cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicPilisteraprofessional photographerweb design
Cauta:  

Versuri Makidonia - Colaj Bluesuri 1 versuri

(4608 vizualizări / 145 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


Suflit amar, mi pidipsishi
Câ`nhi mi luă inima di`unâ featâ
Suflit amar, mi pidipsishi
Câ`nhi mi luă inima di`unâ featâ…

Nu shtiu tse inima`i anfârmâcatâ
Nu shtiu tse î`nhi mi doari ahât.
Nu shtiu tse inima`i anfârmâcatâ
Nu shtiu tse î`nhi mi doari ahât.

Tsigarâ dă`nhi nu`i fârmac
Ma arău ca dorlu di la vruta
Tsigarâ dă`nhi nu`i fârmac
Ma arău ca dorlu di la vruta…

Nu shtiu tse inima`i anfârmâcatâ
Nu shtiu tse î`nhi mi doari ahât.
Nu shtiu tse inima`i anfârmâcatâ
Nu shtiu tse î`nhi mi doari ahât.

Dă`nhi un pahar, yinlu`i amar,
Ca sâ`nhi treacâ arăulu dit chieptu.
Dă`nhi un pahar, yinlu`i amar,
Ca sâ`nhi treacâ arăulu dit chieptu.

Nu shtiu tse inima`i anfârmâcatâ
Nu shtiu tse î`nhi mi doari ahât.
Nu shtiu tse inima`i anfârmâcatâ
Nu shtiu tse î`nhi mi doari ahât.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tini, vrută, tsi hii unâ cu vintul
Tsi alagâ pit lumi
Shi`avinâ niorii grei…
Mash tini pots s`adari marea pustirnâ
Shi`s beai dit spuma ei..

Minduierli a meali ti caftâ,
Vrută, nu ti află…
Minduierli a meali ti caftâ..
Vrută, nu ti află…

Plângu, vrută, mash ti tini
Aestâ voi shtii,
Tini, vruta mea…
shtii voi s`tsâ dzâc tsâva…

Minduierli a meali ti caftâ,
Vrută, nu ti află…
Minduierli a meali ti caftâ..
Vrută, nu ti află…

Tini, vrută, tsi hii unâ cu calea
Tsi nu`s dipiseashti
Shi`agiuntsi iu tsi do…
Mash tini pots s`adari di iarnâ vearâ
S`algheshtsâ a meu caimo…

Minduierli a meali ti caftâ,
Vrută, nu ti află…
Minduierli a meali ti caftâ..
Vrută, nu ti află…


Plângu, vrută, mash ti tini
Aestâ voi shtii,
Tini, vruta mea…
shtii voi s`tsâ dzâc tsâva…

Minduierli a meali ti caftâ,
Vrută, nu ti află…
Minduierli a meali ti caftâ..
Vrută, nu ti află…

Tini vrută, tsi hii a mea giunami
Tsi fudzi alargu la cafi soari anvârlighea
Mash tini pots s`vedz lumea cum iasti
Sh`omlu cum i`adrat…

Minduierli a meali ti caftâ,
Vrută, nu ti află…
Minduierli a meali ti caftâ..
Vrută, nu ti află…

Plângu, vrută, mash ti tini
Aestâ voi shtii,
Tini, vruta mea…
shtii voi s`tsâ dzâc tsâva…

Minduierli a meali ti caftâ,
Vrută, nu ti află…
Minduierli a meali ti caftâ..
Vrută, nu ti află…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tsi mi mutreshtsâ ashi
Nu vedz câ`nhi mi tuchii?!
Mutrea mash lailu tser
Sh`la ochii a mei anchishi…

Tsi zboarâ vrei s`tsâ dzâc
zborlu`i a tău nu`i zbor…
Ma ghini tats!, nu grea
Hârsea mash a meu door…

Cându va`s vedz vrearea dusi
Sh`io va mi`anvirinedz…
Tini shtiii io dit minti ti`ascosh
Sh`ti agârshiii…

Cându va`s vedz vrearea dusi
Sh`io va mi`anvirinedz…
Tini shtiii io dit minti
Luai di ti agârshiii`…

Analtu sus pi tser,
Luna anghilicea…
Io singur î`nhi shideam
Sh`tut minduiam la eaaa`…

S`anghiliceam ca ea,
Poati va`nhi mi vreai…
Io nhi`am avearea mea
Mash cânticlu dit grai !

Cându va`s vedz vrearea dusi
Sh`io va mi`anvirinedz…
Tini shtiii io dit minti ti`ascosh
Sh`ti agârshiii…

Cându va`s vedz vrearea dusi
Sh`io va mi`anvirinedz…
Tini shtiii io dit minti
Luai di ti agârshiii`…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Va`nhi ti`ashteptu pi muntsâ`n dzeanâ
La oara când vimtul bati…
Când lutseafirlu din dzeanâ
Tu sârunâ`nhi mi pitreatsi…

Prota vreariii sâ`nhi ti`agiungâ
Shi`s ti`aducâ tut `nâpoi…
Inima tu chiept` s`tsâ greascâ
Tsi multu vream noi doi…

Va`nhi ti`ashteptu la fântânâ,
Va`nhi ti`ashteptu, feată armânâ,
Va`nhi ti`ashteptu cu apâ aratsi
Cându lutseafirlu treatsi…

Prota vreariii sâ`nhi ti`agiungâ
Shi`s ti`aducâ tut `nâpoi…
Inima tu chiept` s`tsâ greascâ
Tsi multu vream noi doi…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frândzâ veardi, ochiu`ts lai
Di`anda vini meslu al mai
Sh`un trandafir anvirdzashti, Marieeeee.

Mutrea feată primuveara, nu`ashteaptâ,
Lea Marie, vearaaa…
Pit lilici sâ`nhi ti vedu, zi`nhi la mini
Sâ`nhi ti`astring la chieptu.

Altâ featâ nu`am tu vreari
Mash` un Dumnidză pi tser
Tini hii a mea`u vreari, Marieeeee …

Mutrea feată primuveara, nu`ashteaptâ,
Lea Marie, vearaaa…
Pit lilici sâ`nhi ti vedu, zi`nhi la mini
Sâ`nhi ti`astring la chieptu.

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 11 aprilie 2010 17:01:48

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact