cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designPilisteraprofessional photographersamarina music
Cauta:  

Versuri Stelian Arau - Ah tini vrută versuri

(3389 vizualizări / 45 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


Ah tini vrută, scumpa mea mushatâ
Cum îi lilicea aroshi di bujor…
Io î`nhi muream di a ei nhiatâ
Nâscutâ iara mash di dor…

Io î`nhi muream di a ei nhiatâ
Nâscutâ iara mash di dor…

Ah tini vrută, scumpa mea cuminti
Tsi tut mutreai tu ochii a mei…
Cum bâsheam nhi`aduc aminti
`ghisam cu ochii tru ochii a tăi…

Cum bâsheam nhi`aduc aminti
`ghisam cu ochii tru ochii a tăi…

Noaptea shideam sh`mutream la lunâ
Shi`n bratsâ doii ne`astrindzeam…
Avdzam cum inima bati
Di`ahântua dor tsi aveam…

Avdzam cum inima bati
Di`ahântua dor tsi aveam…

Tsâva nu ne`aspuneam sh`canda
Ahânti multi dzâtseam…
Plândzeam vâr oarâ, dipriunâ
Di ahâts hârsits tsi ni iaram…

Plândzeam vâr oarâ, dipriunâ
Di ahâts hârsits tsi ni iaram…

Când mi`astrindzea la chieptu vruta
Nu shtiam pi tsi lumi bânedz…
Chirut nhi`avdzam cum ea nhi`aspuni
“Cu tini pân la moarti a shed!”

Chirut nhi`avdzam cum ea nhi`aspuni
“Cu tini pân la moarti a shed!”

Ah tini vrută, scumpa mea mushatâ
Cum îi lilicea aroshi di bujor…
Io î`nhi muream di a ei nhiatâ
Nâscutâ iara mash di dor…

Io î`nhi muream di a ei nhiatâ
Nâscutâ iara mash di dor…

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 28 septembrie 2009 18:51:04

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact