cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerPilisterasamarina musicweb design
Cauta:  

Versuri Makidonia - Colage 3 versuri

(5223 vizualizări / 216 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


Nu shtiam io, nu shtiam io
C`aveari cama mari
Iuva nu`a s`aflâ omlu
Dit luncâ sh`pân la steali !

La Dumnidzălu mari
Pâlâcârseam banâ
vream ta s`am în casâ
featâ ca icoanâ…

Nu shtiam io, nu shtiam io
C`aveari cama mari
Iuva nu`a s`aflâ omlu
Dit luncâ sh`pân la steali !

A noshtsâ bunji pârintsâ
Tsi`au inima harau`
S`u tsânâ feata`n bratsâ
S`l`aducâ tinireatsâ !

Nu shtiam io, nu shtiam io
C`aveari cama mari
Iuva nu`a s`aflâ omlu
Dit luncâ sh`pân la steali !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vidzui unâ featâ,
Oh lea dada mea
Iasti multu`msheatâ,
Ti ea va`nhi dau bana.

Haidi vruta mea, haidi steaua mea,
Va z`in, va z`in, va z`in s`ti iau la noi.
Haidi vruta mea, haidi steaua mea,
Va z`in, va z`in, va z`in s`ti iau la noi.

Iasti multu`msheatâ,
Iasti vruta mea,
Mi giurai lea dado
ea va s`hibâ a mea.

Haidi vruta mea, haidi steaua mea,
Va z`in, va z`in, va z`in s`ti iau la noi.
Haidi vruta mea, haidi steaua mea,
Va z`in, va z`in, va z`in s`ti iau la noi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tutâ lumea î`nhi mi`antreabâ
tse feată î`nhi ti voi
tini ts`arâdz di mini
Ti fats` feată mi vrei…

Ah moi tini featâ,
Spuni`nhi mas mi vrei
S`nu`nhi ts`arâdz di mini
S`plângâ ochii a mei…

Ascultâ lea vruta mea
Zborlu a meu io va`nhi ts`aspun
Voi noi doii ta`s luăm,
Tutâ bana s`him de`adun…

Ah moi tini featâ,
Spuni`nhi mas mi vrei
S`nu`nhi ts`arâdz di mini
S`plângâ ochii a mei…

Tutâ lumea î`nhi mi`antreabâ
tse feată î`nhi ti voi
tini ts`arâdz di mini
Ti fats` feată mi vrei…

Ah moi tini featâ,
Spuni`nhi mas mi vrei
S`nu`nhi ts`arâdz di mini
S`plângâ ochii a mei…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Caftâ`mi tu scutidi,
Caftâ`mi tu lunhinâ
Tu dzua cari dusi,
Tu dzua cari`a z`yinâ…

mearili s`ti voi
Shi`angâtan la lumachi
S`nu`s frângâ pomlu,
shtits` câ`i a meu.

Caftâ`mi lu lisâ,
Caftâ`mi tu nhiari
Cându nu`as dai di mini
Atumtsea agârsheami.

mearili s`ti voi
Shi`angâtan la lumachi
S`nu`s frângâ pomlu,
shtits` câ`i a meu.

Mi`agudi tâpoara,
Mi`agudi sh`cutsâtlu
Mash a tali zboarâ
Î`nhi vâtâmarâ truplu…

mearili s`ti voi
Shi`angâtan la lumachi
S`nu`s frângâ pomlu,
shtits` câ`i a meu.

Caftâ`mi tu hârghii
Caftâ`mi dealihea
Tu apa dit amari
Tsi va n`anghitâ tihea…

mearili s`ti voi
Shi`angâtan la lumachi
S`nu`s frângâ pomlu,
shtits` câ`i a meu.

Caftâ`mi tu dzâu
Caftâ`mi tu noapti
Cându nu`as dai di mini
S`nu ts`afli arhati…

mearili s`ti voi
Shi`angâtan la lumachi
S`nu`s frângâ pomlu,
shtits` câ`i a meu.

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 12 aprilie 2011 22:25:54

Un colaj multu`msheata

adăugat de Thoma Driza la 13 aprilie 2011 10:47:00

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact