cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographersamarina musicPilisteraweb design
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 20 - LIVE versuri

(4457 vizualizări / 185 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - M I X L I V E 20
****************************

Ashteptu featã oara s'yinã
Pi tini sã'nj ti tsãnu di mãnã
Ashteptu featã oara s'yinã
Pi tini sã'nj ti tsãnu di mãnã

Tsi nj'u doru di tini featã
Di oclji a tãi
Pãnã la moarti featã
Doji s'bãnãmu noi doi

Va ti'adaru nveastã, steauã
Lilicia mea
Pãnã la moarti featã
Doji s'bãnãmu noi doi

*********
Featã mi giuru pi lunã pi steali
pãnã la moarti va ti'ashteptu
Tsã giuru cu mãnli pi keptu lea featã
fãrã tini va'nj lãndzãdzescu

Featã mi giuru pi lunã pi steali
pãnã la moarti va ti'ashteptu
Tsã giuru cu mãnli pi keptu lea featã
fãrã tini va'nj lãndzãdzescu

Ti ashtiptai, nu vinishi
Ti ashtiptai, mi'agãrshishi
Ti ashtiptai lea featã s'yini
S'mi'adutsã primãveara

Ti ashtiptai, nu vinishi
Ti ashtiptai, mi'agãrshishi
Nu shtiam featã di doru
Cum treatsi oara

Duminitsãli vrutã la coru
Ts'adutsã aminti cãnd n'adunamu
Dzãtseamu doji noi va luãmu
La dispãrtsari nu minduiamu

Duminitsãli vrutã la coru
Ts'adutsã aminti cãnd n'adunamu
Dzãtseamu doji noi va luãmu
La dispãrtsari nu minduiamu

Ti ashtiptai, nu vinishi
Ti ashtiptai, mi'agãrshishi
Ti ashtiptai lea featã s'yini
S'mi'adutsã primãveara

Ti ashtiptai, nu vinishi
Ti ashtiptai, mi'agãrshishi
Nu shtiam featã di doru
Cum treatsi oara

Tora lea featã tini'nj fudzishi
Io nu shtiu lailu tsi va s'adaru
Ti ashtiptai s'ti torni lea vrutã
Shi'nj plãngu lailu a meu amaru

Tora lea featã tini'nj fudzishi
Io nu shtiu lailu tsi va s'adaru
Ti ashtiptai s'ti torni lea vrutã
Shi'nj plãngu lailu a meu amaru

Ti ashtiptai, nu vinishi
Ti ashtiptai, mi'agãrshishi
Ti ashtiptai lea featã s'yini
S'mi'adutsã primãveara

Ti ashtiptai, nu vinishi
Ti ashtiptai, mi'agãrshishi
Nu shtiam featã di doru
Cum treatsi oara

*********
Tsi dzãtseai lea featã sh'tini mi vrei
Lãcrãmamu, plãndzeamu di oclji a tãi
Tsi dzãtseai lea featã doji a luãm
Doji s'him featã noi ta s'nã vremu
Hai ta s'nã luãm

Vruta mea cãtu ti'am tu vreari featã , shi'nj ti voiu
Tsi dzãtseai vãrã oarã , va luãm noi doi
Nu dzãtseai vãrã oarã , tini vruta mea
Nu dzãtseai vãrã oarã ,
Altu va ti ia

Tsi dzãtseai lea featã sh'tini mi vrei
Lãcrãmamu, plãndzeamu di oclji a tãi
Tsi dzãtseai lea featã doji a luãm
Doji s'him featã noi ta s'nã vremu
Hai ta s'nã luãm

Vruta mea, di a ta vreari , di njata ta
Tsi dzãtseai ca vãrã oarã altu va ti ia
Nu dzãtseai ca vãrã oarã va ancãcemu
Vruta mea shi steaua mea
Cu tini io vreamu s'shedu

Tsi dzãtseai lea featã sh'tini mi vrei
Lãcrãmamu, plãndzeamu di oclji a tãi
Tsi dzãtseai lea featã doji a luãm
Doji s'him lea featã ta s'nã vremu
Hai ta s'nã luãm

*********
Doru di gura ta
Voiu s'hii lãngã mini
Haidi yina featã
Ti voiu mashi pi tini

Doru di gura ta
Voiu s'hii lãngã mini
Haidi yina featã
Ti voiu mashi pi tini

Inj ti caftã gionji
Featã s'ti mãritã
Va ti'ashteptu featã
Mini bana tutã

Inj ti caftã gionji
Featã s'ti mãritã
Va ti'ashteptu featã
Mini bana tutã

hii multu msheatã
Hii ca Stã Mãria
Budzãli di njeari
Sã'nj li dai a nja

hii multu msheatã
Hii ca Stã Mãria
Budzãli di njeari
Voiu sã'nj li dai a nja

*********

Ah moi tini featã
Spuni'nj ma s'mi vrei
S'nu ts'arãdzã di mini
S'plãngã oclji a mei

Ah moi tini featã
Spuni'nj ma s'mi vrei
S'nu ts'arãdzã di mini
S'plãngã oclji a mei

Tutã lumea inj mi'antreabã
tse featã io ti voiu
tini ts'arãdzã di mini
Ti fatsã featã mi vrei

Tutã lumea inj mi'antreabã
tse featã io ti voiu
tini ts'arãdzã di mini
Ti fatsã featã mi vrei

Ah moi tini featã
Spuni'nj ma s'mi vrei
S'nu ts'arãdzã di mini
S'plãngã oclji a mei

Ah moi tini featã
Spuni'nj ma s'mi vrei
S'nu ts'arãdzã di mini
S'plãngã oclji a mei

Ascultã lea vruta mea
Dorlu'a meu io va ts'aspunu
Voiu noi doji ta s'nã luãm
Tutã bana s'him deadunu

Ascultã lea vruta mea
Dorlu'a meu io va ts'aspunu
Voiu noi doji ta s'nã luãm
Tutã bana s'him deadunu

Ah moi tini featã
Spuni'nj ma s'mi vrei
S'nu ts'arãdzã di mini
S'plãngã oclji a mei

Ah moi tini featã
Spuni'nj ma s'mi vrei
S'nu ts'arãdzã di mini
S'plãngã oclji a mei

*********
Tu'nã dzuuã vruta mea
Nvirinatã shidea, lele vruta
Nu shtiu tsi'ari, nu's hãrseashti
Nici unu zboru ma nu'nj greashti, vruta

Io la ea cãnd mi dutseamu
Pi'unu cicioru ma nj'ansãreamu
La keptu io u'astrindzeamu
Tu bãsheri u'astricuramu

Tsi stai ashi tini lea vrutã
Tsi tsã eshtsã minduitã , vrutã
Spuni vrutã tsi ti doari
Ta s'tsã aflu yitripseari, vruta mea

Io la ea cãnd mi dutseamu
Pi'unu cicioru ma nj'ansãreamu
La keptu io u'astrindzeamu
Tu bãsheri u'astricuramu

*********
Shedu mi minduiescu
Cu tsi'i agãrshii
tu bana aestã tutã
vreari avui , u kirui
Unã featã msheatã
Steauã di pi tseru
Cãndu io u vedu lea dado
Oh di dorlu a ei va'nj moru

Cãndu'a s'batã vimtul
Pisti njata ta
Amintiri s'tsã aducã vrutã
vream s'hii a mea

Vini primuveara
Io nu potu s'u dukescu
iarna mea ditu suflitu vrutã
Fãrã tini nu potu s'u tukescu
Lilicili s'aprindu , ti mirakia ta
Ama vrearea mea tsi ardi
Apreasã iasti , ti vruta

Cãndu'a s'batã vimtul
Pisti njata ta
Amintiri s'tsã aducã vrutã
vream s'hii a mea

****************************
P I N D U - L I V E

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 4 aprilie 2010 11:44:32

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact