cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicprofessional photographerweb designPilistera
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 3 - LIVE versuri

(4435 vizualizări / 95 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - MIX 3
************************


Easti una lunã , dultsi pirpirunã
Soarli ditu hãryie , lele tsi ciudii
Easti una lunã , dultsi pirpirunã
Soarli ditu hãryie , lele tsi ciudii

O bo bo bo bo, bo bo bo bo bo
Mi'adunai cu feata pi cari u anyisaiu
O bo bo bo bo, bo bo bo bo bo
Di cãndu u vidzui mari vreari io i'arcai

Mintea mashi lunjnã , oclji di cãnjinã
Canda s'dauã steali , pi sumu sufrãntseali
Mintea mashi lunjnã , oclji di cãnjinã
Canda s'dauã steali , pi sumu sufrãntseali

O bo bo bo bo, bo bo bo bo bo
Mi'adunai cu feata pi cari u anyisaiu
O bo bo bo bo, bo bo bo bo bo
Di cãndu u vidzui mari vreari io i'arcai

*********

Yina vrutã sã'nj ti vedu
multu nj'asti greu
Alargu io inj shedu
Singuru cu geanlu a meu

Pi tseru luna inj si priimnã
Noptsãli li lunjneadzã
Somnul vrutã nu mi'acatsã
Inima di doru uhteadzã

Mutrescu mashi pi luna
Inj pari yilie
Iu vrutã'nj ti mutreshtsã
Ocljishori ca di milii

Pi tseru luna inj si priimnã
Noptsãli li lunjneadzã
Somnul vrutã nu mi'acatsã
Inima di doru uhteadzã

Tsi vedu corbul di mini
Fatsa ta aroshi
Vrutã cari'i cu tini
Sh'pi fatsã cari ti bashi

Pi tseru luna inj si priimnã
Noptsãli li lunjneadzã
Somnul vrutã nu mi'acatsã
Inima di doru uhteadzã

***********

Ah msheatã hii lea feata mea
Ca hara di gionli tsi'a ti ia
Ah msheatã hii lea feata lea
Ca hara di gionli tsi'a ti ia

Unã hii lea featã , vruta mea
Io ti tini va'nj dau bana mea
Unã hii lea featã , vruta mea
Io ti tini va'nj dau bana mea

La mã'ta un gioni ti cãftã
Inima cãrbuni , lea ma'nj s'adrã
La mã'ta un gioni ti cãftã
Inima cãrbuni , lea ma'nj s'adrã

Ma tini lea vruta mea nu'l vreai
la mini featã , ti minduiai
Ma tini lea vruta mea nu'l vreai
la mini featã , ti minduiai

Lasã'mi lea featã , feata mea
Lasã'mi s'ti caftu la mana ta
Lasã'mi lea featã , feata mea
Lasã'mi s'ti caftu la mana ta

Unã hii lea featã , vruta mea
Io ti tini va'nj dau bana mea
Unã hii lea featã , vruta mea
Io ti tini va'nj dau bana mea

*********

Tu livadia cu lilici
Durnja vruta lea shi ' anyisa
Tu livadia cu lilici
Durnja vruta lea shi ' anyisa

Ma cumu durnja , tu a ei peru
Cãdeau lilicii albi ditu meru
Tutã anyilicea
Ma cumu durnja , tu a ei peru
Cãdeau lilicii albi ditu meru
Tutã anyilicea

Scoalã 'ti lea piturniclj
Scoalã 'ti lea s' tsã dzãcu tsãva
Scoalã 'ti lea piturniclj
Scoalã 'ti lea s' tsã dzãcu tsãva

Ma cumu durnja , tu a ei peru
Cãdeau lilicii albi ditu meru
Tutã anyilicea
Ma cumu durnja , tu a ei peru
Cãdeau lilicii albi ditu meru
Tutã anyilicea

Perlu albu di lilici
Ma tutu vimtul l'ascutura
Perlu albu di lilici
Tutu vimtul l'ascutura

Ma cumu durnja , tu a ei peru
Cãdeau lilicii albi ditu meru
Tutã anyilicea
Ma cumu durnja , tu a ei peru
Cãdeau lilicii albi ditu meru
Tutã anyilicea


************************
PINDU - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 5 decembrie 2009 16:16:16

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact