cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerweb designsamarina musicPilistera
Cauta:  

Versuri Lupci - Munte frate versuri

(4966 vizualizări / 141 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Munte frate, io'nj mi duc
Shi voi sã'tsã dzãcu ndouã zboari
fum oaspitsã, frate munte
Shi cã'nj mi doari

La cãsheri cãdzura neguri
Shi oili treamburã ca vearga
Shi'un lai vimtu pisti dzenuri
Plãndzi anarga

Poati s'plãngã, s'da furtunã
Cãrdiliu poati s'adarã
Shi alti cãtitsã frãndzã scuipu
Tuti s'moarã

Nu-i tsãva iara tserlu
Va li aducã aoatsi iara
Shi tu zãboani va li tsingã
Primuveara

Mashi io frate nu'am umuti
niorlu fãrã urmã
Mi ia loclu, shi dupã mini
Shi laia'nj turm

Shi'io mi duc, mi ia cãnjina
Shi'nj mi bati msheatlu soari
Noapti dzuuã jealea'nj creashti
Cama mari

Aushii di'ahãntea arali
Alghi peri ni'ascoasi iarna
Shi tsi urãt nj loarã anji
Anji azvarna

Frate munte, altã oarã
Ochlji a mei nu va'nj ti veadã
Cari shtii a meali oasi
Iu v'as cadã

Ti atsea io, nj'aplec dzãnuclj'lu
Shi'nj ti bashu munte cu vreari
fum oaspitsã frate munte
Shi cã'nj mi doari

Cãt mi doari, nu shtii tini
Munte shedzã cu sãnãtati
Dumnidzã sã'ti tsãnã ghini
Lãi fãrtate

zboarã ngrãpsiti di Geoga Rafte logo

la 15 februarie 2011 11:28:20
Tags: live, lupci

Musat, emotionant!

adăugat de Thoma Driza la 15 februarie 2011 15:21:46

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact