cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designPilisteraprofessional photographersamarina music
Cauta:  

Versuri Pindu - La fãntãna vreariei versuri

(9068 vizualizări / 248 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - La fãntãna vreariei
*************************

Tu'nã luni cãtrã searã
Cãndu da soarli ca's kiarã
Mulovisti dighiosu tu pãdzã
La musheatili livãdzã

Clo s'fãtsea numtã mari
Numtã mari mult cu hari
Numtã mari armãneascã
Armãneascã, arhundeascã

Ma cum s'nu s'ducã lumea s'veadã
s'mãritã unã featã
Njcu'sh mari s'adunarã
Vãrã aushu nu'armasi'n hoarã

Tradzi nveasta, tradzi corlu
Nu'i calcã pi loc ciciorlu
Sh'tutsã ii cãntã cu harauã
Cãnticlu di nveastã nauã

Corlu creashti tutu ma creashti
Pitu virdeatsã s'anvãrteashti
Ia mutritsã nveasta tsi'ari
Canda ii vini lãhtari

Tu atsea oarã ancãlari
Yini unu omu pi calea mari
El s'aproaki sta mutreashti
Vãr ditu cuscri nu'l cunoashti

Bunã seara voi numtari
S'vã hãrsitsã cu njcu cu mari
Preachea s'vã anchirdiseascã
Sh'banã lungã s'ausheascã

Vretsã sã'i gritsã nveasta s'yinã
nj'u'am protã cusurinã
nj'u'am cusurinã vearã
Voi sa'i dzãcu indauã zboarã

Nveasta s'toarnã aspãreatã
Mi cunoshtsã tini featã
N'ai ndreptu s'mi agãrshestã
Ni tu oclji s'mi mutreshtsã

Ma cum sh'adusi corba aminti
fu isusitã ninti
Cu un gioni msheatu ca soari
Tsi'sh lu'avea laia tu vreari

Iatsã Mushe nelu di asimi
nu mi astiptashi pi mini
Tindi Iorghi Musha'n fatsã
Di oarã ii cadi in bratsã

Nu'i unu anu, nu suntu doi
Suntu noauã ani di dzãli
Noauã ani shi giumitati
Di'anda fudzishi tu xinãtati

Ma grambolu cãndu veadi
Scoati arma ma nu sheadi
El s'aproaki lu'agudeashti
Cadi Iorghi shi ashi greashti

Ah tsã cadã gione mãna
S'tsa bãneadzã a tsia armãna
Ma mãrata Mushi njcã
Pãlmi ishi da ishi disicã

Ah blãstem blãstem pi tini
Nu ti'aproaki ninga mini
Luatsã aestu giluitu
Cu mortul va'nj mi mãritu

Aclo muri msheata armãnã
Sh'aclo s'featsi fãntãnã
Jalea armãnamiei
La fãntãna vreariei

**********************
PINDU - Volumul 13

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 25 septembrie 2009 19:26:30

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact