cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerweb designPilisterasamarina music
Cauta:  

Versuri Matilda Caragiu Marioţeanu - Voru s'mãritã moashili versuri

(3986 vizualizări / 36 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Voru s'mãritã moashili
********************

Unã dzuuã , tsi lãiatsã
Tuti moashili ditu hoarã
S'adunarã tsicna prefte
S'facã kefi sh'nã tsã nãoarã

Nu ti agioacã cu mushitsi
Cãnd s'aprindu nu'i shicaii
Nu potsã frati s'ieshi dininti
facu hoara dãndãnaii

Ia mutrea'li tsi's livendi
Pãnã di coati scumbusiti
Cum u s'frãngu in cãpisteari
Au ti adrari ahãnti piti

Nu voru alti s'minteascã
fu nveastã, fu featã
Vedzã a feaminjloru di tora
Tsiva mintea nu li afeatã

Va shtibã s'facã piti
Shtii di atseali cãrtsãconj
I shutsãti ori plisati
Sh'au hãbari di pi tronj

Datsã lumaji, fatsãtsã kefi
ia vini sh'ti voi oara
S'creapã tinirli di yergu
S'plãscãneascã tutã hoara

Sh'tutu ma yinu, tutu ma s'adunã
Multi frati, multi sh'furã
S'umplu casa nu li ncapi
Di'u inshirã, di'u cãdzurã

Avdzã tuti cum zburãscu
Cum ishi spunu di tinireatsã
Cum s'alavdã cafi sh'unã
Trã giunaticu sh'livindeatsã

Kiru eta, s'dusi sh'lumea
Tsea di tora nu'i tsiva
Bana sh'lucrãrli di atumtsea
Nu potsu s'li'afli adzã iuva

Iu's bãrbatsii, iu's irtatsii
Cum mashi dormu tu murmintsã
Sh'ma suskirã sh'lãcrãmeadzã
Tuti atseali fãrã dintsã

Sh'na unu tiniru ia iu yini
Tãtsetsã moashi nu plãndzetsã
Shteardzãtsã oclji hãrãsitsã'vã
Mari tihii va's avetsã

Am s'vã spunu unã hãbari
U'avdzãi sh'mini tora calea
Multu bunã sh'hãrioasã
Va s'vã treacã tutã jalea

Dimãndãdzã cu amirãlu
Di'adzã pãnu tu sãptãmãnã
Tuti veduurli s'mãritã
Ni tsi unã sh'nu sh'armãnã

"Cum , tsi veduui ? " mãili ntreabã
Vedzã s'aflã sh'ma tricuti
Cum s'dzãtsi cama moashi
Va s'mãritã sh'nãsi tuti?

Pãnã di unã dzãtsi omlu
Cari ti'ahtari fu vinjtã
Ma si'armasi dinti in gurã
Va nu va, va's s'mãritã

Vedzã nihitili di moashi
Cum in gurã s'ahulescu
Sh'cãndu da di vãrnã dinti
Cum arãdu shi's hãrisescu

"Nj'avui tihi, nj'avui parti mi mãrtai.."
Ma sh'dzãcu tu minti
"Dumnidzãlu mari'i numa
Nj'alãsã pãnã adzã unu dinti"

Shi ia ditu cohi una maii
Tricu poati sh'di unã sutã
Nu'ari oclji, ni ciciori
Sh'adunatã gljemu tutã

Niapucata va s'mãritã
Sh'ma da gura s'u discljidã
"Ia vedzã sorã cã'nj si pari
Nu'am in gurã luskivã ?!"

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 15 ianuarie 2010 18:20:50

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact