cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicPilisteraprofessional photographerweb design
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX versuri

(4156 vizualizări / 145 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
P I N D U - M I X


*******
Di multi ori, inati ma nj'adaru
La stani yinu lea featã inj mi'asparu
Cu inima tutu cãtã tini alagu
Nu potu ni s'mãcu ni somnu sã'nj mi bagu

Voi s'avdu mashi un zboru
Di boatsea ta nj'u doru
Di daima lea featã pi minduiari shedu
Tu yisu mashi pi tini lea featã voi s'ti vedu

Featã aspuni, aspuni mi vrei
inima mi doari cãndu vedu oclji a tãi
Di daima lea featã pi minduiari shedu
Tu yisu mashi pi tini lea featã voi s'ti vedu

*******
Mi bagamu inj mi'asculamu
Tutu cu tini mi'anyisamu
Inima tsi mi durea
Marie feata mea

Arshinea iasti tutu a ta
Altã featã va'nj mi va
Blãstemlu tsã l'am datã
Cu'a meu suflet suskiratu
Tini s'nu potsã s'afli unu altu bãrbatu

*********

Featã io multu ti voiu pi tini
Sh'inima featã multu ti va
Va s'yinu sã'nj ti iau featã la mini
mi doari caplu
Ma s'ti vedu cu altu
Plãngu lailu sh'inj ti caftu

Featã te'am tu vreari , inima featã ti va
Va ti iau la mini , tini steaua mea
Cu altu lea featã , cu altu nu voi s'ti vedu
Va ti iau la mini , cu tini ta shedu

********

Haidi deadi iarba lea , anvirdzashti
Haidi ca tricu lea msheatlu pashti
Haidi deadi iarba lea , anvirdzashti
Haidi ca tricu lea msheatlu pashti

Haidi deadi iarba, treatsi anlu
Haidi iesu ficiorii ditu Kogãlniceanu
Haidi deadi iarba, treatsi anlu
Haidi iesu ficiorii ditu Kogãlniceanu

***********

Dauli feati, dauli ca giuneali
Ankisirã s'ducã calea mari
Dauli feati, dauli ca giuneali
Ankisirã s'ducã calea mari

Bunã vã'i dzuua , feati ca giuneali
Ia yinitsã s'vã dau purdhucalji
Bunã vã'i dzuua , feati ca giuneali
Ia yinitsã s'vã dau purdhucalji

***********
Tsi multu ti voiu ,
Nj'am unu doru zurlescu
Tu'nã noapti a s'yinu
Ca sã'nj ti'arãkescu

Haidi , hai armãnã
La fãntãnã apã s'iai
S'avdzã dultsea boatsi featã
Shi hãrli buni tsi'ai

************
Mi minduiam featã la tini
Mi minduiam featã la msheatsii oclji a tãi
Mi minduiam featã la tini
Cãndu tu vearã stealili cãdeau pi noi

Dzeana va u alin la tini featã
Ta s'ti vedu
Dorlu ma s'ti luã di mini featã
Voi s'ti ntrebu
Dorlu ma s'ti luã di mini featã
Voi s'ti ntrebu

tsi alargu inj hiu di tini
Dada inj dzãtsi featã ca va ti mãrtai
Ma nu potu vrutã ta's pistispsescu
ti giurashi lea featã va mi ashtiptai

Dzeana va u alin la tini featã
Ta s'ti vedu
Dorlu ma s'ti luã di mini featã
Voi s'ti ntrebu
Dorlu ma s'ti luã di mini featã
Voi s'ti ntrebu

*************
Di njtsã noi cãndu eramu
Pitu uboru agiucamu
Mana noastrã crishtea
Ashi dzãtsea

Voi ficiori cãndu s'crishtetsã mãri
Angãtanu s'avetsã pi shcoli
Vãrã featã ma s'cãftatsã
Cu mucane nu'alagatsã

Oh lea dada mea, armãna e a mea
Armãna e a mea, io bãnedzu cu ea
Oh lea dada mea, armãna e a mea
Armãna e a mea, io bãnedzu cu ea

Mintea pi ponj n'alãga
Unã mucanã mi vrea
Ma nu'i bunã ahãta vreari
tradzi a isuseari

Isuseari cama nclo
Noi bãnãmu tutsã tu kiro
mucana'i ca hivreaclu
Va'nj ansarã in susu ca draclu

Oh lea dada mea, armãna e a mea
Armãna e a mea, io bãnedzu cu ea
Oh lea dada mea, armãna e a mea
Armãna e a mea, io bãnedzu cu ea


********************
PINDU - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 11 octombrie 2009 0:51:49

love struck

adăugat de Andreea Oana la 1 noiembrie 2009 18:08:49

MULT PREA BUN batting eyelasheslove struckkiss

adăugat de Maria la 11 octombrie 2009 14:22:51

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact