cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraweb designsamarina musicprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Mihali Prefti - Shana al hagi steriu versuri

(6027 vizualizări / 79 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Oh, muzã mãni cheari
Tsi li voi cupyi shi aveari
Tsi-nj voi bana, di-aoa shi ninti
Tutu ashi-shi dzãtsea tu minti
Hagi Steriu, celnic mari
Cum tu Gramusti altu nu-ari
Tsi ari casi ca palati
Shi turmi di oi nimisurati

Tsi lãiescu muntsii tutsã
Shi-umplu cãmpurli di botsã
Primuveara cãndu yinu
Shi toamna, cãndu cu virinu
Alasã muntili tutu golu
Di-nj si ducu, tashi-ntãrcolu
Tsi ari shirghilatsã cu suti
Shi iapi tsi fugu ca cãrshuti

Shi tsintsi matsã, binetsii a lui
Tsi-s parhia vintului
Shi pisti tuti, shi-unã featã
Cum ãi luna di mushatã
Albã, aroshi ca mirgeanã
Numa ei mushatã, Shanã
Ma di unã sãtãmãnã
Di-aesti tuti trapsi mãnã

Nu cãlca pi la cãshari
Ni sã-plimbã pit ea cãlari
Ma shidea tutu cu mirachi
Nclisu ãn casã pi cirdachi
Cu alba-i barbã pãn di cheptu
Ndrupatu pi bratslu ndreptu
Shi cãti ori Shana videa
Pi ascumta lãcrima

Ma ea, cãti prãndzu oarã
Yini un picuraru di-afoarã
Bunã dzuua celnic mari
Io tsã-aducu bunã hãbari
Turmili li-avem noi ghini
Ma fu mintea la tini
stãmãnã na-agãrshishi
Tsi pãtsãshi di nu vinishi

Oh, moi Mitra picurare
Tsi mi crechi cu a ta ntrebari
Shi sã-tsã aspunu, sã-mi agiutsã nu potsã
Dipriunã cu a tãi sotsã
Cãnli atsel di Ali Pãshe
Cari aoaltatsã nj-ascrie
Sã-i dau Shana, feata mea
Shi mãni, yinu subechi su ia

Oh, mãratlu, tsi-nj voi bana
Mas ãnj ia pãgãnlu Shana
Dau cupyili tuti di oi
Mash nãmuzea sã-cheru nu voi
Hagi Streriu, celnic mari
Nu ai fricã, nu te-aspari
A pãgãnlui nu-i si parã
vas facã shi tu aestã hoarã

Ca tu horli gãrtseshtsã
Shi ca tu atseali arbinisheshtsã
Io mi ducu sã-aspunu la sotsã
Shi mãni, dipriunã tutsã
In cali noi va lã inshim
Shi ca pi luchi va-i agunim
Fudzi Mitra, la oi sã-dutsi
Shi pi la sotsã, la tutsã lã-aspusi

Eara la douadzã di dimneatsã(tahina)
Tuti cãiurli li-acatsã
Shi cãndu smenji vrurã sã-treacã
Pala asmulsirã dit teacã
Ca zmei gionj s-alumtarã
Multu sãndzã nã-shi virsarã
Fãrã njlã ãi tãiarã
Shi mashi cu fuga, ndoi scãparã

Ma nu treatsi n stãmãnã
Cãnd s-ascoalã ca furtunã
Shi Gramusti tu munti yinu
Arbineshi de Pelinu
Cu Ali Pãshelu ninti
Ca cicãrdãsitu di minti
Tsi yinea cu suti shi njyi
S-aricheascã al Steriu hjyi

Ma cãnd s-apuche di hoarã
Njcu shi mari scularã
Shi luarã armili tu mãnj
Pãnã shi featili di armãnj
Doamne mari, Dumnidzale
Sãndzãli sã-virsa ca vali
Tutu tu carni tragu armãnj
Ma ca arina sunt pãgãnj

Suti cadu di unã oarã
Altsã loclu lã ia tru-oarã
Tragu armãnj, iara sã-toarnã
Fugu pãgãnj, shi iara sã-toarnã
Dzuua ntreagã sã-batu pãnã seara
Shi a doua dzuuã s-alumtã iara
Iara a treia dzuuã altsã yinu
Arbineshii de Pelinu

Ia irushii intrã-n hoarã
Tragu armãnj shi cu tãpoara
Fugu pãgãnj panã nclo
Sã-toarnã iara la vãr chiro
S-alumtã sãtãmãnj ntredzã
Multsã cadu, nu potsã sã-i aledzã
Tutu mas batu ashi doi meshi
Grãmusteanj cu arbineshi

Grãmusteanj sã-tsãnu, nu-s da
Babarutea sã-dipisea
Shi cãnd bãruti nu lã armasi
S-alumtarã di pit casi
Arbineshilor agiutoru lã yinea
Oaminj di-aloru,
Shi cu irushii intrarã-n hoarã
Shi dupã Shana mult cãftarã

Ma la Hagi Steriu-n poartã
Shana nashi, u-aflarã moartã
Cu armili nica tu mãnã
Cum sã-bãtu mãrata armãnã
Cu albu-i sinu di sãndzã mplinu
Shi canda dzãtsi cu hãryinu
Luatsã-nj marsha voi pãgãnj
Nu-s da iyi feati di armãnj

Di yinati Ali Pãshe
La arbineshi lã dãmãnda
S-ardã hoara, sã-i da foclu
nu-s cunoascã iu-i fu loclu
Shi arsi Gramustea mushatã
Sã-dusi Gramustea alãvdatã
Shi di vãr dzatsi nji di casi
Ni tsi semnu azã nu armasi

zboarã ngrãpsiti di giony logo

la 8 septembrie 2008 18:45:18

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact