cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designprofessional photographersamarina musicPilistera
Cauta:  

Versuri Makidonia - Tini vruta mea cuminti versuri

(2663 vizualizări / 70 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


Ah tini vrută, scumpa mea cuminti
Tsi tut mutreai pi ochii a mei…
Când ni bâsheam nhi`aduc aminti
`ghisam cu ochii tru ochii a mei…

Când ni bâsheam nhi`aduc aminti
`ghisam cu ochii tru ochii a mei…

Noaptea shideam sh`mutream la lunâ
Shi`n bratsâ doii ne`astrindzeam…
Avdzam cum inima bati
Di`ahântua dor tsi aveam…

Avdzam cum inima bati
Di`ahântua dor tsi aveam…

Când mi`astrindzea la chieptu vruta
Nu shtiam pi tsi lumi bânedz…
Chirut nhi`avdzam cum ea nhi`aspuni
“Cu tini pân la moarti a shed!”

Chirut nhi`avdzam cum ea nhi`aspuni
“Cu tini pân la moarti a shed!”

Tini vrută, scumpa mea mushatâ
Cum îi lilicea aroshi di bujor…
Io mi muream di a ei nhiatâ
Nâscutâ iara mash di dor…

Io mi muream di a ei nhiatâ
Nâscutâ iara mash di dor…


zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 10 februarie 2010 21:34:05

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2023 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact