cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designprofessional photographerPilisterasamarina music
Cauta:  

Versuri Pindu & Cornelia Rednic - MIX LIVE versuri

(10085 vizualizări / 346 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU &
CORNELIA REDNIC - MIX LIVE
****************************

Lãi tiniru picurare
Cari'i tsã 'i bana ta?
Lãi tiniru picurare
Cari'i tsã 'i bana ta?

Ooo ore tini armãnã
Io , cupia mea
Ooo ore tini armãnã
Io , cupia mea

Lãi tiniru picurare
Cari'i tsã 'i casa ta?
Lãi tiniru picurare
Cari'i tsã 'i casa ta?

Ooo ore tini armãnã
Muntsãi , pãdurea
Ooo ore tini armãnã
Muntsãi , pãdurea

Lãi tiniru picurare
Cari'i mãcarea ta?
Lãi tiniru picurare
Cari'i mãcarea ta?

Ooo ore tini armãnã
Cashlu cu ghiza
Ooo ore tini armãnã
Cashlu cu ghiza

Dumnidzã sãnãtate
Pi gura aes' tsã da
Dumnidzã sãnãtate
Pi gura aes' tsã da

Du'ti tini armãnã
Armãnã pi calea ta
Du'ti tini armãnã
Armãnã pi calea ta

***********

S'iaram un puj asbuirãtor
Birbiljiu a muntsãlor
S'nidzeamu la dada tu uboru
S'u vedu nj'iasti doru

Ma nj'am calea dipãrtoasã
Va's amãnu ta s'yinu acasã
Ca sã'nj treacã dorlu
Tradzi lãi frate corlu

Tradzi lãi corlu armãnescu
Di alargu s'mi hãrsescu
Hlambura cu pirifanji
nj'asti greu tru xeani

Ma nj'am calea dipãrtoasã
Va's amãnu ta s'yinu acasã
Ca sã'nj treacã dorlu
Tradzi lãi frate corlu

Nu hiu aclo ta s'mi hãrsescu
La numtsã shi sãrbãtori
Ma tutu la voi mi minduiescu
Di suti sh'nji di ori

Tini lãi frate cu multã hari
Ma sh'cu ma multã pirifanji
Ta sã'nj treaca dorlu
Tradzi sh'ti mini corlu

***********

Hai Dafinã, ma s'vrei tini
Hai Dafinã s'yini cu mini
Hai Dafinã s'yini cu mini

Nu Mihale, nu yinu mini
Io nu potu ca s'yinu la tini
nj'easti arshini di lumi

Va ti caftu, vrei nu vrei
Di la pãrintsãi a tãi
Di la pãrintsãi a tãi

S'mi da pãrintsãi a mei
shtii shi'mini va's voiu
shtii shi'mini va's voiu

S'mi da pãrintsã'i ghini
ti voiu , lãi mashi pi tini
ti voiu , lãi mashi pi tini

Featsirã, tsi featsirã
Dafina u deadirã
Dafina u deadirã

Tini gione, msheatu ficioru
Io di dorlu a tãu va'nj moru
Io di dorlu a tãu va'nj moru

***********

Ah msheatã hii lea feato lea
Ca hara di gionli tsi'a ti ia
Ah msheatã hii lea feato lea
Ca hara di gionli tsi'a ti ia

Unã hii lea featã , vruta mea
Io ti tini va'nj dau bana mea
Unã hii lea featã , vruta mea
Io ti tini va'nj dau bana mea

La mã'ta un gioni ti cãftã
Inima cãrbuni , lea ma'nj s' adrã
La mã'ta un gioni ti cãftã
Inima cãrbuni , lea ma'nj s' adrã

Pi elu tini vruta mea nu'l vreai
la mini, featã ti minduiai
Pi elu tini vruta mea nu'l vreai
la mini, featã ti minduiai

Lasã'mi lea featã, feato lea
Lasa'mi s'ti caftu la mana ta
Lasã'mi lea featã, feato lea
Lasã'mi s'ti caftu la mana ta

Unã hii lea featã , vruta mea
Io ti tini va'nj dau bana mea
Unã hii lea featã , vruta mea
Io ti tini va'nj dau bana mea


***********

Haide, haide moi
Va negu pãn la oi
Nj’am cali mari
Tãshi pãn la cutari

Doru , doru ta s’negu la cutaru
Doru , doru la meu picuraru

Haide, haide hop
Tora voiu sã’nj giocu
Multu l’am tu vreari
Cã’i multu cu hari

Doru , doru ta s’negu la cutaru
Doru , doru la meu picuraru

Featã ma dzãtsã tini
Ca’shi iasti ghini
Fãtsetsã numtã mari
multu l’ai tu vreari

Doru , doru ta s’negu la cutaru
Doru , doru la meu picuraru

***********

Ascultã'mi gione, gione armãn
Dauã zboarã gione voiu s'ts'aspunu
Ia'nj tufekea shi oili ts'arãieshtsã
Cãtã mini lãi gione nu mutreshtã

Dzuuã sh'noapti featã armãnã, nj'am tufekea
ashitsi featã msheatã nj'am urnekea
Dzuuã sh'noapti featã armãnã, nj'am tufekea
ashitsi featã njcã nj'am urnekea

Ascultã'mi armãne gionj ficioru
Dauã zboarã s'tsã dzãcu a meu doru
Ca s'ts'aspunu gione mirãkli a meali
Ca shtii vrute ti'am tu vreari

Dzuuã sh'noapti featã armãnã, tutu cu oili
mi batu lea featã njcã vimtul sh'ploilji
Dzuuã sh'noapti featã armãnã, tutu cu oili
mi batu lea featã njcã vimtul sh'ploilji

Dumnidzãlu shtii vremu
Ii mãrtii gione s'nu luãmu
Inj mi giuru vrute pi tseru cu steali
Ii mãrtii s'kiarã ahãntã vreari

Ni tufekea ni tsi oili nu voiu mini
ti voiu lea feata mea io mashi pi tini
Ni tufekea ni tsi oili nu voiu mini
ti voiu lea feata mea io mashi pi tini

**************

Nica tahina Lencã tahina
Iu'ankisishi lea Lencã lea feata mea
Naca , naca nedzã la stani

Tsi s'adaru lãi papo lãi tsi s 'adaru
Negu s'aducu mãcari la picuraru
La meu frate tsi durutu lãi papo
La meu, la meu dultsi vrutu
Ma la meu frate tsi durutu lãi papo
La meu, la meu dultsi vrutu

Angãtanu lea feata mea , lea angãtanu
pãdurea 'i mari , pãdurea 'i mari
Furlu Dumnidzãu nu'shi ari

Papo nj'am cu mini lãi , nj'am cu mini
Ca lupi cãnji papo, lai ca lupi cãnji
Sh'di furi nu nj'u fricã , papo
Lãi cãnji di va'i disicã
Sh'di furi nu nj'u fricã , papo
Lãi cãnji di va'i disicã

***********

Iu’ankisishi lea featã ruminã
Naca vrei s’ti dutsã tu Sãruna,
Iu’ankisishi featã cu oclj di steali,
Naca vrei s’ti dutsã featã’n pãzari

More nj’anvitsai ca iasti un mastur
Tsi vindi lãi, tsi vindi tu pãzari
Tsi vindi lãi, yitrii ti yitripsearii
Sh’va’nj vindu lãi dubla di la tati
Lãi gionlj a meu, s’nu dau dzuua ti noapti
Lãi vrutlu a meu, s’nu dau dzuua ti noapti

Nj’am un ponu, tu keptu gionj sh’cara
Cum ti vedu , mi tukescu ca tseara
Va’nj mi ducu ta sã’nj vindu fluria
Naca va’nj aflu gionj yitria

More, nu’anvitsashi dultsea mea pirdhicã
Lea io pi tini inj ti voiu di njcã
Lea io pi tini inj ti voiu di njcã
Sh'nu , nu ti du s’tsã vindzã fluria
Lea feata mea, cã’i mari mãrtia
Lea feata mea, cã’i mari mãrtia

***********
Lena easti hãidipsitã
Lenã , Lenã lea
Cu mini nu va s'maritã
Lenã , Lenã lea

Lena easti hãidipsitã
Lenã , Lenã lea
Cu mini nu va s'maritã
Lenã , Lenã lea

***********

Prindusearã shi asarnoaptea
Io vrui ta s'yinu la voiu
Ma nu putui lea,
Ca mi'ankustarã lea pustili di oi

Haidi lea featã ,
Lea msheatã ca fidanã
Gura tsã'iasti dultsi
Lea albã pirusheanã

***********
Featã cu perlu neali neali
Tsi plãndzã pi mardzina di'amari
Ma ti kirushi , io calea featã va ts'aspunu
In hoarã va nidzemu, armãna mea deadunu

Tsi ghini tora ti vidzui
io cupia nj'u kiruiu
Tsi va's aspunu acasã gione, cãndu'a s'negu
Ma ghini s'moru sh'tu aestã apã sã'nj mi'anecu

Featã cu perlu neali neali
Tsi zboarã dzãcu budzãli'a tali
Ma ghini dã'nj unã bãsheari ta s'aspunu
oili'a tali cu'a meali suntu'li deadun

***********
Mardzina di amari, featã plãndzi
Mardzina di amari lea plãndzea di caimo
Mardzina di amari, featã plãndzi
Mardzina di amari lea plãndzea di caimo

Ma dzãnj lea mari tsi s'adaru
nj'am unu gionj picuraru
nj'am unu gionj picuraru
Tuta dzuua'i tu cutaru

Ah nu'nj plãndzi featã, lea featã msheatã
va s'toarnã astarã lea featã pi la voi
Ah nu'nj plãndzi featã, lea featã msheatã
va s'toarnã astarã lea featã pi la voi

Ma dzãnj lea mari tsi s'adaru
nj'am unu gionj picuraru
nj'am unu gionj picuraru
Tuta dzuua'i tu cutaru

***********
Spuni, spuni vruta mea
Cari da di gura ta
Spuni, spuni vruta mea
Cari da di gura ta

Spuni'nj featã ma s'mi vrei
tse plãngu oclji a tãi
Spuni, spuni vruta mea
Cari da di gura ta

Spuni, spuni featã armãnã
Cari pi bratsã'nj ti'adunã
Spuni, spuni featã armãnã
Cari pi bratsã'nj ti'adunã

Spuni'nj featã ma s'mi vrei
tse plãngu lea oclji a tãi
Spuni, spuni vruta mea
Cari da di gura ta

Spuni, spuni featã njcã
A mea inima s'disicã
Spuni, spuni featã njcã
A mea inima s'disicã

Spuni'nj featã ma s'mi vrei
tse plãngu lea oclji a tãi
Spuni, spuni vruta mea
Cari da di gura ta

***********
Doi lai gioni lea stri fãntãnã
A lea Itã more alba Itã
More , doi lai gioni lea stri fãntãnã
A lea Itã more cu oclju laiu

'Shteaptã Ita ta s'ducã ntreapã
A lea Itã more alba Itã
More 'shteaptã Ita ta s'ducã ntreapã
A lea Itã more cu oclju laiu

Dã'nã Itã kicã di' apã
A lea Itã more albã Itã
More , dã'nã Itã kicã di' apã
A lea Itã more cu oclju laiu

Doi lai gioni lea stri fãntãnã
A lea Itã more alba Itã
More , doi lai gioni lea stri fãntãnã
A lea Itã more cu oclju laiu

***********

Iu’ankisishi lea featã ruminã
Naca vrei s’ti dutsã tu Sãruna,
Iu’ankisishi featã cu oclj di steali,
Naca vrei s’ti dutsã featã’n pãzari

More nj’anvitsai ca iasti un mastur
Tsi vindi lãi, tsi vindi tu pãzari
Tsi vindi lãi, yitrii ti yitripsearii
Sh’va negu , sh’va negu , sã’nj vindu fluria,
Lea dada mea, mashi sã’nj aflu yitria
Lea dada mea, mashi sã’nj aflu yitria

Iu’ankisishi lea featã ruminã
Naca vrei s’ti dutsã tu Sãruna,
Iu’ankisishi featã cu oclj di steali,
Naca vrei s’ti dutsã featã’n pãzari

More nj’anvitsai ca iasti un mastur
Tsi vindi lãi, tsi vindi tu pãzari
Tsi vindi lãi, yitrii ti yitripsearii
Sh’va negu , sh’va negu , sã’nj vindu fluria,
Lea dada mea, mashi sã’nj aflu yitria
Lea dada mea, mashi sã’nj aflu yitria

Nj’am unu ponu, tu keptu gionj sh’cara
Cum ti vedu , mi tukescu ca tseara
Va’nj mi ducu ta sã’nj vindu fluria
Naca va’nj aflu gionj yitria

More, nu’anvitsashi dultsea mea pirdhicã
Lea io pi tini inj ti voi di njcã
Lea io pi tini inj ti voi di njcã
Nu, nu ti du s’tsã vindzã fluria
Lea feata mea, cã’i mari mãrtia
Lea feata mea, cã’i mari mãrtia

*************************************
PINDU FT. CORNELIA REDNIC - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 9 decembrie 2009 19:08:05

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact