cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisterasamarina musicprofessional photographerweb design
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 19 - LIVE versuri

(4940 vizualizări / 209 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

PINDU - M I X L I V E 1 9
****************************

Era dzuuã di sãrbãtoari
Lumea s'aduna
La featã isusitã
Gimbushi sh'adra

Era dzuuã di sãrbãtoari
Lumea s'aduna
La featã isusitã
Gimbushi sh'adra

Oh lele oh
Hai more vruta mea s'giucãmu
Lumea tutã s'nã mutreascã
Gimbushea tsi'adrãmu

*********
Aaa lea Ianulã, tanina ni na
Aaa lea Ianulã, featã njcã
Aaa lea Ianulã, tanina ni na
Nu vrea dada moi s'ti mãritã

Aaa lea Ianulã, tanina ni na
Aaa lea Ianulã, vruta mea
Aaa lea Ianulã, tanina ni na
Aaa lea Ianulã, vruta mea

Ooo nu hiu featã , tanina ni na
Ooo nu hiu featã ti'a mãrtari
Ooo nj'amu sorã , tanina ni na
Ooo nj'amu sorã cama mari

Aaa lea Ianulã, tanina ni na
Aaa lea Ianulã, vruta mea
Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, vruta mea

*********
Prindusearã shi asarnoaptea
Vrui ta s'yinu la voiu
Ma nu putui mi'ankustarã
Lea pustili di oi
Ma nu putui mi'ankustarã
Lea pustili di oi

Haidi lea featã ,
Lea msheatã ca fidanã
Gura tsã'iasti dultsi
Lea albã pirusheanã

*********
Featã cu perlu neali neali
Tsi plãndzã mardzina di'amari
Ma ti kirushi , io calea featã va ts'aspunu
In hoarã va nidzemu, armãna mea deadunu
Ma ti kirushi , io calea featã va ts'aspunu
In hoarã va nidzemu, armãna mea deadunu

*********
Ooo featã cu ,
Featã cu budzãli aroshi
Mavrumata mu ,
Ooo featã cu ,
Featã cu budzãli aroshi
Mavrumata mu ,

*********
Haidi vini oara s'nã fudzimu
Maaaro, Maro moi mushatã
Haidi vini oara s'nã fudzimu
Maaaro, Maro cu oclju laiu

Haidi shi s'nã njeamu tru loclu a nostru
Maaaro, Maro moi mushatã
Haidi shi s'nã njeamu tru loclu a nostru
Maaaro, Maro cu oclju laiu

Haidi aclo iu bati pujlu veara
Maaaro, Maro moi mushatã
Haidi aclo iu bati pujlu veara
Maaaro, Maro cu oclju laiu

Haidi piturnicljia , primuveara
Maro, Maro moi mushatã
Haidi piturnicljia , primuveara
Maro, Maro cu oclju laiu

*********
Ooo giocu mi'agiucamu
Moi giocu mi'agiucamu
Giocu mi'agiucamu
Tu padea, nsãreamu

*********
Alargu alargu, alargu hii featã di mini
Ma mintea nj'armasi, suflitu featã la tini
Ma mintea nj'armasi, suflitu featã la tini

Nu ti'nvirina tini njcã lea
tutu va s'hii , va s'hii a mea
Di'alargu va s'yinu , di mãnã a ti tsãnu
Doji di vreari va n'azburãmu

Cãndu'a s'batã vimtul pisti a mea frãmti aratsi
Avdu featã njcã cum inj greashti a ta boatsi
Avdu featã njcã cum inj greashti a ta boatsi

Nu ti'nvirina tini njcã lea
tutu va s'hii , va s'hii a mea
Di'alargu va s'yinu , di mãnã a ti tsãnu
Doji di vreari va n'azburãmu

**********
S'iaramu un puj asbuirãtoru
Birbiljiu a muntsãloru
S'cãdeamu la dada tu uboru
S'nj'u vedu nj'iasti doru

Ma nj'u'am calea dipãrtoasã
Va s'amãnu ta s'yinu acasã
Ca sã'nj treacã dorlu
Tradzi lãi frate corlu

**********
Va’nj dau bana tutã, ti tini lea vrutã
Sh’nã vãsãlii, ti tini lea Marie
Va’nj dau bana tutã, ti tini lea vrutã
Sh’nã vãsãlii, ti tini lea Marie

Opa opa opala, cãtse’nj bati inima
Opa opa opa, sh’a’nj mi va
Opa opa opala, cãtse’nj bati inima
Opa opa opa, sh’a’nj mi va

I’analatã i'msheatã , ancundjiatã
Mesea iu frãndzã , cara su’a strãndzã
I’analatã i'msheatã , ancundjiatã
Mesea iu frãndzã , cara su’a strãndzã

Opa opa opala, cãtse’nj bati inima
Opa opa opa, sh’a’nj mi va
Opa opa opala, cãtse’nj bati inima
Opa opa opa, sh’a’nj mi va

Lilici ditu munti cu steali pi frãmti
Ca Stã Maria, msheatã'i Maria
Lilici ditu munti cu steali pi frãmti
Ca Stã Maria, msheatã'i Maria

Opa opa opala, cãtse’nj bati inima
Opa opa opa, sh’a’nj mi va
Opa opa opala, cãtse’nj bati inima
Opa opa opa, sh’a’nj mi va

**********

Heeei, heiii, heiii, heeeeiiiii
Njcu nj'aramu more , dracu nj'aramu
Oili al fendi moi li pãshteamu
Njcu nj'aramu more , dracu nj'aramu
Oili al fendi li pãshteamu

Tumbe, lãi tumbe, tumbe, lãi tumbe
Tumbe, lãi tumbe , tumbe , tumbe

Heeei, heiii, heiii, heeeeiiiii
Li pãshteamu, more li pãshteamu
Valea seacã moi li adãpamu
Li pãshteamu, more li pãshteamu
Valea seacã moi li adãpamu

Tumbe, lãi tumbe, tumbe, lãi tumbe
Tumbe, lãi tumbe , tumbe , tumbe

****************************
P I N D U - L I V E

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 21 martie 2010 13:26:36

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact