cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicPilisteraweb designprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 32 - LIVE versuri

(6318 vizualizări / 293 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

PINDU - MIX 32
*********************

Lea Marie njeata ta
Inj ngljeatsã inima
Yina tu bratsãli'a meali
multu te'am tu vreari

Lea Marie njeata ta
Inj ngljeatsã inima
Yina tu bratsãli'a meali
multu te'am tu vreari

Mi bagamu inj mi'asculamu
Tutu cu tini mi'anyisamu
Inima tsi mi durea
Marie feata mea

Mi bagamu inj mi'asculamu
Tutu cu tini mi'anyisamu
Inima tsi mi durea
Marie feata mea

Arshinea iasti tutu a ta
Alta featã va'nj mi va
Blãstemlu tsã l'am datã
Cu'a meu suflet suskiratu
Tini s'nu potsã s'afli unu altu bãrbatu

Lea Marie njeata ta
Inj ngljeatsã inima
Yina tu bratsãli'a meali
multu te'am tu vreari

Lea Marie njeata ta
Inj ngljeatsã inima
Yina tu bratsãli'a meali
multu te'am tu vreari

******

Msheatã hii lea vruta mea
Msheatã hii lea vruta mea
Voiu pãrintsãi sã'nj ti da
Voiu pãrintsãi sã'nj ti da
Hai vruta mea, dultsi iasti gura ta
Hai gura ta, cãtu a s'am va s'dau ti ea

Cãndu him doji t'unu locu
Cãndu him doji t'unu locu
Nj'yini ta s'ansaru shi s'giocu
Nj'yini ta s'ansaru shi s'giocu
Hai vruta mea, dultsi iasti gura ta
Hai gura ta, cãtu a s'am va s'dau ti ea

******

Tora seara vimtul bati
Doru , doru tsi nj'u doru
Dorlu nu'nj da arãhati
Doru , doru tsi nj'u doru

Pi casa di ninga dzeanã
Doru , doru tsi nj'u doru
Clo s'mi giocu nica oarã
Doru , doru tsi nj'u doru

Njcã hiu cu surorili
Doru , doru tsi nj'u doru
Tiniri sã'nj vedu pãrintsãi
Doru , doru tsi nj'u doru

Di la cãmpu i'ashtiptãmu
Doru , doru tsi nj'u doru
Tu carutsi alinãmu
Doru , doru tsi nj'u doru

******

Pi keatra di ninga amari
Vruta mea shidea
Ni cu arãsu , ma ni cu plãngu
Vruta ma cãnta

Pi keatra di ninga amari
Vruta mea shidea
Ni cu arãsu , ma ni cu plãngu
Vruta ma cãnta

Lãi puj tsi'asboiri
Analtu susu pi tseru
Adu'nj mashi dorlu
A vrutãiei s'nu'l keru

******

Nj'am mari niputeari
Mi tukeashti a ta vreari
Nj'am mari niputeari
Mi tukeashti a ta vreari

Pilisteru cu peanã albã ,
Dultsi featã armãnã
Io pi pãlmi va ti tsãnu
S'nu ti'ascapu ditu mãnã

******

"Hei, hei!" din dzeanã'nj grea
Vruta mea, tsi'shi dipunea
Io tu vali u ashtiptai
Dãnãsãi shi'i dzãshi unu graiu

"Hei, hei!" din dzeanã'nj grea
Vruta mea, tsi dipunea
Io tu vali u ashtiptai
Dãnãsãi sã'i dzãcu unu graiu

Cãndu him doji t'unu locu
Nj'yini ta s'ansaru shi s'giocu
Multu'nj bati inima
Haidi vrutã s'hii a mea

******

Featã, featã msheatã,
Di vrearea tsi'nj ts'u portu
Inima mi doari,
La tini minduescu

Io ti voiu lea featã, lea ti oclji'a tãi
Cafi searã io mi minduiam la ei
Io ti voi lea featã, lea ti oclji'a tãi
Cafi seara io mi minduiam la ei

Cãtu ti voiu lea featã lea
Voiu ta s'hii nveasta mea
Ti mirakea ta lea featã, doji s'him
doji featã ndreptsã him

Featã, featã msheatã,
Di vrearea tsi'nj ts'u portu
Inima mi doari,
La tini minduescu

*******

Nu mutrea lea featã tu oclji a mei
mi doari
mi doari, shi'nj ti voiu

Nu mutrea lea featã tu oclji a mei
Vruta mea, tsi multu ti voiu
Vruta mea, tsi multu ti voiu

*******

Armanã, armanã tsã dzãcu unu zboru
Io cu tini, io cu tini voiu s'mi'nsoru
Armanã, armanã tsã dzãcu unu zboru
Io cu tini, io cu tini voiu s'mi'nsoru

*******

Di dorlu'a tãu lea vruta mea
Inj plãndzi featã inima
Di dorlu'a tãu lea vruta mea
Inj plãndzi featã inima

Tsi nj'u doru di tini featã, di oclji a tãi
Pãnã la moarti featã doji s'bãnãmu bana
Va ti'adaru nveastã steauã , lilicea mea
Pãnã la moarti featã doji s'bãnãmu bana


***********************
PINDU - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 20 iunie 2010 10:22:37

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact