cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerPilisteraweb designsamarina music
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 8 - LIVE versuri

(4439 vizualizări / 93 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

P I N DU - M I X 8
*******************

Tora seara vimtul bati
Doru , doru tsi nj'u doru
Dorlu nu'nj da arãhati
Doru , doru tsi nj'u doru
Di casa di ninga dzeanã
Doru , doru tsi nj'u doru
Clo s'mi giocu nica niheamã
Doru , doru tsi nj'u doru

Njcã hiu cu surorili
Doru , doru tsi nj'u doru
Tiniri sã'nj vedu pãrintsãi
Doru , doru tsi nj'u doru
Di la cãmpu sã'i ashtiptamu
Doru , doru tsi nj'u doru
Pi carutsi n'alinãmu
Doru , doru tsi nj'u doru

La izvoru s' adunãmu
Doru , doru tsi nj'u doru
Lilici cãruni s'li adrãmu
Doru , doru tsi nj'u doru
La gurtsitsi tu pãduri
Doru , doru tsi nj'u doru
S'neamu cu caii atsei bunii
Doru , doru tsi nj'u doru

*********

Caftã' mi tu scutidi
Caftã' mi tu lunjinã
Tu oara cari dusi
Tu oara cari a s'yinã

Mearili s'ti voi
Angãtanu la lumaki
S'nu's frãngã pomlu moi
shtitsã cã'i a meu

Mi'agudi'tã boala
Mi'agudi sh'cutsutlu
Ama tali zboarã
Inj vãtãmarã truplu

Mearili s'ti voi
Angãtanu la lumaki
S'nu's frãngã pomlu moi
shtitsã cã'i a meu

*********

Adzã armãnj va nidzetsã
Pi la soii sã'i videtsã
Va nidzetsã cu njcu cu mari
adzã iasti sãrbãtoari

Tsi stai frati scoati yinlu
Aua vinimu s'fãdzemu plinlu
Scoati tutu tsi ai pi masã
Aua him la tini acasã

*********

Tsi dzãtseai lea featã sh'tini mi vrei
Lãcrimamu, plãndzeamu di oclji a tãi
Tsi dzãtseai lea featã doji a luãm
Doji s'him noi featã ta s'nã vremu
Hai ta s'nã luãm

Vruta mea cãtu ti'am tu vreari featã , shi'nj ti voiu
Tsi dzãtseai vãrã oarã , va luãm noi doj
Nu dzãtseai vãrã oarã , tini vruta mea
Nu dzãtseai vãrã oarã
Altu va ti ia

Tsi dzãtseai lea featã sh'tini mi vrei
Lãcrimamu, plãndzeamu di oclji a tãi
Tsi dzãtseai lea featã doji a luãm
Doji s'him noi featã ta s'nã vremu
Hai ta s'nã luãm

Vruta mea, cãtu ti hãrsescu featã s'yini nãpoi
bana mea'i dipisitã, featã shi'nj ti voiu
Nu mutrea tsi dzãtsi lumea tini vruta mea
Io tsã spunu ndreptu featã
Ascultã'nj vrearea

Tsi dzãtseai lea featã sh'tini mi vrei
Lãcrimamu, plãndzeamu di oclji a tãi
Tsi dzãtseai lea featã doji a luãm
Doji s'him featã noi ta s'nã vremu
Hai ta s'nã luãm

************

Doru di gura ta
Voi s'hii lãngã mini
Haide yina featã
Ti voiu mashi pi tini

Doru di gura ta
Voi s'hii lãngã mini
Haide yina featã
Ti voiu mashi pi tini

*****************************

P I N D U - L I V E
zboarã ngrãpsiti di Maria

la 14 decembrie 2009 21:11:03

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact