cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerweb designPilisterasamarina music
Cauta:  

Poezii Zicu Araia - Dor shi jali

(2708 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Pri tzer,la noi,tu lai niori
Az soarli na s-ascundi,
Ca inima na s-bati-arau,
Ca mal batut di undi.

Pri muntz s-ashtearna negura
Sh-pri-araurli cu spumi,
Sh-pri-a nostru suflit sandzinat
Virinu-amar s-dipuni.

Un pulj nu canta cum canta
Sh-birbiljilu n plai nu bati,
Ca muma-armasi far di hilj
Sh-ca sora-i far di frati.

Tacuti-s dzenjli di fluieri,
Ca n noapti ntunicata,
Ca feata armasi oarfana
Sh-ficiorlu far di tata.

Fantanjli mash tzi murmura
Sh-vazescu di vimt tutz ponjlji
Di lacrinjili-a nveastilor
Cari sh-chirura gionjlji.

Lj-avea cljimata patria
Si s-duca si s-alumta.
Shi s-dusira tutz harioshi,
Cantanda ca la numta.

Diparti-aclo iu soarli da,
Tu sinurli dushmani,
Sh-tra alba -albastra flambura
Cadzura tutz curbani.

Voi steali,cari va dislachitz
Din tzer tu noptz sirini
Sh-tu lumea suflitlor s-nidzetz
Ca chicuti di asimi,

Spunetz un zbor la-a noshtri mortz:
Ca flambura albastra
Mutreashti cu-oclju mult arau
Pri dultzea limba-a noastra.

zboarã ngrãpsiti di cociu puiu

la 14 iulie 2024 0:40:48
Tags: armaname

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact