cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerweb designPilisterasamarina music
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 11 - LIVE versuri

(6011 vizualizări / 225 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - MIX 11 - LIVE
*************************

Mi bagamu inj mi'asculamu
Tutu cu tini mi'anyisamu
Inima tsi mi durea
Marie feata mea

Arshinea iasti tutu a ta
Altã featã va mi va
Io blãstemlu tsã l'am datã
Cu'a meu suflet suskiratu
Tini s'nu potsã s'afli
Unu altu bãrbatu

Cum adrashi, cum adrashi
Marie di mi'alãsashi
Tsi'tsã tikni di mi'alãsashi
Haramii s'tsã hibã

Arshinea iasti tutu a ta
Altã featã va mi va
Io blãstemlu tsã l'am datã
Cu'a meu suflet suskiratu
Tini s'nu potsã s'afli
Unu altu bãrbatu

Mi bagamu inj mi'asculamu
Tutu cu tini mi'anyisamu
Inima tsi mi durea
Marie feata mea

Arshinea iasti tutu a ta
Altã featã va mi va
Io blãstemlu tsã l'am datã
Cu'a meu suflet suskiratu
Tini s'nu potsã s'afli
Unu altu bãrbatu

**********

Gura ta, gura ta more lea featã
S'pari cã'i, s'pari cã'i cireashã coaptã
Gura ta, gura ta more lea featã
S'pari cã'i, s'pari cã'i cireashã coaptã

Nu mutrea, nu mutrea gione la mini
nj'arshini, nj'arshini moi di lumi
Lãi nu mutrea, nu mutrea gione la mini
nj'arshini, nj'arshini moi di lumi

Mintea u'am , mintea u'am featã la tini
Cum s'adaru, cum s'adaru lailu di mini
Mintea u'am , mintea u'am featã la tini
Cum s'adaru, cum s'adaru lailu di mini

*************

Cum s'adaru lea featã
Msheatã ca luna
Cum s'adaru lea featã
Sã'nj tsã bagu cãruna

Yina , yina gione
Yina susu pi munti
Yina , yina gione
Sã'nj ti bashu pi frãmti

Cum s'adaru lea featã
Pirusheana meau
Cum s'adaru lea featã
Nveastã sã'nj ti iau

Yina , yina gione
Yina isusea'mi
Yina , yina gione
Nveastã tini ia'mi

*************

Spuni, spuni vruta mea
Cari da di gura ta
Spuni, spuni vruta mea
Cari da di gura ta

Spuni'nj featã ma s'mi vrei
tse plãngu oclji a tãi
Spuni, spuni vruta mea
Cari da di gura ta

Spuni, spuni featã armãnã
Cari pi bratsã'nj ti'adunã
Spuni, spuni featã armãnã
Cari pi bratsã'nj ti'adunã

Spuni'nj featã ma s'mi vrei
tse plãngu oclji a tãi
Spuni, spuni vruta mea
Cari da di gura ta

*************

Featã io multu ti voiu pi tini
Inima featã multu ti va
Va s'yinu sã'nj ti iau featã la mini
Cã'nj mi doari caplu
Ma s'ti vedu cu altu
Plãngu lailu sh'inj ti caftu

Featã te'am tu vreari
Inima featã ti va
Va ti iau la mini
Tini steaua mea
Cu altu lea featã
Cu altu nu voiu s'ti vedu
Va ti iau la mini
Cu tini ta shedu

Vãrã oarã tini featã armãnã
Vãrã oarã featã ma s'mi arãdzã
Io tsã spunu ndreptu , oh lea featã
Va'nj tsã parã arãu
Va'nj tsã cadã greu
Dorlu ti suflitlu a meu

Featã te'am tu vreari
Inima featã ti va
Va ti iau la mini
Tini steaua mea
Cu altu lea featã
Cu altu nu voiu s'ti vedu
Va ti iau la mini
Cu tini ta shedu

****************

Doru di gura ta
Voi s'hii lãngã mini
Haide yina featã
Ti voiu mashi pi tini

Doru di gura ta
Voi s'hii lãngã mini
Haide yina featã
Ti voiu mashi pi tini

Inj ti caftã gionji
Featã s'ti mãritã
Va ti'ashteptu vrutã
Mini bana tutã

Inj ti caftã gionji
Featã s'ti mãritã
Va ti'ashteptu vrutã
Mini bana tutã

hii multu msheatã
Hii ca Stã Mãria
Budzãli di njeari
Voiu sã'nj li dai a nja

hii multu msheatã
Hii ca Stã Mãria
Budzãli di njeari
Voiu sã'nj li dai a nja

***************

Nu mutrea lea featã tu oclji a mei
mi doari
mi doari, shi'nj ti voiu
Nu mutrea lea featã tu oclji a mei
Vruta mea, tsi multu ti voiu
Vruta mea, tsi multu ti voiu

Noaptea cãndu yini, luna cãndu da
Voiu s'ti vedu lea featã
S'hii cu mini tini aua
Tu yisu tini vrutã
Tru'oclji mi mutreshtsã
Canda vrei lea vrutã
Cu a ta vreari s'mi tukeshtsã

Nu mutrea lea featã tu oclji a mei
mi doari
mi doari, shi'nj ti voiu
Nu mutrea lea featã tu oclji a mei
Vruta mea, tsi multu ti voiu
Vruta mea, tsi multu ti voiu

*************

Vedzã lãndurli cum s'ducu
Cadi frãndza di la nucu
Cadi bruma pisti ayinj
tse nu yini

Somnul s'mi'acatsã
Sã'nj ti tsãnu pi bratsã
S'hiu io ninga tini
Sã'nj ti bashu pi fatsa


**************************
P I N D U - L I VE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 4 ianuarie 2010 12:28:31

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact