cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designprofessional photographerPilisterasamarina music
Cauta:  

Versuri Kavalla - Treamburâ pamporea (LENT) versuri

(11378 vizualizări / 372 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Noaptea suflâ vintul, moi…
Amarea ancâneashti,
Ca muntsâ ini apa, moi,
Furtuna greu s`gâleashti…

Ca muntsâ ini apa, moi,
Furtuna greu s`gâleashti…

S`leagănâ pamporea, moi,
Ca coaja di nucâ…
Doamne Dumnidzale, moi,
Câts lai gionji va`s ducâ…

Doamne Dumnidzale, moi,
Câts lai gionji va`s ducâ…

Iuva nu`s veadi luna, moi,
Iuva nu`s veadi steaau`…
noaptea`i multu lai, moi,
Sh`furtuna`i multu greaau`…

noaptea`i multu lai, moi,
Sh`furtuna`i multu greaau`…

Mjierli tuti plângu, moi,
Bârbatsii tuts` s`anchinâ…
Ascapirâ sh`pamporea, moi,
Sh`di apâ`i împlinâ…

Ascapirâ sh`pamporea, moi,
Sh`di apâ`i împlinâ…

Fciori sh`feati astrigâ, moi,
Sh`treamburâ di fricâ…
`zghileashti tutâ lumea, moi,
Pamporea va`s disicâ…

`zghileashti tutâ lumea, moi,
Pamporea va`s disicâ…

Tu luncâ mana astrindzi, moi,
Un ficiuric la chieptu…
Sh`nhiclu la ea mutreashti, moi,
C`un ocliu ahât dishteptu…

Sh`nhiclu la ea mutreashti, moi,
C`un ocliu ahât dishteptu…

Mash laia mumâ, moi,
Sh`ma dzâtsi: “Dumnidzaleee`…
Ascapâr`ni di apâ, moi,
mări`s puterli a Tali !”

“Ascapâr`ni di apâ, moi,
mări`s puterli a Tali !”

Scapâ`ni, lăi Doamne, moi,
Hârsea`ni a noastâ banâ…
Sh`nâ tsearâ hrisusitâ, moi,
Va ts`ardâ la icoanâ…

Sh`nâ tsearâ hrisusitâ, moi,
Va ts`ardâ la icoanâ…

Aclo doi frats` ca anghil, moi,
Di mânâ ei s`acatsâ…
Lâ plâng` di fricâ oclii, moi,
Ca tseara sunt` la fatsâ…

Lâ plâng` di fricâ oclii, moi,
Ca tseara sunt` la fatsâ…

Lishinâ multâ lumi, moi,
Alts` crutsea fac dipriunâ…
La unâ capitanlu, moi,
Sh`chipurlu u`asunâ…

La unâ capitanlu, moi,
Sh`chipurlu u`asunâ…

Ne`astihisim cum dzâc aushii, moi,
Ascapâ`ni di moarti…
Mash io mutresc` furtuna, moi,
Sh`minduiesc diparti…

Mash io mutresc` furtuna, moi,
Sh`minduiesc diparti…

Pi minduiesc la mana, moi,
Tsi`nhi dzâsi anvirinatâ…
“S`ti tornhi, vute`n ushi moi,
Ambaru` a ta turnatâ…”

“S`ti tornhi, vute`n ushi moi,
Ambaru` a ta turnatâ…”

“S`ti tornhi cama aonhia, moi,
Ma s`nu yinhi pit amari…
C`amarea anghiti casi, moi,
Shi`alasâ suschirari…

C`amarea anghiti casi, moi,
Shi`alasâ suschirari…”

Ashitsi îi dzâsi mana, moi,
Cripatâ sh`lâcrimoasâ…
Cât mi bâshe pi frâmti, moi,
Cu inima giloasâ…

Cât mi bâshe pi frâmti, moi,
Cu inima giloasâ…

Mi minduiam la mana, moi,
Tu somnu sh`dishtiptatâ…
nu sh`vdzii tu xeani, moi,
Sh`nu shtii a lui turnatâ…

nu sh`vdzii tu xeani, moi,
Sh`nu shtii a lui turnatâ…

Mi minduiam la mana, moi,
Sh`la sormea dipriunâ…
Sh`ni arâdeam di`amari, moi,
Di vintu sh`di furtunâ…

Noi ne`arâdeam di`amari, moi,
Di vintu sh`di furtunâ…

Sh`cându tuts` ma`shi plândzeau, moi,
Plândzea di laia amari…
Io acâtsai sâ`i cântu, moi,
Un cântic di sifdaii…
Io acâtsai ta`s cântu, moi,
Un cântic di sifdaii…

Cântic di sifdaii, moi,
Ah cântic a`li vruti…
Shi vream s`mi anec tu`amari, moi,
S`nhi`angrop mirăchili tuti…

Shi vream s`mi anec tu`amari, moi,
S`nhi`angrop mirăchili tuti…

S`nhi`angrop mirăchili tuti, moi,
Shi pusta mea di jali…
S`ascap di aestâ banâ, moi,
S`ascap di`ahântea arali…

S`ascap di aestâ banâ, moi,
S`ascap di`ahântea arali…

Cât am traptâ mini, moi,
Cu delturili sh`cu xeana…
nu s`aspun cu gura, moi,
Shi nu s`ascriu cu peana…

nu s`aspun cu gura, moi,
Shi nu s`ascriu cu peana…

Ti atsea mutream amarea, moi,
Sh`arâdeam noi dipriunâ…
Di apa ei mintitâ, moi,
Di vintu sh`di furtunâ…

Di apa ei mintitâ, moi,
Di vintu sh`di furtunâ…

Ti atsea cântam cât lumea, moi,
Zghileam cu boatsi mari…
vream ca si disicâ, moi,
Pamporea tu imnari…

vream ca si disicâ, moi,
Pamporea tu imnari…

S`neg s`ascap di tut`na, moi,
Di căiuri sh`di uhtari…
S`am stealili cândili, moi,
Murmintul laia amari…

S`am stealili cândili, moi,
Murmintul laia amari…

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 1 octombrie 2009 0:57:12

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact