cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicPilisteraweb designprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Pindu - THE GREATEST MIX EVER versuri

(6321 vizualizări / 358 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - The greatest mix ever
*******************************

Lândzitâ-i bana di dorŭ sh-uhtari
Lândzitŭ hiu io di a ta vreari
Unŭ ponŭ tsi ñi-amŭ nu-ñi caftâ minduiari
Easti dorlu di a ta vreari

La tini-n bratsâ-i casa meau
La tini-n bratsâ plângu , uhtedzŭ
La tini-n bratsâ inima ñi-aspuni
Aclo io voiŭ s-bânedzŭ

******

Toamna-sh yini ti noi
Va s-yinâ sh-vimtul cu ploi
Luna ditŭ ñiori
Ocl’iu va-l ankidâ
Tini s-mi-ashteptsâ ca s-yinŭ
S-nu plândzâ va-s amânŭ
Fatsa msheatâ s-ts-u vedŭ
Tutŭ la firidâ

Hai vruta mea
Mutâtsâ ocl’i ditŭ padi
Mutrea la steali
S-apreasirâ pi tserŭ
Hai vruta mea
Dă-ñi a ta mânâ albâ
Voiŭ s-hii cu mini
Nu voiŭ iara s-ti kerŭ

******

Hâbari pitricushi ca s-yinŭ
S-ti vedŭ nveastâ noauâ
S-ti vedŭ cum plândzâ sumŭ zâvorŭ
dol’i nu putumŭ s-nâ luămŭ
Mirakia mea ca steauâ

La nunta ta,
Mutrescu di la poartâ
Uhtedzŭ sh-lâcrâmedzŭ
altu ti luă nveastâ

La nunta ta ,
Mashi inima-ñi dukeascâ
mushuteatsa ta
Altu a u hârseascâ

******

Va-ñi ti ashteptu, pi munti-n dzeanâ
La oara când vimtul bati
Când Lutseafirlu ditŭ dzeanâ
Tu Sârunâ mi pitreatsi

Va-ñi ti ashteptu, pi munti-n dzeanâ
La oara când vimtul bati
Când Lutseafirlu ditŭ dzeanâ
Tu Sârunâ mi pitreatsi

Prota vreari, sâ-ñi ti agiungâ
Sâ-ñi ti-aducâ aua nâpoi
Inima tu keptŭ s-tsâ greascâ
Tsi multu vreamŭ noi doi

Prota vreari, sâ-ñi ti agiungâ
Sâ-ñi ti-aducâ aua nâpoi
Inima tu keptŭ s-tsâ greascâ
Tsi multu vreamŭ noi doi

******

Nafoarâ io mutreamŭ
Iara noapti msheatâ feată
La tini minduiamŭ
Nafoarâ io mutreamŭ
Iara noapti msheatâ feată
La tini minduiamŭ

Analtu luna anyilicea
Tu keptu inima-ñi bâtea
Mi minduiamŭ feată ca s-yini
Cu mini ca s-armâni

Analtu luna anyilicea
Tu keptu inima-ñi bâtea
Mi minduiamŭ feată ca s-yini
Cu mini ca s-armâni

******

Tini vrutâ , tsi hii unâ cu vimtul
Tsi alagâ pitŭ lumii
Shi avinâ ñiorii grei
Mashi tini a s-adari marea pustirnâ
Shi s-beai ditŭ spuma ei

Minduierli a meali ti caftâ
Vrutâ , nu ti aflâ
Mashi minduierli ti caftâ
Vrutâ , nu ti aflâ

******

Pi dzenuri amurgishlu iara dipuni
Tsi doru ñi-asti di tini , ah nu s-aspuni
Iu hii s-ñi-ashterdzâ lacrima di pi fatsâ
S-mi iai in bratsâ
Iu hii s-ñi-ashterdzâ lacrima di pi fatsâ
S-mi iai in bratsâ

Vimtul di primuveara
Va-l pitrecŭ la tini iara
S-ts-aducâ vrearea mea,
Sh-cânticlu-a meu cu ea

Ta s-tsâ oarâ di noapti bunâ
S-tsâ aspunâ câ-n seri cu lunâ
Tutŭ la tini mi minduescu
Ti-ashteptu , nu ti-agârshescu

******

Suflitŭ amarŭ , mi pidhipsishi
Ca sâ-ñi kerŭ inima ti unâ feată
Suflitŭ amarŭ, mi pidhipsishi
Ca sâ-ñi kerŭ inima ti unâ feată

Nu shtiu tse inima-i nfârmâcatâ
Nu shtiu tse îñi mi doari ahâtŭ
Nu shtiu tse inima-i nfârmâcatâ
Nu shtiu tse îñi mi doari ahâtŭ

******

Mari-i vrearea vruta mea
Tsâ dau bana , nu-agârshea
Va tsâ dau inima
Mari-i vrearea vruta mea
Tsâ dau bana , nu-agârshea
Va tsâ dau inima

Ah tsi ñi-u dorŭ
Di-arâslu a tău, di gura ta
Ah vruta mea
Ah tsi ñi-u doru
Di-arâslu a tău, di gura ta
Ah vruta mea

******

S-nu-ñi mi ashteptsâ vruta mea
nu-ari s-potŭ ca s-yinŭ
Suflitlu lu-amŭ ahânda
Il plângu shi-l suskirŭ

S-nu-ñi mi ashteptsâ vruta mea
nu-ari s-potŭ ca s-yinŭ
Suflitlu lu-amŭ ahânda
Il plângu shi-l suskirŭ

Trandafirŭ io pi keptŭ s-ti vedŭ
Sâ-ñi tindzâ mâna ta
La steali voiŭ s-agingu s-morŭ
Lutseafirŭ sâ-ñi mi adarŭ

Trandafirŭ io pi keptŭ s-ti vedŭ
Sâ-ñi tindzâ mâna ta
La steali voiŭ s-agingu s-morŭ
Lutseafirŭ sâ-ñi mi adarŭ

*******

In pragŭ di searâ, vinishi ca steauâ
Di-ñi luñinashi bana, shi msheatâ cali luai
Nu potŭ s-pistipsescu, ñi-amŭ discl’isâ rana
Sh-tu inima tsi-ñi bati, amarŭ sândzâ virsai

S-tsâ bashŭ gura ta dultsea, shi a tăi ocl’i lăi
La keptu ta s-ti astringu.... PEANARGA
Nu-ari s-keri vârâ oarâ, ditŭ suflitlu a meu
Shi a tău perŭ s-tsâ hârsescu.... PEANARGA

*******

Unŭ ponŭ mari ñi-amŭ inima ñi-iasti frâmtâ
Canŭ durearea tsi u amŭ nu poa’ s-u-ascultâ
Vruta ñi-amŭ multu diparti
Nu-ñi pitreatsi canâ carti

Haidi vrutâ yina tini sâ-ñi ti vedŭ
Ma di dorlu ma di vrearea tsi-ñi ts-ŭ portu
Sâ-ñi tsâ vedŭ , fatsa lea msheată
S-mi mârescu , io lea feată

Mashi cu tini , mashi cu tini
Mashi cu tini , mashi cu tini

*******


Ditŭ tutâ eta aestâ noi shteamŭ
Ditŭ tutâ eta noi ariseamŭ
Ditŭ tutâ eta aestâ noi shteamŭ
Ditŭ tutâ eta noi ariseamŭ

Lea feată cu perlu laiŭ
Hai yina lângâ mini
Lăi gione cu perlu laiŭ
Nu yinŭ , câ-ñi easti arshini

Lea featâ cu perlu laiŭ
Hai yina lângâ mini
Lâi gione cu perlu laiŭ
Nu yinŭ , câ-ñi easti arshini

******

Unŭ trandafilŭ creashti la firida mea
Tsi sh-apleacâ frundzâli lishorŭ,
Lungâ-ñi pari calea pânâ la vruta mea
Shi-ñi si pari va-ñi morŭ di dorŭ ,
Lungâ-ñi pari calea pânâ la vruta mea
Shi-ñi si pari va-ñi morŭ di dorŭ

******
Hai aspun-ñi calea la tini
S-tsâ hârsescu perlu di-asimi
Hai discl’idi bratsâli a tali
Di ñii di ori ti-stringu io tu vreari

Tornâ-ti , dzânâ ditŭ yisi
Hai tornâ-ti , ca tu pirmithi
Nu agârshea vrearea curatâ
Armâni daima a mea
Oh lea dultsi feată

***********************************
PINDU - BEST MIX EVERzboarã ngrãpsiti di Maria

la 15 mai 2010 11:30:53

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact