cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designPilisteraprofessional photographersamarina music
Cauta:  

Versuri Armaname Group - Tsi yisu vrutã versuri

(7054 vizualizări / 215 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
ARMANAME - Tsi yisu vrutã
*****************************

Nj'aducu aminti sh'treamburu
Di dzuua cãndu fudzishu
Nãpoia ta lãi gione
oarã nu mutrishi
Tu keptu mainjli'nj sicarã
Oclji nj'avea urghitã
Cãtu plãmshu atumtsea lãcrinj
Sh'di bana mea kirutã

Tsi yisu vrutã inj s'pari
Sh' blãstemu pi a meau casã
ficiorlu a tãu ditu xeani
Feata nj'u caftã nveastã
Va s'dau mãna cu tini
Rãkiia va s'u bemu
Sh'tu etã di'aua sh'ninti
Cuscrã , cuscru s'nã grimu

Nu vrushi s'tsã adutsã aminti
Di zboarã tsi'nj dzãtseai
Di noptsãli di vreari
Sh'di yisili tsi aveamu
Sh'nu ti duru lãi corbe
hoara'shi arãdea
Di laia featã mbogrã
Tsi gionli'shi ashtipta

Tsi yisu vrutã inj s'pari
Sh' blãstemu pi a meau casã
ficiorlu a tãu ditu xeani
Feata nj'u caftã nveastã
Va s'dau mãna cu tini
Rãkiia va s'u bemu
Sh'tu etã di'aua sh'ninti
Cuscrã , cuscru s'nã grimu

Tutu anji ma tricurã
Cu yisili di featã
Ma nu potu s'agãrshescu
Di'a ta numã sh'di njatã
Bana arihati s'pari
Nu'i scrisã ta sã'nj trecu
Va s'ieshi nica nãoarã
Sh'va'nj badzã lãngori in keptu

Tsi yisu vrutã inj s'pari
Sh' blãstemu pi a meau casã
ficiorlu a tãu ditu xeani
Feata nj'u caftã nveastã
Va s'dau mãna cu tini
Rãkiia va s'u bemu
Sh'tu etã di'aua sh'ninti
Cuscrã , cuscru s'nã grimu

Nj'aducu aminti sh'treamburu
Di dzuua cãndu fudzishu
Nãpoia ta lãi gione
oarã nu mutrishi
Tu keptu mainjli'nj sicarã
Oclji nj'avea urghitã
Cãtu plãmshu atumtsea lãcrinj
Sh'di bana mea kirutã

Tsi yisu vrutã inj s'pari
Sh' blãstemu pi a meau casã
ficiorlu a tãu ditu xeani
Feata nj'u caftã nveastã
Va s'dau mãna cu tini
Rãkiia va s'u bemu
Sh'tu etã di'aua sh'ninti
Cuscrã , cuscru s'nã grimu


*****************************
ARMANAME - Volumul 3
" Flurii shi urminii " - 2010

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 23 ianuarie 2010 19:43:02

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact