭ , vruta mea

Ah ţi ñi-u dorŭ
Di-arâslu a tău, di gura ta
Ah vruta mea
Ah ţi ñi-u dorŭ
Di-arâslu a tău, di gura ta
Ah vruta mea

****

Tini vrută , ţi hii unâ cu vimtul
Tsi alagâ pitŭ lumii
Şi avinâ ñiorii grei
Maşi tini a s-adari marea pustirnâ
Şi s-beai ditŭ spuma ei

Minduierli a meali ti caftâ
Vrută , nu ti află
Maşi minduierli ti caftâ
Vrută , nu ti află


*****

Câtŭ ii lumea aestă mari
Tutâ feata u alâgai
Ta s-ti aflu a mea vreari
Multu kiro aştiptai
Ditŭ ahâti multi feati
Ţi tu lumi cânâscui
Nu ştiu ţe vruta mea
La tini mi dânâsii

Lele lele lele lele
Câtâ vreari shi ahâtu dorŭ
Pari ca hiu tu pirmithi
Ş-nu voiŭ canâ oarâ s-morŭ
Lele lele lele lele
Câtâ vreari io ţâ arcai
Di-a tăi ocl'i , di a ta mutrită
Plâmşu lailu , lâcrâmai

Ştiu lea vrută ca mi vrei
Şi ştii ghini ti voiŭ
A ma lumea-i multu arauă
azburashti vrei nu vrei
Io ti voiŭ feată pi tini
Banâ lungâ noi s-tritsemŭ
La Dumnidză pâlâcârsescu
Unâ cali noi s-avemŭ

Lele lele lele lele
Câtâ vreari shi ahâtu dorŭ
Pari ca hiu tu pirmithi
Ş-nu voiŭ canâ oarâ s-morŭ
Lele lele lele lele
Câtâ vreari io ţâ arcai
Di-a tăi ocl'i , di a ta mutrită
Plâmşu lailu , lâcrâmai

******

Noapti di vearâ , cu-nâ chitharâ
Io va ti cântu tutâ bana mea
Noapti di vearâ , cu-nâ chitharâ
Io va ti cântu tutâ bana mea

Aproapi easti hoara mea
Şi-n hoarâ tutâ lumea doarmi
Ficiorii şi dormŭ şi-anyiseadzâ
Cum luna s-priimnâ pi ţerŭ

Aproapi easti hoara mea
Şi-n hoarâ tutâ lumea doarmi
Ficiorii şi dormŭ şi-anyiseadzâ
Cum luna s-priimnâ pi ţerŭ

Noapti di vearâ , cu-nâ chitharâ
Io va ti cântu tutâ bana mea
Noapti di vearâ , cu-nâ chitharâ
Io va ti cântu tutâ bana mea

Stealili-ñi luñineadzâ
Calea pânâ la vruta mea
Cu perlu laiŭ , cu ocl'i verdzâ
Cu ţi mirachi ashteaptâ ea

Stealili-ñi luñineadzâ
Calea pânâ la vruta mea
Cu perlu laiŭ , cu ocl'i verdzâ
Cu ţi mirachi ashteaptâ ea

Noapti di vearâ , cu-nâ chitharâ
Io va ti cântu tutâ bana mea
Noapti di vearâ , cu-nâ chitharâ
Io va ti cântu tutâ bana mea

******

Hâbari pitricuşi ca s-yinŭ
S-ti vedŭ nveastâ noauă
S-ti vedŭ cum plândzâ sum zâvoru
dol'i nu putumŭ s'nâ luămŭ
Mirachia mea ca steauă

La nunta ta,
Mutrescu di la poartâ
Uhtedzŭ ş-lâcrâmedzŭ
altu ti luă nveastâ

La nunta ta ,
Maşi inima-ñi ducheascâ
muşuteaţa ta
Altu a u hârseascâ

Nu potu ta s-yinŭ , va-ñi cadâ arău
Va s-plângu cu focŭ mari
s-dusi tutu ţi scumpu avui
Sh-ditŭ mâñi pi tini ti chirui
Armaşi aumbrâ araţi

La nunta ta,
Mutrescu di la poartâ
Uhtedzŭ ş-lâcrâmedzŭ
altu ti luă nveastâ

La nunta ta ,
Maşi inima-ñi ducheascâ
muşuteaţa ta
Altu a u hârseascâ

Ş-atumţea tini di sum câruñi
Va s-ieşi vrâhñisitâ
Io ca di grândinâ bâtutŭ
Acasâ a negŭ ca vârâ chirutŭ
Cu tihia mea lâitâ

La nunta ta,
Mutrescu di la poartâ
Uhtedzŭ ş-lâcrâmedzŭ
altu ti luă nveastâ

La nunta ta ,
Maşi inima-ñi ducheascâ
muşuteaţa ta
Altu a u hârseascâ

******

Ţi hâbari-ñi pitricuşi lăi
astarâ nu potsâ s-yini la mini
Dol'i s-nâ şidemu di zborŭ
Ah câtŭ-ñi mi-arâdeai
Cându ti giurai pi steali, gione
Cându ocl'i-ñi mi bâşeai

Cu-nâ steauă noaptea moari
Dzuŭ fârâ soari nu-ari
Io cu mâñili tutŭ pi frâmti , gione
Nu potŭ sâ-ñi ti-scotŭ ditŭ minti

Cu-nâ steauă noaptea moari
Dzuŭ fârâ soari nu-ari
Io cu mâñili tutŭ pi frâmti , gione
Nu potŭ sâ-ñi ti-scotŭ ditŭ minti

Ma duminica ţi vini
La corŭ cându io inşii , lăi gione
Altu gioñi mi-arâsii
Ocl'i a lui 'ţei mări
Aspuneau ma multâ vreari, gione
Cându luă di mi mutri

Cu-nâ steauă noaptea moari
Dzuŭ fârâ soari nu-ari
Io cu mâñili tutŭ pi frâmti , gione
Nu potŭ sâ-ñi ti-scotŭ ditŭ minti

Cu-nâ steauă noaptea moari
Dzuŭ fârâ soari nu-ari
Io cu mâñili tutŭ pi frâmti , gione
Nu potŭ sâ-ñi ti-scotŭ ditŭ minti

Ţi hâbari-ñi pitricuşi lăi
astarâ vrei ta s-yini la mini
Dol'i s'nâ şidemu di zborŭ
A s-yini amânatŭ
Ş-cara s-vrei ca s-mi hârseşţâ , gione
Hai ma ghini s-mi agârseşţâ

Bati vimtul pitŭ alunŭ
Pitŭ livadea ditŭ gâtuñi
Bati vimtul, frândza cadi gione
Dorlu-a tău inima-ñi ardi
Bati vimtul pitŭ alunŭ
Pitŭ livadea ditŭ gâtuñi
Cadi ploaia pisti ayini lăi gione
Dorlu va mi ia di tini

*****************************
PINDU - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 2 iulie 2010 21:29:04

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact