cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraprofessional photographerweb designsamarina music
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 29 - LIVE versuri

(6004 vizualizări / 244 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

PINDU - MIX LIVE 29
*********************

Vruta mea di doru , ma di gura ta
Vreamu ta s'hii cu mini , tini steaua mea
Vreamu ca sã'nj ti vedu , cu tini ta's shedu
Di vreari lea featã , minduitu inj shedu

Haide featã , hai yina la noi
Featã cãtu ti voiu
Yina tini , yina steaua mea
Ti caftã vrearea

Cãtu ii dzuua mari nu potu di'a ta vreari
Cãtã tini featã nj'am una cljimari
Unu doru tsi mi'alasã fãrã niputeari
ti mini featã hii steaua di vreari

Haide featã , hai yina la noi
Featã cãtu ti voiu
Yina tini , yina steaua mea
Ti caftã vrearea

Vruta mea di doru , ma di gura ta
Vreamu ta s'hii cu mini , tini steaua mea
Vreamu ca sã'nj ti vedu , cu tini ta's shedu
Di vreari lea featã , minduitu inj shedu

Haide featã , hai yina la noi
Featã cãtu ti voiu
Yina tini , yina steaua mea
Ti caftã vrearea

Vruta mea di doru , ma di gura ta
Vreamu ta s'hii cu mini , tini steaua mea
Vreamu ca sã'nj ti vedu , cu tini ta's shedu
Di vreari lea featã , minduitu inj shedu

Haide featã , hai yina la noi
Featã cãtu ti voiu
Yina tini , yina steaua mea
Ti caftã vrearea

*******

Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, featã njcã
Ooo nu va dada , tanina ni na
Nu va dada s'ti mãritã

Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, vruta mea
Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, vruta mea

Ooo nu hiu faptã , tanina ni na
Nu hiu faptã ti'a mãrtari
Ooo nj'amu sorã , tanina ni na
Ooo nj'amu sorã cama mari

Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, vruta mea
Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, vruta mea

Ooo mi mãrtarã, tanina ni na
Mi mãrtarã, multu diparti
Ooo nu'nj vedu dada, tanina ni na
Nu'nj vedu dada , nu'nj vedu tati

Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, vruta mea
Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, vruta mea

Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, featã njcã
Ooo nu va dada , tanina ni na
Nu va dada s'ti mãritã

Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, vruta mea
Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, vruta mea

******

Tini lãi Ioryie tsi adrashi
Tini lãi Ioryie tsi adrashi
Ioryie lãi , pi sotsii tutsã alãsashi
Ioryie Ioryie lãi , pi sotsii tutsã alãsashi
Ioryie

Mea sotsii tutsã tsã'i mbitashi
Mea sotsii tutsã tsã'i mbitashi
Ioryie lãi , a ta vrutã nvirinashi
Ioryie Ioryie lãi, a ta vrutã nvirinashi
Ioryie

Aidi Ioryi ti pãlãcãrsimu
Aidi Ioryi ti pãlãcãrsimu
Ioryie lãi, tsã hii trãmbã ti armãnu
Ioryie Ioryie lãi, tsã hii trãmbã ti armãnu
Ioryie

*******

Ti unu laiu doru
Sh'ti unã vreari
Nj' alãsai fara
Nj'i fudzii tru xeani

Ti unu laiu doru
Sh'di una vreari
Nj'alãsai fara
Fudzii ditu armãnami

Ma tsi laiu doru
Tsi pustã vreari
Mi alãsã vruta
Lele mintea'nj kiari

Keptul nj' aranã
Nu'nj curã sãndzã
Iu hii lea dado
Lele sã'nj mi plãndzã

Keptul nj' aranã
Nu'nj curã sãndzã
Iu hii lea dado
Lele sã'nj mi plãndzã

Ia'mi lãi Doamne
Shi'a du'mi acasã
S' vedu armãnamea
Sh' dada'nj mãratã

Ia'mi lãi Doamne
Shi'a du'mi acasã
S' vedu armãnamea
Sh' dada'nj mãratã

*******

Hai Dafinã, ma s'vrei tini
Hai Dafinã s'yini cu mini
Hai Dafinã s'yini cu mini

Nu Mihale, nu yinu mini
Io nu potu ca s'yinu la tini
nj'easti arshini di lumi

Va ti caftu, vrei nu vrei
Di la pãrintsãi a tãi
Di la pãrintsãi a tãi

S'mi da pãrintsãi a mei
shtii shi'mini va's voiu
shtii shi'mini va's voiu

S'mi da pãrintsã'i ghini
ti voiu , lãi mashi pi tini
ti voiu , lãi mashi pi tini

Featsirã, tsi featsirã
Dafina u deadirã
Dafina u deadirã

Tini gione, msheatu ficioru
Io di dorlu a tãu va'nj moru
Io di dorlu a tãu va'nj moru


***********************
PINDU - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 6 iunie 2010 12:31:16

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact