cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerweb designPilisterasamarina music
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 9 - LIVE versuri

(4759 vizualizări / 136 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


PINDU - MIX 9 - LIVE
************************

Va ts'aducã nuna lunã
Dorlu mari soari
Steali unã cãti unã
Sã'nj ts'adari curbanj

Anhgilu bunu , moi anghilu domnu
Intrã'n casã , adu'nj somnu
Anhgilu bunu , moi anghilu domnu
Intrã'n casã , adu'nj somnu

S'yinã maia s'batã gaia
S'yinã papu s'batã arapu
S'yinã maia s'batã gaia
S'yinã papu s'batã arapu

Anhgilu bunu , more anghilu domnu
Intrã'n casã , adu'nj somnu
Anhgilu bunu , more anghilu domnu
Intrã'n casã , adu'nj somnu

************

Unu ficioru unã featã vrea
Unu ficioru unã featã vrea
Fãrã ea elu nu putea
Fãrã ea elu nu putea

Hai vruta mea,
Dultsi iasti gura ta
Haide gura ta
Cãndu'a s'am a s'dau di ea

Cãndu him doji t'unu locu
Cãndu him doji t'unu locu
Nj'yini ta s'ansaru shi s'giocu
Nj'yini ta s'ansaru shi s'giocu

Hai vruta mea,
Dultsi iasti gura ta
Haide gura ta
Cãndu'a s'am a s'dau di ea

********

Vruta mea di doru di gura tau
Minduescu mashi a tini io
Nj'alãsashi unu doru pi suflitu
Tsi mi doari shi'nj mi moari
S'him deadunu lea featã tini sh'io
Nj'alãsashi unu doru pi suflitu
Tsi mi doari shi'nj mi ardi
S'him deadunu lea featã tini sh'io

Vream stai cu mini lea featã
Vream stai lea featã cãtu ti voiu
Di'a tãi oclji , di'a ta mutritã
Lailu lãcrimamu , io dzãtseam
Lea vrutã vream
Di'a tãi oclji , di'a ta mutritã
Lailu lãcrimamu , io dzãtseam
Lea vrutã vream

*********

Io, io njca mea
Di canã oarã nu ti shtiam
Io, io njca mea
Pi tini nu ti cunushteam

Io, io njca mea
Tu somnu seara inj cãdeam
Io, io njca mea
Mashi pi tini'nj ti'anyisamu

***********

Pritu pãduri vruta ma s' priimna
Unu cãnticu di vreari , vruta ma cãnta
Pitu pãduri vruta ma s' priimna
Unu cãnticu di vreari , vruta ma cãnta

Acultã'mi vrutã featã cu ocljiu laiu
Dãnãsea'ti featã ta s'tsã dzãcu unu graiu
Acultã'mi vrutã featã cu ocljiu laiu
Dãnãsea'ti featã ta s'tsã dzãcu unu graiu

************

Vrutlu nj'ngrãpsi io luai di citii
Oclji'nj lãcrãmarã oh lea dada mea
Oclji'nj lãcrãmarã nu dukii tsiva

Tu kilimii ninga mini
Yina lea dado angãldza'mi lea dada mea
S'nu plãndzã , s'nu'nj mi vãryeshtsã
S'nu'nj dzãtsã tsiva

************************
P I N D U - L I V E

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 18 decembrie 2009 19:36:33

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact