cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographersamarina musicweb designPilistera
Cauta:  

Versuri Makidonia - Colaj Bluesuri ( Valentine`s Day 2010) versuri

(7319 vizualizări / 197 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


Va`nhi ti`ashteptu pi muntsâ`n dzeanâ
La oara cându vimtul bati…
Când lutseafirlu din dzeanâ
Tu sârunâ`nhi mi pitreatsi…

Prota vreariii sâ`nhi ti`agiungâ
Sâ`nhi ti`aducâ tut `nâpoi…
Inima tu chiept` s`tsâ greascâ
Tsi multu vream noi doi…

Va`nhi ti`ashteptu la fântânâ,
Va`nhi ti`ashteptu, feată armânâ,
Va`nhi ti`ashteptu cu apâ aratsi
Cându lutseafirlu treatsi…

Prota vreariii sâ`nhi ti`agiungâ
Shi s`ti`aducâ tut `nâpoi…
Inima tu chiept` s`tsâ greascâ
Tsi multu vream noi doi…

Va`s bânăm ca tu pirmiti
Tu pâdurea di asimi…
Calea va sâ`nhi lunhineadzâ
Lutseafirlu as lâcrâmeadzâ !

Prota vreariii sâ`nhi ti`agiungâ
Shi s`ti`aducâ tut `nâpoi…
Inima tu chiept` s`tsâ greascâ
Tsi multu vream noi doi…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cât îi lumea estâ mari
Tutâ, feată, u`alâgai…
Ta sâ`nhi ti aflu a mea vreari
Multu chiro ashtiptai…

Dit ahâti feati îmsheati
Cari io li cânâscui,
Nu shtiu tse, vruta mea,
La tini mi dânâsii…

Le le le, le le le
Câtâ vreari io`nhi ts`arcai…
Canda hiu ca tu pirmiti
Plânshu lailu, lâcrâmai…

Le le le, le le le
Câtâ vreari shi ahât dor…
Pari hiu tu pirmiti
Sh`nu pot canâ oarâ s`mor !

Dzâ`nhi lea vrută, mi vrei…
Sh`io shtiu ghini câ`nhi ti voi
A ma lumea`i multu arau`
N`azburashti pi noi doi…

Singur hiu, can nu`am s`mi`agiutâ,
Nu`ari s`poatâ vruta mea…
La Dumnidzău pâlâcârsescu
Ta`s nhi`ascultâ inima !

Le le le, le le le
Câtâ vreari io`nhi ts`arcai…
Di`a tăi ochi sh`di`a ta mutritâ
Plânshu lailu, lâcrâmai…

Le le le, le le le
Câtâ vreari shi ahât dor…
Pari hiu tu pirmiti
Sh`nu voi canâ oarâ s`mor !

Cât îi lumea estâ mari
Tutâ, feată, u`alâgai…
Ca`s ti aflu a mea vreari
Multu chiro ashtiptai…

Dit ahâti feati`n lumi
Cari io li cunuscui,
Nu shtiu tse, vruta mea,
La tini mi dânâsii…

Le le le, le le le
Câtâ vreari io`nhi ts`arcai…
Di`a tăi ochi sh`di`a ta mutritâ
Plânshu lailu, lâcrâmai…

Le le le, le le le
Câtâ vreari shi ahât dor…
Pari hiu tu pirmiti
Sh`nu voi canâ oarâ s`mor !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frândzâ veardi, ochiu`ts lai
Di`anda vini meslu al mai
Sh`un trandafir anvirdzashti, Marieeeee …

Mutrea feată, primuveara nu`ashteaptâ,
Lea Marie, vearaaa…
Pit lilici sâ`nhi ti vedu, zi`nhi la mini
Sâ`nhi ti`astring la chieptu.

Altâ featâ nu`am tu vreari
Mash` un Dumnidză pi tser
Tini hii a mea`u vreari, Marieeeee …

Mutrea feată, primuveara nu`ashteaptâ,
Lea Marie, vearaaa…
Pit lilici sâ`nhi ti vedu, zi`nhi la mini
Sâ`nhi ti`astring la chieptu.

Frândzâ veardi, ochiu`ts lai
Di`anda vini meslu al mai
Sh`un trandafir anvirdzashti, Marieeeee …

Oh lea feată, primuveara nu`ashteaptâ,
Lea Marie, vearaaa…
Pit lilici sâ`nhi ti vedu, zi`nhi la mini
Sâ`nhi ti`astring la chieptu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Treamburâ luna pisti virdeatsâ
Shi`a meali alăcrânhi tsi cad pi fatsâ…
Shi`a meali alăcrânhi tsi cad pi fatsâ…

Nhi`am un dor durut di can shtiut
Tini s`mi`ashteptsâ vrutlu a meu vrut…
Iara z`inhi la mini cum tsâ ineai
S`mi tsânhi în bratsâ cum mi tsâneai…

Treamburâ luna `naltu pi tser
Shi`a mea lilici tsi u`am tu per…
Shi`a mea lilici tsi u`am tu per…

Nhi`am un dor durut di can shtiut
Tini s`mi`ashteptsâ vrutlu a meu vrut…
Iara z`inhi la mini cum tsâ ineai
S`mi tsânhi în bratsâ cum mi tsâneai…

Treamburâ luna di tora seara
Cum yini dorlu treamburâ iara…
Cum yini dorlu treamburâ iara…

Nhi`am un dor durut di can shtiut
Tini s`mi`ashteptsâ vrutlu a meu vrut…
Iara z`inhi la mini cum tsâ ineai
S`mi tsânhi în bratsâ cum mi tsâneai…

Treamburâ luna `naltu pi tser
Shi`a mea lilici tsi u`am tu per…
Shi`a mea lilici tsi u`am tu per…

Treamburâ luna pisti pâduri
Shi`a meali arâsi di la lâhuri…
Shi`a meali arâsi di la lâhuri…

Nhi`am un dor durut di can shtiut
Tini s`mi`ashteptsâ vrutlu a meu vrut…
Iara z`inhi la mini cum tsâ ineai
S`mi tsânhi în bratsâ cum mi tsâneai…

S`mi tsânhi în bratsâ cum mi tsâneai… :x


zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 17 februarie 2010 13:14:11

"Treambura Luna" ... de asemenea o gasesti pe site!

adăugat de Anne Marie la 18 februarie 2010 21:49:13

cum se numeste ultima melodie?

adăugat de Schirliu Lavinia la 18 februarie 2010 19:21:08

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact