cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerPilisteraweb designsamarina music
Cauta:  

Poezii Gogu Padioti - Mi sculai nã tahina

(3809 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Mi sculai tahina
**********************

Mi sculai tahina,
Sh'trapshu ndreptu la vruta mea
Sh'nj'aflai vruta adurnjtã
Cu'nã ciorgã anvãlitã !

Shidzui mprostu sh'mi minduii
Apã luai sh'u pruscutii !
Kicutã pi sinu cãdzu,
Sh'aspãratã sh'ansãru.

Trapsi ciorga lãhtãrsitã
Shi'nj dzãsi taha nãiritã :
Tsi stai'mprostu sh'mi mutreshti,
Ts'iasti greu un zboru sã'nj greshti?

Di'unã ahtari aspãrari
Poati s'keri a meau vreari

Tretsã sum ciorgã s'ti angãldzãscu
Sh'mashi di vreari s'tsã zburãscu !

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 22 iulie 2024 4:07:30

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact