cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerPilisterasamarina musicweb design
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 28 LIVE versuri

(6082 vizualizări / 236 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

PINDU - MIX LIVE 28
*********************

Toamna'sh yini ti noi
Va s'yinã sh'vimtul cu ploi
Luna ditu njori
Ocljiu va'l ankidã
Tini s'mi'ashteptsã ca s'yinu
S'nu plãndzã va's amãnu
Fatsa msheatã s'ts'u vedu
Tutu la firidã

Hai vruta mea
Mutãtsã oclji ditu padi
Mutrea la steali
S'apreasirã pi tseru
Hai vruta mea
Dã'nj a ta mãnã albã
Voiu s'hii cu mini
Nu voiu iara s'ti keru

Cãndu va s'yinu s'nu ti'aspari
Aestu lucru s'nu'adari
Voiu ca s'tsã spunu dorlu'a meu
fãrã tini nj'u greu
Daima tu yisu 'nj ti am
Voiu ta s'hii daima a mea
Va tsã dau luna ditu tseru
S'hibã mashi a ta

Hai vruta mea
Mutãtsã oclji ditu padi
Mutrea la steali
S'apreasirã pi tseru
Hai vruta mea
Dã'nj a ta mãnã albã
Voiu s'hii cu mini
Nu voiu iara s'ti keru

*******

Noapti di vearã , cu'nã kitharã
Io va ti cãntu tutã bana mea
Noapti di vearã , cu'nã kitharã
Io va ti cãntu tutã bana mea

Aproapi easti hoara mea
In hoarã tutã lumea doarmi
Ficiorii tsi dormu sh'anyiseadzã
Cum luna s'priimnã pi tseru

Aproapi easti hoara mea
In hoarã tutã lumea doarmi
Ficiorii tsi dormu sh'anyiseadzã
Cum luna s'priimnã pi tseru

Noapti di vearã , cu'nã kitharã
Io va ti cãntu tutã bana mea
Noapti di vearã , cu'nã kitharã
Io va ti cãntu tutã bana mea

******
Un ponu mari nj'am inima nj'iasti frãmtã
Canu durearea tsi u am nu poa su'ascultã
Vruta nj'am multu diparti
Nu'nj pitreatsi canã carti

Haidi vrutã yina tini sã'nj ti vedu
Ma di dorlu ma di vrearea tsi'nj ts'u portu
Sã'nj tsã vedu , fatsa lea msheatã
S'mi mãrescu , io lea featã

Mashi cu tini , mashi cu tini
Mashi cu tini , mashi cu tini

Tahinãrli anda lumea'nj si dishteaptã
Io tu minti mashi cu tini hiu lea featã
Caftu altsiva s'mutrescu
Cum s'adaru sã'nj ti'agãrshescu

Haidi vrutã yina tini sã'nj ti vedu
Ma di dorlu ma di vrearea tsi'nj ts'u portu
Sã'nj tsã vedu, fatsa lea msheatã
S'mi mãrescu , io lea featã

Mashi cu tini, mashi cu tini
Mashi cu tini, mashi cu tini

Pisti hoari, dzuua lunjna shi'u keari
Noaptea yini, io ma'nj cadu pi minduiari
Mintea multu alargu inj fudzi
Inima di doru inj dzãtsi

Haidi vrutã yina tini sã'nj ti vedu
Ma di dorlu ma di vrearea tsi'nj ts'u portu
Sã'nj tsã vedu, fatsa lea msheatã
S'mi mãrescu , io lea featã

Mashi cu tini, mashi cu tini
Mashi cu tini, mashi cu tini

*******

nu' nj mi ashteptsã vruta mea
nu'ari s'potu ca s'yinu
Suflitlu lu'am ahãnda
Il plãngu shi'l suskiru

nu' nj mi ashteptsã vruta mea
nu'ari s'potu ca s'yinu
Suflitlu lu'am ahãnda
Il plãngu shi'l suskiru

Trandafiru io pi keptu s'ti vedu
Sã'nj tindzã mãna ta
La steali voiu s'agingu s'moru
Lutseafiru sã'nj mi adaru

Trandafiru io pi keptu s'ti vedu
Sã'nj tindzã mãna ta
La steali voiu s'agingu s'moru
Lutseafiru sã'nj mi adaru

Nafoarã'i gljetsu , nu'am tsi s'adaru
Cu cari s'azburãscu
Yini tini vrutã , yina aua
Inj ti pãlãcãrsescu

Nafoarã'i gljetsu , nu'am tsi s'adaru
Cu canu n'am s'azburãscu
Yini tini vrutã , yina aua
Inj ti pãlãcãrsescu

Trandafiru io pi keptu s'ti vedu
Sã'nj tindzã mãna ta
La steali voiu s'agingu s'moru
Lutseafiru sã'nj mi adaru

Trandafiru io pi keptu s'ti vedu
Sã'nj tindzã mãna ta
La steali voiu s'agingu s'moru
Lutseafiru sã'nj mi adaru

S'nu' nj mi ashteptsã vruta mea
nu'ari s'potu ca s'yinu
Suflitlu lu'am ahãnda
Il plãngu shi'l suskiru

S'nu' nj mi ashteptsã vruta mea
nu'ari s'potu ca s'yinu
Suflitlu lu'am ahãnda
Il plãngu shi'l suskiru

Trandafiru io pi keptu s'ti vedu
Sã'nj tindzã mãna ta
La steali voiu s'agingu s'moru
Lutseafiru sã'nj mi adaru

Trandafiru io pi keptu s'ti vedu
Sã'nj tindzã mãna ta
La steali voiu s'agingu s'moru
Lutseafiru sã'nj mi adaru

***********************
PINDU - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 5 iunie 2010 23:11:12

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact