cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerPilisterasamarina musicweb design
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 13 - LIVE versuri

(4414 vizualizări / 101 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - MIX 13 - LIVE
************************

Vruta mea cu gura ca di njeari
Ti vidzui featã sh'tsã bãgai vreari
Vruta mea cu gura ca di njeari
Ti vidzui featã sh'tsã bãgai vreari
Lilicea mea, pirdhica mea
Tini hii marea sivdaii a mea

Cãtu ti voiu lilicea mea,
Cãtu ti voiu lea steaua mea
Featã cu gura di njeari
Marea mea sivdaii.

Cãtu ti voiu lilicea mea,
Cãtu ti voiu lea steaua mea
Featã cu gura di njeari
Marea mea sivdaii.

Soarli di'analtu pãlãcãrsescu
Ta s'tsã spunã cat inj ti'arãsescu
Soarli di'analtu pãlãcãrsescu
Ta s'tsã spunã cat inj ti'arãsescu
Lilicea mea, pirdhica mea
Tini hii marea sivdaii a mea

Cãtu ti voiu lilicea mea,
Cãtu ti voiu lea steaua mea
Featã cu gura di njari
Marea mea sivdaii.

Cãtu ti voiu lilicea mea,
Cãtu ti voiu lea steaua mea
Featã cu gura di njari
Marea mea sivdaii.

***********

O lãi cucu lãi musheatã peanã
Tsi tutu cãntsã lãi susu pi dzeanã
Primuveara cãndu yini
O lãi cucu, lãi sã'nj cãntsã ghini

O lãi cucu lãi musheatã peanã
Tsi tutu cãntsã lãi susu pi dzeanã
Primuveara lãi cãndu yini
O lãi cucu, lãi sã'nj cãntsã ghini

Plãngu , suflitu mi doari
A ta boatsi lãi cã'nj mi moari
Plãndzi inima mãrata
Ploaia sh'grãndina s'ti batã

************

Dipriunã mi minduescu
Ah la tini lea vruta mea
Inima lea dzãtsi s'dukescu
Aestu'i dorlu di la vruta
Inima lea dzãtsi s'dukescu
Aestu'i dorlu di la vruta

Tini dorlu lea va'l dukeshtsã
Cãndu noi va andãmusimu
Caftã ghini lele s'mi mutreshtsã
Noi doji lea s'nã akikisimu
Caftã ghini lea s'mi mutreshtsã
Noi doji lea s'nã akikisimu

Mashi pi suflitu va'nj armãni
Fatsa , truplu lea oclji msheatsã
S'nã videmu lea oarã di oarã
S'nã bãnãmu lea doji ca fratsã
S'nã videmu lea oarã di oarã
S'nã bãnãmu lea doji ca fratsã


************************
PINDU - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 14 februarie 2010 11:37:23

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact