cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicprofessional photographerweb designPilistera
Cauta:  

Versuri Steaua Di Vreari - MIX LIVE 2 versuri

(2211 vizualizări / 40 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
STEAUA DI VREARI - MIX LIVE 2
*******************************

Haidi cãndu va'i yinã moi
Musheata primuvearã
Cu ai frãndzã veardi moi
Cu cãnticu di fluiarã

Primuvearã , primuvearã
Scoati caplu cama in troarã
Casa mplinã cu virdeatsã
Featili cu mushuteatsã

S'fãtsetsã numta primuveara
Ta s'vã veadã tutã hoara
Nafoarã tu'a vostru lao
S'ascutetsã nveasta in coru

Primuvearã , primuvearã
Scoati caplu cama in troarã
Casa mplinã cu virdeatsã
Featili cu mushuteatsã

******************

Luarã valea , valea oili
Pitu mardzina di lao
Iu dutsã turma, picurare
Iu dutsã turma, u dipunj
Iu dutsã turma, picurare
Iu dutsã turma, u dipunj

fudzimu noi iarna'i greauã
Di n'armasi tru multsã anj
Fãrã nuatinj , fãrã njeali
Fãrã nuatinj , gulisheani
Fãrã nuatinj , fãrã njeali
Fãrã nuatinj , gulisheani

Oarã bunã , cara du'li
O voi oaspitsã picurari
Dumnidzã s'li aducã tuti
Du'ti gione la cutaru
Dumnidzã s'li aducã tuti
Du'ti gione la cutaru

********************

Tu livadia ditu gãrdinã
Durnja vruta lea shi ' anyisa
Tu livadia ditu gãrdinã
Durnja vruta lea shi ' anyisa

Ma cumu durnja , tu a ei peru
Cãdeau lilicili albi ditu meru
Tutã anyilicea
Ma cumu durnja , tu a ei peru
Cãdeau lilicili albi ditu meru
Tutã anyilicea

Scoalã'nj'ti lea piturniclj
Scoalã'nj'ti lea s' tsã dzãcu tsãva
Voi s'tsã dzãcu in doua zboarã
Ca s'nj'ascultsã lea inima

Ma cumu durnja , tu a ei peru
Cãdeau lilicili albi ditu meru
Tutã anyilicea
Ma cumu durnja , tu a ei peru
Cãdeau lilicili albi ditu meru
Tutã anyilicea

********************

Tsã dedu bunã dzuua featã mashi a tsia
Tini ti fãcushi nu mi vedzã
Tsi stai tini featã , stai nvirinatã
La mini lea vrutã ici nu ti mutreshi

Luna cãndu iasi, multu a nja'nj bati
Ah tsi'nj bati a nja vrutã inima
Haidi vrutã doji s'nidzemu priimnari
S'nu veadã dada , lele dada ta

Gione io pi tini, gione mult ti voiu
A ma dada mea a nja inj dzãtsi ashi
Ca mi da pi'unu gioni tsi nu'l vidzui oarã
Nu shtiu tsi s'adaru ta s'hibã ashi

Shedzã tini featã shedzã arãhati
Nu ti nvirineadzã , tsi msheatã tsã hii
Io va s'yinu astarã , s'ti caftu di nveastã
Ti daima lea featã, cu mini ta s'hii

********************

Pãpãnji a mei tu muntsã ma bãnarã
Fudzeau di iarnã , soarli ma'l cãftau
Ashitsi adrarã hoarã dupu hoarã
Tu cafi casã soarli dãnãsea
Ashitsi adrarã hoarã dupu hoarã
Tu cafi casã soarli dãnãsea

Ta s'vearsã sandzã canãoarã nu vrurã
Ti malamã , ti locuri, ti aveari
Di multi ori ni casã nu'shi avurã
Ca s'aflã iarba bunã ti'a pãshteari
Di multi ori ni casã nu'shi avurã
Ca s'aflã iarba bunã ti'a pãshteari

Pitu yisu inj trecu pãpãnji a mei agalea
Cãrvãnj, cãrvãnj, andreptsã ca la numtã
Ma cãndu s'avdu cãntitsi di jali
Ca penuri tu inimã'nj si plãmtã
Ma cãndu s'avdu cãntitsi di jali
Ca penuri tu inimã'nj si plãmtã

********************

Nj'adunai tru xeani mbaiuru di mirgeani
Feciu unã ghiurdani a li pirusheani
Nj'adunai tru xeani mbaiuru di mirgeani
Feciu unã ghiurdani a li pirusheani

Feciu unã ghiurdani a li pirusheani
Noaptea dipriunã suskirã sum lunã
Feciu unã ghiurdani a li pirusheani
Noaptea dipriunã suskirã sum lunã

Nj'adunai tru xeani mbaiuru di mirgeani
Feciu unã ghiurdani a li pirusheani
Nj'adunai tru xeani mbaiuru di mirgeani
Feciu unã ghiurdani a li pirusheani

********************

Cucoate s'tsã cadã creasta
nu'nj dishtiptashi nveasta
Cucoate s'tsã cadã creasta
nu'nj dishtiptashi nveasta

Cucoate s'armãni agiunu
More, prota dzuuã di Cãrciunu
Cucoate s'armãni agiunu
More, prota dzuuã di Cãrciunu


*******************************
STEAUA DI VREARI - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 17 ianuarie 2010 20:20:23

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2021 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact