cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicprofessional photographerweb designPilistera
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 30 - LIVE versuri

(6046 vizualizări / 243 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

PINDU - MIX LIVE 30
*********************

Marushe gurã di cucu
Ieshi'nj tora va'nj fugu
Marushe gurã di cucu
Ieshi'nj tora va'nj fugu

Ieshi'nj tora va'nj fugu
va'nj fugu tu xinitie
Ieshi'nj tora va'nj fugu
va'nj fugu tu xinitie

Sã'nj ljeau keaptini , yilie
Ta sã'nj keaptinu laili arauã
Sã'nj ljeau keaptini , yilie
Ta sã'nj keaptinu laili arauã

*******

S'ieshi lea featã la purtitsã,
la purtitsã
Cu mushata ta cusitsã,
lea cusitsã

S'ieshi lea featã tu gãrdinã
Seara cãndu'i luna mplinã
Tini armãnã, tini bunã
S'ieshi lea featã tu gãrdinã
Seara cãndu'i luna mplinã
Tini armãnã, tini bunã

Ieshi lea featã tu gãrdinã ,
tu gãrdinã
Seara cãndu'i luna mplinã ,
luna mplinã

Sã'nj ti tsãnu featã di mãnã
S'neamu pi ndzeanã la fãntãnã
Tini armãnã, tini bunã
Sã'nj ti tsãnu featã di mãnã
S'neamu pi ndzeanã la fãntãnã
Tini armãnã, tini bunã

Sã'nj ti tsãnu featã di mãnã
lea di mãnã
S'neamu pi ndzeanã la fãntãnã
la fãntãnã

S'nã ambitãmu cu apã aratsi
Ca dorlu pitu suflitu treatsi
Tini armãnã, tini bunã
S'nã ambitãmu cu apã aratsi
Ca dorlu pitu suflitu treatsi
Tini armãnã, tini bunã

******

Estã'i nuna atsea bunã
Nunã , nunã moi
Tora vini ditu Sãrunã
Nuna nunlui moi

Estã'i nuna atsea bunã
Nunã , nunã moi
Tora vini ditu Sãrunã
Nuna nunlui moi

Estã'i nuna atsea bunã
Nu'i shikaii , nunã moi
Tu lumii ca ea nu ari
Nuna nunlui moi

Estã'i nuna atsea bunã
Nu'i shikaii , nunã moi
Tu lumii ca ea nu ari
Nuna nunlui moi

Bagã'tsã nunã sh'catifelu
Nunã , nunã moi
S'ti hãrseascã tutu laolu
Nuna nunlui moi

Bagã'tsã nunã sh'catifelu
Nunã , nunã moi
S'ti hãrseascã tutu laolu
Nuna nunlui moi

Estã'i nuna ca pirdhicã
Nunã, nunã moi
Multu iasti mushuticã
Nuna nunlui moi

Estã'i nuna ca pirdhicã
Nunã, nunã moi
Multu iasti mushuticã
Nuna nunlui moi

*******

Bea lãi nune, bea
Tini a s'ncãruni
Hinlu'a tãu sh'hina
Preaclji va'i aduni

Bea lãi nune, bea
Tini a s'ncãruni
Hinlu'a tãu sh'hina
Preaclji va'i aduni

Bea nune, bea
Tora tsã iasti arada
Bea nune, bea
Pãnã tahina

Nune nu'nj ti'aspari
Di ahãtã pãtidzari
Cãtu va s'bãnedzã
Nune va s'pãtedzã

Nune nu ti'aspari
Di ahãtã pãtidzari
Cãtu va s'bãnedzã
Tini va s'pãtedzã

Bea nune, bea
Tora tsã iasti arada
Bea nune, bea
Sh'unu paharu cu yinu

*******

Bagã'tsã msheata Lenã
Cãndushea di shiacu
Poala tsi u ai tsãsutã
Ia di ti ndreadzi in capu

Bagã'tsã msheata Lenã
Cãndushea di shiacu
Poala tsi u ai tsãsutã
Ia di ti ndreadzi in capu

Bagã'tsã msheatã Lenã
Mavurili di flurii
Mutrea cãtu hii di msheatã
Tu oclji'a mei yilii

Bagã'tsã msheatã Lenã
Mavurili di flurii
Mutrea cãtu hii di msheatã
Tu oclji'a mei yilii

*******

Featã dit Sãrunã
Tsi njatã vru sh'aspunã
Leno lea, soro lea
featã dit Sãrunã
Tsi njatã vru sh'aspunã
Leno lea, soro lea

Pi a ei livindeatsã
Pi a ei mushuteatsã
Leno lea, soro lea
Pi a ei livindeatsã
Pi a ei mushuteatsã
Leno lea, soro lea

Dusii Coli aclotsi
Sheadi u zburashti
Leno lea, soro lea
Dusii Coli aclotsi
Sheadi u zburashti
Leno lea, soro lea

******

Yina , yina susu pi dzeanã
Ta s'nã isusimu astarã
Luna va hibã nunã
Steali s'nã bagã cãrunã

Suflitu ma plãndzi
Plãndzi di suskirã
Ti'unã featã armãnã
Msheatã ca trandafilã

Suflitu ma plãndzi
Plãndzi shi suskirã
Ti'unã featã armãnã
Msheatã ca trandafilã

Yina , yina susu pi dzeanã
Ta s'nã isusimu astarã
Luna va hibã nunã
Steali s'nã bagã cãrunã

Malãmã tsã'i truplu
Lãmbrusea yilia
Hii msheatã featã
Has ca Stã Maria

Malãmã tsã'i truplu
Lãmbrusea yilia
Hii msheatã featã
Has ca Stã Maria

Yina , yina susu pi dzeanã
Ta s'nã isusimu astarã
Luna va hibã nunã
Steali s'nã bagã cãrunã

***********************
PINDU - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 13 iunie 2010 11:47:15

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact