cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicweb designprofessional photographerPilistera
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 23 - LIVE versuri

(5207 vizualizări / 201 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

PINDU - M I X L I V E 23
*************************

Unu ficioru unã featã vrea
Unu ficioru unã featã vrea
Fãrã ea elu nu putea
Fãrã ea elu nu putea
Hai vruta mea, dultsi iasti gura ta
Hai gura ta, cãtu a s'am a s'dau ti ea

Cãndu him doji t'unu locu
Cãndu him doji t'unu locu
Nj'yini ta s'ansaru shi s'giocu
Nj'yini ta s'ansaru shi s'giocu
Hai vruta mea, dultsi iasti gura ta
Hai gura ta, cãtu a s'am a s'dau ti ea

*********

Featã , lea featã
Tsi ti'ancaci mã'ta
Featã , lea featã
Tsi ti'ancaci mã'ta

Moi cusitsã galbinã
Fatsa di trandafilã
Ocljiu laiu di yearakinã
Di la Dumnidzãu s'tsã yinã

Mana nu mi' ancaci
Ni tsiva nu'nj dzãtsi
Mana nu mi' ancaci
Ni tsiva nu'nj dzãtsi

Moi cusitsã galbinã
Fatsa di trandafilã
Ocljiu laiu di yearakinã
Di la Dumnidzãu s'tsã yinã

*********

Io, io njca mea
Canã oarã nu ti shtiamu
Io, io njca mea
Pi tini nu ti cunushteamu

Io, io njca mea
Tu somnu seara inj cãdeamu
Io, io njca mea
Mashi pi tini ti'anyisamu

*********

Spuni, spuni vruta mea
Cari da di gura ta
Spuni, spuni vruta mea
Cari da di gura ta

Spuni'nj featã ma s'mi vrei
tse plãngu oclji a tãi
Spuni, spuni vruta mea
Cari da di gura ta

*********

Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, featã njcã
Ooo nu vrea dada, tanina ni na
Ooo nu vrea dada s'ti mãritã

Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, vruta mea
Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, vruta mea

Ooo nu hiu featã , tanina ni na
Ooo nu hiu featã ti'a mãrtari
Ooo nj'amu sorã , tanina ni na
Ooo nj'amu sorã cama mari

Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, vruta mea
Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, vruta mea

Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, featã njcã
Ooo nu vrea dada, tanina ni na
Ooo nu vrea dada s'ti mãritã

Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, vruta mea
Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, vruta mea

Ooo multsã gionji , tanina ni na
Ooo multsã gionji ti cãfta
Ooo nu vrea dada, tanina ni na
Ooo nu vrea dada sã'nj ti da

Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, vruta mea
Ooo lea Ianulã, tanina ni na
Ooo lea Ianulã, vruta mea

*********

Va’nj dau bana tutã, ti tini lea vrutã
Sh’nã vãsãlii, ti tini lea Marie
Va’nj dau bana tutã, ti tini lea vrutã
Sh’nã vãsãlii, ti tini lea Marie

Opa opa opala, tse’nj bati inima
Opa opa opa, sh’ea mi va
Opa opa opala, tse’nj bati inima
Opa opa opa, sh’ea mi va

I’analtã i’msheatã , ancundjiatã
Mesea iu frãndzã , cara s'u’astrindzã
I’analtã i’msheatã , ancundjiatã
Mesea iu frãndzã , cara s'u’astrindzã

Opa opa opala, tse’nj bati inima
Opa opa opa, sh’ea mi va
Opa opa opala, tse’nj bati inima
Opa opa opa, sh’ea mi va

Lilici ditu munti cu steali pi frãmti
Ca Stã Maria, msheatã'i Maria
Lilici ditu munti cu steali pi frãmti
Ca Stã Maria, tsi msheatã'i Maria

Opa opa opala, tse’nj bati inima
Opa opa opa, sh’ea mi va
Opa opa opala, tse’nj bati inima
Opa opa opa, sh’ea mi va

**********

Ore iasi nveasta s'kirnjseascã
Haidi lea lunea lea tahina
Soia tutã ta s'u tinjseascã
nu s'dipisii numta

Frãndza di vimtu s'leagãnã
Sh'hlambura di giocu s'cutreamburã
Haidi lea tutu ma s'tindi corlu
Cãndu gioacã nveasta cu grambolu

Ore iasi nveasta ta s'ashteaptã
Haidi lea lunea lea tahina
Buygeadzii tsi cãntã la poartã
nu s'dipisii numta

Frãndza di vimtu s'leagãnã
Sh'hlambura di giocu s'cutreamburã
Haidi lea tutu ma s'tindi corlu
Cãndu gioacã nveasta cu grambolu

*************************
P I N D U - L I V E

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 5 aprilie 2010 11:59:31

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact