cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraweb designprofessional photographersamarina music
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 39 - LIVE versuri

(9891 vizualizări / 579 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - Mix 39
***********************

ñi-easti feată dorŭ di tini
Di tini-ñi dau io bana mea
Io ti voiŭ feată shtii ghini
Iñi ti caftâ inima

Ah lăi gione, gionle a meu
Tsi multu ñi-easti greu
Pi tini voiŭ s-ti vedŭ
Singurâ nu potŭ s-shedŭ

Seara, somnul nu-ñi mi ia
Nu s-astindzi lampa
Di dorŭ sh-vrearea ta
Câ-ñi luashi lăi inima

Lea feată va tsâ iesŭ in cali
La poarta ta io va ti ashteptŭ
Va tsâ bashŭ gura ta dultsea
Pi tini cându a ti vedŭ

Ah lăi gione, gionle a meu
Tsi multu ñi-easti greu
Pi tini voiŭ s-ti vedŭ
Singurâ nu potŭ s-shedŭ

Seara, somnul nu-ñi mi ia
Nu s-astindzi lampa
Di dorŭ sh-vrearea ta
Câ-ñi luashi lăi inima

ñi-easti feată dorŭ di tini
Di tini-ñi dau io bana mea
Io t voiu feată shtii ghini
Iñi ti caftâ inima

Ah lăi gione, gionle a meu
Tsi multu ñi-easti greu
Pi tini voiŭ s-ti vedŭ
Singurâ nu potŭ s-shedŭ

Seara, somnul nu-ñi mi ia
Nu s-astindzi lampa
Di doru sh-vrearea ta
Câ-ñi luashi lăi inima

Ah lăi gione, gionle a meu
Tsi multu ñi-easti greu
Pi tini voiŭ s-ti vedŭ
Singurâ nu potŭ s-shedŭ

Seara, somnul nu-ñi mi ia
Nu s-astindzi lampa
Di doru sh-vrearea ta
Câ-ñi luashi lăi inima

*********

Featâ ñicâ shedzâ niheamâ
Spuni numa, numa cum ti cljeamâ
Featâ ñicâ shedzâ niheamâ
Spuni numa, numa cum ti cljeamâ

Nunlu-ñi deadi numâ mari
Gionli cari, cari mi ia moari
Nunlu-ñi deadi numâ mari
Gionli cari, cari mi ia moari

Featâ ñicâ ti-am tu vreari
Gionli mashi di, mashi di vreari moari
Featâ ñicâ ti-am tu vreari
Gionli mashi di, mashi di vreari moari

**********

Câtŭ ti voiŭ, câtŭ ti voiŭ, câtŭ voiŭ
Nu-ari aspuneari
Bana mea, bana mea, bana mea
Io ts-u dau hari

Câtŭ ti voiŭ, câtŭ ti voiŭ, câtŭ voiŭ
Nu-ari aspuneari
Bana mea, bana mea, bana mea
Io ts-u dau hari

Feată perlu neali neali
Mini plângu di-a ta vreari
hiu diparti di tini
Ashteptu oara s-yini la mini

Feată perlu neali neali
Mini plângu di-a ta vreari
hiu diparti di tini
Ashteptu oara s-yini la mini

Câtŭ ti voiŭ, câtŭ ti voiŭ, câtŭ voiŭ
Nu-ari aspuneari
Bana mea, bana mea, bana mea
Io ts-u dau hari

Câtŭ ti voiŭ, câtŭ ti voiŭ, câtŭ voiŭ
Nu-ari aspuneari
Bana mea, bana mea, bana mea
Io ts-u dau hari

***********

Tutŭ cu plângu sh-suskirari
Ashi trecŭ dzâlili a meali
Fă-li lea defi, fă-li ioc
Ma ghini s-cântu shi s-giocŭ
Ma ghini s-cântu shi s-giocŭ

Tutŭ cu plângu sh-suskirari
Ashi trecŭ dzâlili a meali
Fă-li lea defi, fă-li ioc
Ma ghini s-cântu shi s-giocŭ
Ma ghini s-cântu shi s-giocŭ

************

Di-alargu vruta mea tsâ scriu
S-ñi-aspui di-acasâ voiŭ shtiu
Di multu fudzitŭ ma nu aspuseshi
Ia tricurâ treii meshi
Ia tricurâ treii meshi

Diparti hiu cavai di io
Pi suflitŭ ñi-amŭ mari caimo
Cu tsi miraki ashteptu s-plecŭ
Acasâ, vruta ta s-u vedŭ, lele
Acasâ, vruta ta s-u vedŭ

Ma Dumnidzălu tsi ñi-adrâ
Cu greu blistemŭ mi blistimă
Oh câni arău mi mâshcă
Avdzâi vruta si mârtă
Avdzâi vruta si mârtă

Di-arshini acasâ nu potŭ negŭ
Tru xinitii io va-ñi shedŭ
Tsi earam gione ca stihiu
Kirutŭ tru xeani io va-ñi hiu, lele
Kirutŭ tru xeani io va-ñi hiu

Di-alargu vruta mea tsâ scriu
S-ñi-aspui di-acasâ voiŭ shtiu
Di multu fudzitŭ ma nu aspuseshi
Ia tricurâ treii meshi
Ia tricurâ treii meshi

******

Armâna mea cu ocl'i di steali
Lena, Lena lea
Cara shtii câtŭ te-amŭ tu vreari
Tini msheata mea

Va tsâ ashternu lilici in cali
Ta s-caltsâ vruta mea pi eali
Io va tsă ashternu lilici in cali
shtini-ñi tsâ adutsâ cu eali

Armânlu a meu cu ocl'i di amurâ
Vrute, vrutlu a meu
Cu perlu laiŭ ca di lândurâ
Pilisterlu a meu

Io va tsâ ashternu la cicioari
Suflitlu a meu, ñiatili a meali
a ta boatsi shi-a ta gurâ
Pi mini vrute mi tukirâ

************************
PINDU - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 28 septembrie 2011 21:48:15

Dultsi melodi!

adăugat de Thoma Driza la 29 septembrie 2011 9:15:12

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact