cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerPilisteraweb designsamarina music
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 7 - LIVE versuri

(5395 vizualizări / 194 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
P I N D U - M I X 7
*************************

Dada mea, ta ni na ni na
More dada mea tsi'adari a tsia
Dada mea tsi'adari a tsia
Mea'nj virsã nveasta arãkia
Dada mea tsi'adari a tsia
Mea'nj virsã nveasta arãkia

Dado nu, ta ni na ni na
More, dado nu'nj ankacii nveasta
Dado nu'nj ankacii nveasta
va s'fugã va'nj mi'alasã
Dado nu'nj ankacii nveasta
va s'fugã va'nj mi'alasã

Va nj'alagu, ta ni na ni na
More va nj'alagu ushi di ushi
Va nj'alagu ushi di ushi
Ti'unu laiu puj di lãndãrushi
Va nj'alagu ushi di ushi
Ti'unu laiu puj di lãndãrushi

Tsi potu mini, vãrã s'nu poatã
Shi a moi moi moi shi a moi moi
Nj'am tu vreari unã featã
Shi a moi moi moi shi a moi moi

**********

Vruta mea di doru sh'di gura tau
Mintea'nj iasti mashi la tini
Nj'alãsashi un doru pi suflitu
Tsi mi doari shi'nj mi moari
S'him deadunu lea featã tini sh'io
Nj'alãsashi un doru pi suflitu
Tsi mi doari shi'nj mi moari
S'him deadunu lea featã tini sh'io

Vream stai cu mini lea featã
Vream stai cãtu ti voiu
Di'a tãi oclji , di'a ta mutritã
Lailu lãcrimamu , io dzãtseam
Lea vrutã vream
Di'a tãi oclji , di'a ta mutritã
Lailu lãcrimamu , sh'ditu mintea mea
Lea featã nu vrei s'ieshi

Cafi dzuuã nj'am featã ti minti
Dzuua cãndu noi cunuscumu
Di'atumtsea ts'aspunu lea vrutã
Minduiescu mashi la tini
Cu mintea mãratlu va'nj mi ducu
Di'atumtsea ts'aspunu lea vrutã
Minduiescu mashi la tini
Cu mintea mãratlu va'nj mi ducu

Vream stai cu mini lea featã
Vream stai lea featã cãtu ti voiu
Di'a tãi oclji , di'a ta mutritã
Lailu lãcrimamu , io dzãtseam
Lea vrutã vream
Di'a tãi oclji , di'a ta mutritã
Lailu lãcrimamu , io dzãtseam
Lea vrutã vream

*********

Nj'am mari niputeari
Mi tukeashti a ta vreari
Nj'am mari niputeari
Mi tukeashti a ta vreari

Pilisteru cu peanã albã ,
Dultsi featã armãnã
Io pi pãlmi va'nj ti tsãnu
S'nu ti'ascapu ditu mãnã

Nj'am un doru tsi mi hivreashti
Vrearea ta lea featã njcã'nj greashti
Nj'am un doru tsi mi hivreashti
Vrearea ta lea featã njcã'nj greashti

Pilisteru cu peanã albã,
Dultsi featã armãnã
Io pi pãlmi lea va'nj ti tsãnu
S'nu ti'ascapu ditu mãnã

***********

Tutã lumea inj mi'antreabã
tse featã io ti voiu
tini ts'arãdzã di mini
Ti fatsã featã mi vrei

Ah moi tini featã
Spuni'nj ma s'mi vrei
S'nu ts'arãdzã di mini
S'plãngã oclji a mei

Ascultã lea vruta mea
Dorlu'a meu io va ts'aspunu
Voi noi doji ta s'nã luãm
Tutã bana s'him deadunu

Ah moi tini featã
Spuni'nj ma s'mi vrei
S'nu ts'arãdzã di mini
S'plãngã oclji a mei

************

Featã io multu ti voiu pi tini
Inima featã multu ti va
Va s'yinu sã'nj ti iau featã la mini
Cã'nj mi doari caplu
Ma s'ti vedu cu altu
Plãngu lailu sh'inj ti caftu

Featã te'am tu vreari
Inima featã ti va
Va ti iau la mini
Tini steaua mea
Cu altu lea featã
Cu altu nu voiu s'ti vedu
Va ti iau la mini
Cu tini ta shedu

Vãrã oarã tini featã armãnã
Vãrã oarã featã ma s'mi arãdzã
Io tsã spunu ndreptu , oh lea featã
Va tsã parã arãu
Va tsã cadã greu
Dorlu ti suflitlu a meu

Featã te'am tu vreari
Inima featã ti va
Va ti iau la mini
Tini steaua mea
Cu altu lea featã
Cu altu nu voiu s'ti vedu
Va ti iau la mini
Cu tini ta shedu

**************

Unu ficioru unã featã vrea
Unu ficioru unã featã vrea
Fãrã ea elu nu putea
Fãrã ea elu nu putea
Hai vruta mea, dultsi iasti gura ta
Cãndu'a s'am a s'dau di ea

Msheatã hii lea vruta mea
Msheatã hii lea vruta mea
Voiu pãrãntsãi sã'nj ti da
Voiu pãrãntsãi sã'nj ti da
Hai vruta mea, dultsi iasti gura ta
Cãndu'a s'am a s'dau di ea

La coru cãndu nu hii tini
La coru cãndu nu hii tini
Mintea'nj iasti mashi la tini
Mintea'nj iasti mashi la tini
Hai vruta mea, dultsi iasti gura ta
Cãndu'a s'am a s'dau di ea

**************

Di dorlu'a tãu lea vruta mea
Inj plãndzi featã inima
Di dorlu'a tãu lea vruta mea
Inj plãndzi featã inima

nj'u doru di tini featã, di oclji a tãi
Pãn la moarti featã s'bãnãmu noi doji
Va ti'adaru nveastã steauã , lilicea mea
Pãn la moarti featã doji s'bãnãmu bana

Ashteptu featã oara s'yinã
Pi tini sã'nj ti tsãnu di mãnã
Ashteptu featã oara s'yinã
Pi tini sã'nj ti tsãnu di mãnã

Tsi nj'u doru di tini featã, di oclji a tãi
Pãn la moarti featã doji s'bãnãmu noi doi
Va ti'adaru nveastã steauã , lilicea mea
Pãn la moarti featã doji s'bãnãmu bana

**************

Hai armãnj, hai sculatsã'vã voi nãoarã
Hai armãnj, limba voastrã ta s'nu kiarã
Hai armanj, voi armãnj ditu Armãnie
Ditu laia Makidonie
Voi armãnj ditu Armãnie
Ditu laia Makidonie

Hai armãnj, taifa cu tinii creashti
Hai armãnj, nai ma mari aveari easti
Hai armãnj, voi armãnj ditu Armãnie
Ditu laia Makidonie
Voi armãnj ditu Armãnie
Ditu laia Makidonie

Hai armãnj, cu tinii shi livindeatsã
Hai armãnj, numa voastrã'i alãvdatã
Hai armãnj, voi armãnj ditu Armãnie
Ditu laia Makidonie
Voi armãnj ditu Armãnie
Ditu laia Makidonie

*************

Tsãnj minti prota dzuuã
Cãndu tu bratsã ti tsãnui
Cãndu avea vinitã primuveara
Tini tãtseai lea featã
Io di vreari tsã'zburamu
Nu shtiam featã cum treatsi oara

Iarai mshatã cãndu arãdeai
Ah feata mea cu perlu laiu
tse mi pidhipseai?

Tu altã dzuuã featã
Cãndu doji n'adunãm
Oclji a tãi msheatsã sã'nvirinarã
Cum di putushi lea featã
Dauã zboarã ta sã'nj dzãtsã
Inima nj'u fãrmãkarã

Iarai mshatã cãndu arãdeai
Ah feata mea cu perlu laiu
tse mi pidhipseai?

Tora lea ca tricu
Mshata primuveara
Tutu la tini io mi minduiescu
Singuru tu lumi featã
Mi'alãsashi tsã fudzishi
Cãtã alti yisi tsi'nj tsã grescu

Iarai mshatã cãndu arãdeai
Ah feata mea cu perlu laiu
tse mi pidhipseai?

************

Alargu alargu, alargu hii featã di mini
Ma mintea nj'armasi, suflitu featã la tini
Ma mintea nj'armasi, suflitu featã la tini

Nu ti'nvirina tini njcã lea
tutu va s'hii , va s'hii a mea
Di'alargu va s'yinu
Di mãna a ti tsãnu
Sh'doji di vreari va n'azburãm

Cãndu bati vimtul pisti a mea frãmti aratsi
Avdu featã njcã cum inj greashti a ta boatsi
Avdu featã njcã cum inj greashti a ta boatsi

Nu ti'nvirina tini njcã lea
tutu va s'hii , va s'hii a mea
Di'alargu va s'yinu
Di mãna a ti tsãnu
Sh'doji di vreari va n'azburãm

A lea primuvearã, a lea msheatã primuvearã
Nu ti dipiseshtsã ta s'dipunu la vruta in hoarã
Nu ti dipiseshtsã ta s'dipunu la vruta in hoarã

Nu ti'nvirina tini njcã lea
tutu va s'hii , va s'hii a mea
Di'alargu va s'yinu
Di mãna a ti tsãnu
Sh'doji di vreari va n'azburãm

*************

Tsi laiu plãngu inj yini
Tsi laiu ponu inj facu
Cara shtiu mãni
Nveastã va'nj mi facu

Tsi laiu plãngu inj yini
Tsi laiu ponu inj facu
Cara shtiu mãni
Nveastã va'nj mi facu

Cara shtiu mãni
Nveastã va'nj mi facu
Nveastã va'nj mi facu
Cãrunã va'nj bagu

Cara shtiu mãni
Nveastã va'nj mi facu
Nveastã va'nj mi facu
Sh'cãrunã va'nj bagu

*************

Cãtu erai tini di msheatã
Tutna la tini mi mutreamu
Nu shtiam cum s'facu s'mi'adunu cu tini
Ah lele cãtu mi minduiamu
Cãtu mi minduiamu

Featã, featã mushatã
Di vrearea tsi'nj ts'u portu
Mintea u'am tutu la tini
Inima nj'ardi focu

Featã mi giuru pi njata mea
Ti rogu io s'tsã dzãcu tsiva
Di cãndu mini ti'nj vidzui
Dzuua albã nu'nj avuiu
Dzuua albã nu'nj avuiu

Featã, featã mushatã
Di vrearea tsi'nj ts'u portu
Mintea u'am tutu la tini
Inima nj'ardi focu

*************************
P I N D U - L I V E

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 12 decembrie 2009 12:15:54

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact